Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
736z dziś
5192z ostatnich 7 dni
20080z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług równiarką na drogach

Przedmiot:

Świadczenie usług równiarką na drogach

Data zamieszczenia: 2021-09-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie
ul, Konecka 46
97-330 Sulejów
powiat: piotrkowski
tel. 512-245-049
sekretariat@mzk.sulejow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulejów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 512-245-049
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Świadczenie usług równiarką na drogach gminy Sulejów w 2021 roku"
2. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na naprawie nawierzchni dróg gruntowych
będących w zarządzie gminy Sulejów poprzez równanie i profilowanie równiarką samojezdną
w ilości 200 godzin z możliwością zwiększenia do 20 % w zależności od posiadanych środków
finansowych.
1) Wykonawca na zlecenie Zamawiającego realizował będzie naprawy dróg gruntowych polegające
na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni: likwidacji ubytków, zastoisk wody i wybojów zagrażających
bezpieczeństwu ruchu przy użyciu równiarki drogowej na każde zlecenie Zamawiającego
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje profilowanie poprzez wyrównanie nawierzchni,
wypełnienie ubytków kruszywem - wyrównanie powierzchni naprawianych miejsc z nadaniem
spadku poprzecznego i podłużnego zgodnego ze spadkiem istniejącego podłoża .

CPV: 45236000-0, 45233141-9 -

Dokument nr: MZK.B0.271.20.2021.UK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 14.09.2021 r, godz. 13;30
Oferta powinna zawierać opis:
,,Świadczenie usług równiarką na drogach gminy Sulejów w 2021 roku"
7. Ofertę należy złożyć:
pisemnie, tj. przesłać pocztą na adres zamawiającego lub dostarczyć osobiście do siedziby
zamawiającego (w zamkniętej kopercie)
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie
ul. Konecka 46
97-330 Sulejów

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia oferty:
Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie, Ul. Konecka 46, 97-330 Sulejów, sekretariat
do dnia 14.09.2021 r. do godz. 13;00

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2021 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji i rękojmi (jeśli dotyczy)
5. Inne istotne warunki realizacji zamówienia (należy wymienić jakie)
Wymagania Zamawiającego:
a) Wykonawca przystąpi do wykonywania prac w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od daty
zgłoszenia pisemnego, mailowego lub telefonicznego przez upoważnionego pracownika
Zamawiającego
b) Zamawiający wymaga wykonania prac jedynie przy sprzyjających warunkach atmosferycznych -
suche nawierzchnie.
c) w celu weryfikacji i kontroli jakości wykonywanych robót Wykonawca będzie realizował
zlecone zakresy robót w godzinach pracy Miejskiego Zarządu Komunalnego.
d) zabezpieczenie przed uszkodzeniem osób trzecich, użytkowników dróg lub przed zniszczeniem
pobliskich sąsiedztwie oraz ogrodzeń, budynków, itp., a w przypadku wystąpienia ewentualnych
zniszczeń szkodę pokrywa Wykonawca.
e) koszt transportu równiarki z dojazdem i powrotem sprzętu do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego ponosi Wykonawca.
f) w przypadku awarii sprzętu w ciągu 24 godz. powinien zostać podstawiony sprzęt zastępczy.
g) posiadania wiedzy i doświadczenia - za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy
i doświadczenia zamawiający uzna złożenie oświadczenia umieszczonego w treści druku
formularza ofertowego.
h) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
i) Zamawiający żąda okazania polisy ubezpieczeniowej przed podpisaniem umowy na czas
trwania umowy, brak polisy będzie skutkował odrzuceniem oferty

11. Załączniki do oferty:
1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy
2) wzór umowy
12. Warunki płatności:
a/ płatność za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi po wykonaniu usługi w ciągu 30 dni od
daty prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzoną przez Zamawiającego kartą drogową
pracy sprzętu zawierającą datę, lokalizację oraz godziny pracy sprzętu.
b/ wykonanie usługi realizowane będzie w porozumieniu z pracownikami Miejskiego Zarządu
Komunalnego w Sulejowie, radnymi, lub sołtysami poszczególnych wsi, którzy potwierdzą
godziny pracy sprzętu.
13. Dodatkowe informacje:
1) Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego.
2) Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.
3) Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert
przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W takim przypadku do opublikowania zapytania
ofertowego zostanie dołączona informacje o zmianie, która zawierać będzie co najmniej: datę
upublicznienia zmienionego zapytania ofertowego, jego numer, a także opis dokonanych zmian.
Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian
w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
4) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu
wyznaczonego do składania ofert.
6) Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez otwierania.
7) Oferta niezgodna z zapytaniem ofertowym nie stanowi oferty ważnej.
8) Dla skuteczności niniejszego postępowania o zamówienie publiczne wystarczające jest
otrzymanie przez zamawiającego jednej ważnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, odwołania postępowania
lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10) Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji z oferentem, który w trybie
zapytania ofertowego złożył najkorzystniejszą ofertę. Negocjacje będą prowadzone tylko
w sytuacji, gdy najkorzystniejsza oferta przewyższa kwotę określoną przez Zamawiającego jako
szacowana wartość zamówienia.
11) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy zestawienie złożonych ofert w postępowaniu:
- na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę,
- wg własnego uznania na stronie, na której zostało upublicznione zapytanie ofertowe.
1.2) Informację o wyniku postępowania (co najmniej nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę
albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty) zamawiający
upublicznia w taki sposób, w jakim zostało upublicznione zapytanie ofertowe (poprzez
skierowanie do potencjalnych wykonawców/ogłoszenie na stronie internetowej).
13) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiera umowę w sprawie
zamówienia publicznego z wyłonionym wykonawcą (udziela zamówienia).

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Wioletta Nawrocka
tel. 512-245-049

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.