Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4476z ostatnich 7 dni
18456z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Czyszczenie skrajni drogi

Przedmiot:

Czyszczenie skrajni drogi

Data zamieszczenia: 2021-09-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD GMINY MOGILANY
Rynek 2
32-031 Mogilany
powiat: krakowski
tel. 12 270 10 22
zp@mogilany.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Mogilany
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 270 10 22
Termin składania ofert: 2021-09-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: Czyszczenie skrajni dróg gminnych.

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

I Rodzaj zamówienia: Usługi.
II Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Czyszczenie skrajni drogi (przecięcie drzew, krzewów lub/oraz wycinkę samosiejek, krzewów) liczonej w następujący sposób( długość odcinka drogi w mb x do 3 m od krawędzi/ pobocza x wysokość do 4,5 m)
Teren po wykonaniu prac należy uporządkować na bieżąco w dniu wykonania prac. Urobek należy wywieść i zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Dokument nr: ZP.271.2.413.2021

Otwarcie ofert: Odczytanie ofert nastąpi w dniu 14.09.2021 r. r. do godz. 10.30 w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2 w pok. 3B ( parter)

Składanie ofert:
3. Ofertę wraz z formularzem cenowym (wg załączonych wzorów) prosimy złożyć do dnia
14.09.2021r. do godz. 10:00
Ofertę można złożyć:
- elektronicznie na: zp@mogilany.pl
- osobiście w Urzędzie Gminy Mogilany, Rynek 2, 32-031 Mogilany -Dziennik Podawczy
(I piętro), w godz.ch pracy Urzędu, t j.: poniedziałek - od 8:00 do 16:00; wtorek- piątek - od 7:00 do 15:00
- pocztą, w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego z dopiskiem: Oferta na Czyszczenie skrajni dróg gminnych

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania od daty zawarcia umowy do 31.12.2021 r.

Wymagania:
III. Termin realizacji zadania
Zlecenia określające szczegółowy zakres rzeczowy usług będą ustalane na bieżąco pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie cen jednostkowych określonych w formularzu cenowym.

Usługi będą zlecane sukcesywnie w trakcie trwania umowy, zakres prac każdorazowo zostanie okazany w terenie.
IV. Warunki płatności
Wynagrodzenie za przedmiot umowy Zamawiający dokona przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Gminy po rozliczeniu wykonania zadania i po podpisaniu Protokołu Odbioru przez Zleceniobiorcę, przedstawiciela Zleceniodawcy.
Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Fakturę Wykonawca wystawi na :
Faktury należy wystawić na:
Nabywca:
GMINA MOGILANY 32-031 Mogilany, Rynek 2 NIP 9442246027
Odbiorca:
URZĄD GMINY MOGILANY, 32-031 Mogilany, Rynek 2
UWAGI:

1.Ofertę na wyżej wymienione zadanie prosimy złożyć zgodnie z załączonym Formularzem cenowym.

2. Podstawą do wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość brutto zaoferowana przez Wykonawcę w Formularzu cenowym.

Uwagi:
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mogilany, reprezentowana przez Wójta Gminy Mogilany, adres: Rynek 2, 32-031 Mogilany, tel. 12 2701013, email: gmina@mogilany.pl,
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: odo.dmarek@onet.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 ust.1-5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Strony oświadczają, iż posiadają wiedzę, że dane zawarte w treści umowy, jak również przedmiot umowy stanowią informację publiczną i mogą być udostępniane zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej oraz na stronie BIP - www.mogilany.pl
Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w treści umowy dla potrzeb udostępniania ww. informacji ( tj. art. 14 ust. 5 lit. a) RODO )

Kontakt:
Osoba do kontaktu: Teresa Stankiewicz tel. 12 270 10 22 wew. 248

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.