Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług inżyniera

Przedmiot:

Świadczenie usług inżyniera

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg
Kasprowicza 8
41-803 Zabrze
powiat: Zabrze
0322776800, faks 0322776801
sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Zabrze
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: 0322776800, faks 032
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn:Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części.Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy Ul. 11 Listopada i Ul. Heweliusza
Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn: ,,Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy Ul. 11 Listopada i Ul. Heweliusza".
Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót, dostępnym pod adresem:
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95o=tp1&e=s|95 - zamówienie pn.: ,,Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy Ul. 11 Listopada i Ul. Heweliusza".
Do zakresu obowiązków Inżyniera, w zakresie Umowy na wykonanie robót budowlanych, będzie należało w szczególności:
1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.);
3) zarządzanie finansowe;
4) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
5) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
6) sporządzenie dowodów OT (przygotowanie charakterystyki wytworzonych lub ulepszonych środków trwałych);
7) wspieranie działań Miejskiego Zarządu Dróg (MZD)
Zadania oraz obowiązki Inżyniera wraz z określeniem działań szczegółowych zawarte zostały w OPZ stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

CPV: 71520000-9, 71530000-2

Dokument nr: 2021/BZP 00211102, DR.260.22.2021.AK

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 2021-10-13 11:00

Specyfikacja:
SEKCJA III - UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.mzd.miastozabrze.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie.
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak.
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.mzd.miastozabrze.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem sprawy postępowania oraz tytułem przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariat@mzd.miastozabrze.pl
9. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres email; sekretariat@mzd.miastozabrze.pl, za wyjątkiem oferty i załączników do oferty, które należy przekazać elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 poz.2452 w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: odt, doc, docx, pdf i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg. Dane kontaktowe w SWZ, pkt. 1.
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Dróg jest Pan Marcin Zemła, kontakt: iod@mzd.miastozabrze.pl,
c) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1;
d) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej ,,ustawa Pzp";
e) dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; w odniesieniu do wskazanych przez Wykonawcę danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Dalsze uregulowania zostały zawarte w rozdziale XXXIII SWZ.

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert: 2021-10-13 10:00
Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Miejsce i termin realizacji:
Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

Wymagania:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 13.10.2021 do dnia: 11.11.2021 r., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
SEKCJA IV - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DR.260.22.2021.AK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi świadczenie usług inżyniera dla inwestycji pn: ,,Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza".
Roboty budowlane, nad którymi będzie pełniony nadzór, będą polegały na wykonaniu pełnego zakresu robót zgodnie z projektem budowlanym, który określa zakres i sposób wykonania robót, dostępnym pod adresem:
http://www.zabrze.magistrat.pl/engine/%20/bip/487/95o=tp1&e=s|95 - zamówienie pn.: ,,Przebudowa obiektów inżynierskich na terenie miasta Zabrze z podziałem na części. Część 9: Kładka dla pieszych pomiędzy ul. 11 Listopada i ul. Heweliusza".
Do zakresu obowiązków Inżyniera, w zakresie Umowy na wykonanie robót budowlanych, będzie należało w szczególności:
1) pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
2) pełnienie funkcji Inwestora zastępczego, w szczególności w zakresie określonym w art. 18 ust. 1 pkt 3), 4) i 5) oraz ust. 2 ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.);
3) zarządzanie finansowe;
4) bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym;
5) mediacja i rozjemstwo w sporach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych;
6) sporządzenie dowodów OT (przygotowanie charakterystyki wytworzonych lub ulepszonych środków trwałych);
7) wspieranie działań Miejskiego Zarządu Dróg (MZD)
Zadania oraz obowiązki Inżyniera wraz z określeniem działań szczegółowych zawarte zostały w OPZ stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71530000-2 - Doradcze usługi budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 60 %
Doświadczenie zawodowe ,,Inspektora nadzoru " (D) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe ,,Inspektora nadzoru " (D)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się posiadaniem doświadczenia umożliwiającego realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący: warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
Pełnił funkcję Inżyniera (lub funkcję o zbliżonym zakresie obowiązków) przy co najmniej dwóch inwestycjach na roboty budowlane obejmującą.
a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na/lub obejmujące budowę lub przebudowę obiektu inżynierskiego, przy czym łączna wartości robót nie może być mniejsza niż 1.000.000,00 zł brutto. (słownie: milion złotych)
Uwagi:
1. Zamawiający określa, że przez funkcję Inżyniera Zamawiający uzna łączne wystąpienie w ramach wskazanego przez Wykonawcę zamówienia następujących czynności:
- sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją;
- koordynowania procesu realizacji inwestycji pomiędzy wszystkimi jej uczestnikami i zamawiającym;
- organizowanie, prowadzenie i dokumentowania narad koordynacji budowy i narad koordynacji projektowej,
- koordynowanie prac zespołu inżyniera i współpracy tego zespołu z inwestorem, przedstawicielem zamawiającego i projektantem;
- egzekwowanie od wykonawcy aktualizacji harmonogramów realizacji robót budowlanych;
- sporządzanie obmiarów i rozliczeń będących podstawą do wystawiania przez Wykonawcę faktur.
2. W przypadku podmiotów działających wspólnie, warunek zdolności technicznej podlega sumowaniu.
3. W przypadku podania kwot w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
4. wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
*Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert w postępowaniu.
B. Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia (osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia), posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Opis sposobu oceny spełniania tego warunku jest następujący:
Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże do realizacji niniejszego zamówienia co najmniej następujące osoby, posiadające niżej określone kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia na odpowiednim poziomie jakości:
a) Inspektor Nadzoru - Specjalista ds. mostowych (kluczowy ekspert - jedna osoba), posiadający następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie :
1) minimum 5 letnia praktyka zawodowa w nadzorowaniu robót mostowych jako inspektor nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.)
2) uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 roku, poz. 1333 z późn. zm.) do kierowania robotami w specjalności mostowej, bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3) praktyka w nadzorowaniu robót poprzez pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przynajmniej w jednym zamówieniu obejmującym budowę i/lub przebudowę obiektu inżynierskiego
Uwaga:
1) w przypadku podmiotów działających wspólnie warunek podlega sumowaniu.
o Wykaz osób wskazanych w pkt XIV ust.2 d) B SWZ powinien być uważany jako minimalne wymaganie Zamawiającego dla wykazania przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej oraz rzetelnego wypełniania obowiązków Wykonawcy. Wynagrodzenie ewentualnie wskazanych dodatkowych osób zatrudnionych przez Wykonawcę należy uwzględnić w cenie oferty. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie należne członkom zespołu Wykonawcy nie będzie podlegało odrębnej zapłacie przez Zamawiającego i Wykonawca winien uwzględnić je w cenie oferty.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, , następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia):
- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 Pzp, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie od dnia wezwania, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (określonych przez Zamawiającego w ust. XIV 2.d) ppkt A i B, następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień ich złożenia)
A. Wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty, miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, (wypełniony zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej SWZ).
Uwaga:
o Dowodami, o których mowa w powyżej są:
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
o Okres, o którym mowa powyżej wyrażony w latach, (tj. 3 lat) , liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
o Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
B. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wypełniony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszej SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą tj. od dnia 13.10.2021 do dnia: 11.11.2021 r., jako zabezpieczenie dotrzymania warunków złożonej oferty w wysokości: 350,00 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy o sprawie zamówienia publicznego , zobowiązani są przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców (chyba że umowa ta została załączona do oferty), zawierającą w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:
a. wyznaczenie Lidera;
b. wzajemne zobowiązania Partnerów;
c. części zamówienia, które będą realizowane przez poszczególnych Partnerów;
d. brak możliwości wypowiedzenia Umowy Konsorcjum w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia;
e. solidarną odpowiedzialność Partnerów za należyte wykonanie zamówienia.
3. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej( o ile został sformułowany), o którym mowa w art.112 ust.2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia ( o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku , o którym mowa w ust.3 i 4 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) pełnomocnictwo z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
b) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie , w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (należy wskazać te warunki udziału w postępowaniu, które spełnia wykonawca składający oświadczenie);składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 1 do SWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z warunkami określonymi § 10 projektu umowy, o którym mowa powyżej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena - waga 60 %
Doświadczenie zawodowe ,,Inspektora nadzoru " (D) - 40 %
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe ,,Inspektora nadzoru " (D)
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Termin związania ofertą: 30 dni

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.