Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych

Przedmiot:

Dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo
powiat: kartuski
przetargi@skzukowo.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Żukowo
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych
na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa na potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o.
materiałów wodociągowo - kanalizacyjny z podziałem na części:
1) część 1 armatura I
2) część 2 armatura II
3) część 3 materiały instalacyjne
4) część 4 rury
5) część 5 betony
2. Szczegółowe opisy i prognozowane ilości poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia zawiera:
1) dla części 1 (armatura I): załącznik nr 1 a do Ogłoszenia
2) dla części 2 armatura II: załącznik nr 1 b do Ogłoszenia
3) dla części 3 materiały instalacyjne: załącznik nr 1c do Ogłoszenia
4) dla części 4 rury: załącznik nr 1d do Ogłoszenia
5) dla części 5 betony: załącznik nr 1e do Ogłoszenia
3. Wymagania dla armatury:
1) zgodność z normą PN-EN 545:2010;
2) łączniki i kształtki z żeliwa sferoidalnego z zastosowaniem powłoki epoksydowej zgodnie
z normą PN-EN 14901 lub posiadające certyfikat GSK;
3) hydranty, zasuwy kołnierzowe i gwintowane muszą posiadać certyfikat GSK.
4. Wymagania dla materiałów instalacyjnych:
1) Ciśnienie nominalne dla zaworów kulowych musi wynieść min. PN25, a dla pozostałych
materiałów PN 16
5. Wymagania dla betonów:
1) włazy kanalizacyjne z żeliwa szarego pełnożeliwne;
2) wpusty uliczne z żeliwa szarego.
6. Ilość przedmiotu zamówienia została podana szacunkowo na okres 12 miesięcy licząc od dnia zawarcia
umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu zamówienia w całości, tj.
w ilościach wskazanych w formularzach rzeczowo - cenowych, a wykonawcy w takim przypadku nie
będzie przysługiwać roszczenie z tego tytułu.
7. Z uwagi na możliwość zmiany bieżących potrzeb w trakcie realizacji umowy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo do:
1) zmniejszenia zakresu realizacji przedmiotu zamówienia powodującego zmianę wartości umowy
maksymalnie o 50%,
2) zmiany ilości w poszczególnych asortymentach dla danej Części zamówienia, przy zachowaniu
cen jednostkowych, określonych przez Wykonawcę w złożonej ofercie.
8. Ostateczne wynagrodzenie wykonawcy zależne będzie od ilości przedmiotu zamówienia dostarczonego
w okresie trwania umowy i określone zostanie na podstawie cen jednostkowych ustalonych w oparciu
0 ofertę przedłożoną przez wykonawcę.
9. DOSTAWA przedmiotu zamówienia oprócz jego sprzedaży obejmuje również: załadunek, transport
1 rozładunek w miejscu wskazanym przez pracownika zamawiającego w siedzibie zamawiającego lub
w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego ale wyłącznie na terenie Gminy Żukowo.
10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie towaru powstałe w trakcie załadunku,
transportu i rozładunku.
11. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, według bieżących potrzeb zamawiającego, na
podstawie formularza zamówienia, przesłanego do wykonawcy za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza zamówień telefonicznych.
12. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie określonym w ofercie.

Dokument nr: ZS/15/D/21

Otwarcie ofert: 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: Ul. Pod
Otomino 44, 83-330 Żukowo.
6. Otwarcie ofert jest jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Ul. Pod Otomino 44, 83-330 Żukowo, w dniach od
poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.
2. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.10.2021 r. o godz. 09:45.

Miejsce i termin realizacji:
Termin dostawy w ofercie może wynosić maksymalnie:
1) maksymalnie 7 dni roboczych dla części 5 (betony)
2) maksymalnie 3 dni roboczych dla pozostałych części.
1. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
lub do wyczerpania wartości danej części zamówienia podstawowego (lub sumy wartości zamówienia
podstawowego i wartości prawa opcji - jeżeli Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji) w zależności
co nastąpi pierwsze.
3. Miejsce realizacji zamówienia: siedziba zamawiającego lub miejsce przez niego wskazane na terenie
Gminy Żukowo.

Wymagania:
U. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art. 31 Regulaminu udzielania zamówień publicznych sektorowych podprogowych
obowiązującego w Spółce Komunalnej Żukowo Sp. z o.o., zwanego dalej ,,Regulaminem".
Dostawa powinna być dostarczona do zamawiającego w godzinach od 8:00 do 14:00. Przez dni
robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych
od pracy. Termin dostawy jest jednym z kryteriów oceny ofert. Wykonawca określi termin
dostawy w formularzu oferty.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości dostarczanych materiałów. Przed
podpisaniem umowy jak i na każde żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest
okazać w stosunku do wskazanych materiałów odpowiednie certyfikaty, atesty (w tym atest
higieniczny PZH), karty katalogowe, deklarację zgodności z odpowiednimi normami lub aprobatę
techniczną.
14. Każdorazowa ilość i jakość dostarczonego materiału zostanie sprawdzona przez pracownika
zamawiającego. Każda dostawa winna być udokumentowana dokumentem WZ.
15. W przypadku dostarczenia materiału w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia
opisanemu w Ogłoszeniu, zamawiający może odmówić odbioru dostawy. Wykonawca będzie
zobowiązany do dostarczenia materiału zgodnego z zamówieniem w ciągu max. 3 dni od zgłoszenia
nieprawidłowości przez zamawiającego. Wszelkie koszty związane z ponownym dostarczeniem
przedmiotu zamówienia poniesie wykonawca.
16. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do
Ogłoszenia.
2. Poszczególne zamówienia będą realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową w terminie
do:
1) od 1 do 3 dni - dla części od 1 do 4,
2) od 1 do 7 dni dla części nr 5 (betony),
- w zależności jak to Wykonawca określił w Ofercie. Termin realizacji zamówienia dla każdej części
będzie określony w umowie zgodnie z Ofertą.
V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wwykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 15 ust. 1
oraz ust. 2 pkt 1) i 3) Regulaminu.
VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA
1) Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania oferty oświadczenie
w zakresie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 12), wykonawca musi dołączyć aktualne na
dzień składania oferty oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Ogłoszenia.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których
mowa w pkt 1 oraz pkt 2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
4) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w § 17 ust. 1 Regulaminu, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w § 16 Regulaminu, lub innych
dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający
wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzjelenia
wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
5) Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa,
zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich
złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
6) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Tłumaczenia może dokonać przedstawiciel wykonawcy.
7) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy oferty.
VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
o Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
o Postępowanie oznaczone jest znakiem: ZS/15/D/21
o Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
Szczegółowe
regulacje dotyczące wniosku o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, udzielania wyjaśnień przez
zamawiającego, przedłużenia terminu składania ofert i zmiany treści ogłoszenia zawarte są w art. 30
Regulaminu.
o Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi
na kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem.
o Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w dniach od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00 jest: Agnieszka Jasińska
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert, wadium w
wysokości:
Część 1: 900,00 PLN Armatura I
Część 2: 3.500,00 PLN Armatura II
Cześć 3; 500,00 PLN Materiały Instalacyjne
Cześć 4: 2.000,00 PLN Rury
Cześć 5: 2.000,00 PLN Betony
UWAGA! Składając ofertę na więcej niż jedna cześć zamówienia należy wnieść wadium w
wysokości stanowiącej sumę wymaganych kwot w poszczególnych częściach.
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
o pieniądzu;
o poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
o gwarancjach bankowych;
o gwarancjach ubezpieczeniowych;
o poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
póz. 275, z 2008 r. Nr 116, póz. 730 i 732 i Nr 227, póz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, póz. 620).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego nr 76 8328 0007
2001 0014 1989 0002 SGB-Bank S.A., z dopiskiem: ,,wadium - dotyczy postępowania nr ZS/15/D/21
- część.....
UWAGA! Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuję się termin uznania na
rachunku bankowym zamawiającego.
o Wniesienie wadium w jednej z form określonych w pkt. 2 ppkt b). - e). następuje poprzez
doręczenie za pokwitowaniem oryginału dokumentów w siedzibie zamawiającego: ul. Pod Otomino
44, 83-330 Żukowo w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8;00 do 15;00 lub przesłanie na
powyższy adres. Kopię pokwitowania wniesienia wadium należy załączyć do oferty.
o Wykonawca składa wraz z ofertą potwierdzenie przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.
o W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej bądź gwarancji ubezpieczeniowej,
gwarancja ta musi być bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na każde wezwanie oraz obejmować
wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 35 ust. 6 i ust. 7
Regulaminu, a także musi obejmować cały okres związania ofertą określony w Ogłoszeniu. W
przypadku poręczeń muszą one gwarantować płatność na każde wezwanie zamawiającego i
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę.
W przypadku, gdy nie będzie spełniony którykolwiek ze wskazanych powyżej wymogów,
zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione i wykluczy wykonawcę z udziału w
postępowaniu.
o Wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert nie powoduje utraty wadium.
o Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 35 ust. 1 - 5 Regulaminu.
o Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 35 ust. 6-7 Regulaminu.
o Zamawiający w dowolnym czasie przed upływem ważności wadiów, wzywa wykonawców, pod
rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego
wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.
X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA
o Termin związania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
o Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 30 dni.
XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część zamówienia.
2. Ofertę należy przygotować zgodnie z wymogami niniejszego Ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać
treści Ogłoszenia.
3. Na kompletną ofertę składają się:
Lp. Dokument Numer załącznika
1 Formularz oferty (wraz z załącznikami cenowymi dot. wybranych przez Wykonawcę części zamówienia o części 1 - armatura I, o części 2 - armatura II, o części 3 - materiały instalacyjne , o części 4 - rury, o części 5 - betony Załącznik nr 1 oraz: załącznik nr 1a załącznik nr 1b załącznik nr 1c załącznik nr 1d załącznik nr 1e
2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2
3 Oświadczenie (grupa kapitałowa) załącznik nr 3
4 Potwierdzenie wniesienia wadium zgodnie z pkt IX Ogłoszenia
4. W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były
spięte, a strony ponumerowane.
5. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty, dla których zamawiający określił wzory w formie załączników
do niniejszego Ogłoszenia, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
6. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i czytelną
techniką.
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Oferta musi być podpisana przez wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisano zgodnie z
zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej (w
przypadku osób fizycznych).
Zaleca się, aby, podpis osoby podpisującej ofertę i pozostałe dokumenty, lub poświadczającej za
zgodność z oryginałem kopie dokumentów, dla ułatwienia identyfikacji, był opatrzony imienną pieczątką.
9. Oświadczenia dotyczące wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składa się w oryginale.
10. Dokumenty inne niż oświadczenia mogą być złożone w oryginale lub kserokopii, poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.
11. Pełnomocnictwo może być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza.
12. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z
nich dotyczą.
13.Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu, w opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości
bez uszkodzenia tego opakowania.
14.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu (kopertach), w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczających jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
15. Zewnętrzne opakowanie powinno być zaadresowane i opisane jak poniżej:
Adres:
Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
83-330 Żukowo
Opis: ,, Oferta na sukcesywną dostawę materiałów wodociągowo - kanalizacyjnych na
potrzeby Spółki Komunalnej Żukowo Sp z o.o. w Żukowie - ZS/15/D/21
NIE OTWIERAĆ PRZED 13.10.2021 r. godz. 10:00"
16. Przed upływem terminu składania ofert, wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty
lub ją wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty powinny być doręczone zamawiającemu na
piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta,
a opakowanie powinno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: ,,ZMIANA" lub
,,WYCOFANIE".
17. Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie
błędnego zapisu i wstawienie ,,nad" lub ,,obok" poprawnego.
18. Zgodnie z art. 66 ust. 1 Regulaminu oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne
udostępnia się od chwili ich otwarcia.
19. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
PEŁNOMOCNICTWO
o Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy powinno być dołączone do oferty, o ile prawo
do jej podpisania nie wynika z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej
wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone w formie pisemnej, wskazywać w szczególności:
- wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia;
- ustanowionego pełnomocnika;
- zakres jego umocowania.
o Pełnomocnictwo musi być podpisane w imieniu wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówienia, przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli wymienioną(e)
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej wykonawcy. Pełnomocnictwo może
być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także
czynność potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów złożonych w formie kserokopii.
TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
1. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące
tajemnicę przedsiębiorstwa, to w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. poz. 1503, z późn. zm.), wykonawca
powinien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzec,
które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one udostępniane.
UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.
2. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
1 warunków płatności zawartych w ofercie.
3. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były złożone
przez wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznakowaniem ,,TAJEMNICA
PRZEDSIĘBIORSTWA" lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów
oferty.
ZASADY SKŁADANIA OFERT WSPÓLNYCH PRZEZ WYKONAWCÓW (KONSORCJUM)
o Zgodnie z art. 14 ust. 1 Regulaminu wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia
publicznego.
o Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do ich
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub ich reprezentowania
w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
o Pełnomocnictwo musi wskazywać pełnomocnika i określać zakres pełnomocnictwa. W dokumencie tym
powinni być wymienieni wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie. Pełnomocnictwo
musi być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli tych wykonawców.
o Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.
3. Jeżeli oferta wpłynie do zamawiającego pocztą lub inną drogą, (np. pocztą kurierską), o terminie jej
złożenia decyduje termin dostarczenia oferty do zamawiającego, a nie termin np. wysłania listem
poleconym lub złożenia zlecenia dostarczenia oferty pocztą kurierską.
4. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona
wykonawcy.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
8. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.
10. Zamawiający, w związku z art. 19 ust. 1 Regulaminu, może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie
zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli powyższy wykonawca, uchyla się od
zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
11. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe
z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na
niezgodności oferty z Ogłoszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
12. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumieć będzie w szczególności wadliwy wynik
działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.
13. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 15 ust.
1 i ust. 2 pkt 1) Regulaminu.
14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 68 ust. 1
Regulaminu.
16. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 72 ust. 1
Regulaminu.
XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
o Cena oferty musi uwzględniać wszystkie elementy cenotwórcze związane z pełną, prawidłową
i terminową realizacją zamówienia.
o Cenę oferty należy określić w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
o Ceną oferty jest cena określona w formularzu oferty (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
o Koszty poniesione przez wykonawcę przy realizacji zamówienia, a nieuwzględnione w cenie oferty nie
będą przez zamawiającego dodatkowo rozliczane.
Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.
Cena określona w ofercie obowiązuje przez cały okres związania ofertą i będzie wiążąca dla zawieranej
umowy.
W przypadku zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących
wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia,
zamawiający dopuszcza możliwość odpowiedniej zmiany w tym zakresie.
XIV. OPIS KRYTERIÓW. KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się kryterium ceny oferty brutto
(C) - 80 %.
2. Kryterium rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru:
Cn
C = ----------- x 80 pkt, gdzie:
Cb
C - liczba punktów za kryterium
Cn - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych
Cb - cena oferty badanej
Termin dostawy T (20%):
Ilość punktów w tym kryterium będzie przyznawane wg zasady:
a) dla części 1 - armatura I, części 2 - armatura II, części 3 - materiały instalacyjne , części 4 rury:
oferta z terminem dostawy 3 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 0 pkt.
oferta z terminem dostawy 2 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 10 pkt.
oferta z terminem dostawy 1 dzień od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 20 pkt.
w przypadku podania terminu dłuższego niż 3 dni, oferta zostanie odrzucona
b) dla części 5 - Betony:
oferta z terminem dostawy 7 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 0 pkt.
oferta z terminem dostawy 5 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 10 pkt.
oferta z terminem dostawy 3 dni od dnia złożenia zamówienia otrzyma T = 20 pkt.
w przypadku podania terminu dłuższego niż 7 dni, oferta zostanie odrzucona
P = C+T
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów P. Oferta może uzyskać
maksymalnie 100 pkt.
4. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą tj.
spełnia wymagania Ogłoszenia i jest zgodna z Regulaminem oraz przy uwzględnieniu powyższych
kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taką samą cenę, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
6. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca składając ofertę informuje zamawiającego, czy
wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.
XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH. JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
1. Zamawiający o wynikach postępowania, powiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którzy złożyli
oferty o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 71 ust. 1 Regulaminu.
2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.
XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVII. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1 . Ogólny wzór umowy na realizację przedmiotowego zamówienia stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
Akceptacja treści umowy odbywa się przez złożenie stosownego oświadczenia na formularzu oferty.
2 . Wykonawca składając ofertę zobowiązuje się (w przypadku wyboru jego oferty) do podpisania umowy
zgodnej ze wzorem załączonym do Ogłoszenia, w terminie określonym przez zamawiającego.
3 . Umowę podpisują upoważnieni przedstawiciele wykonawców lub pełnomocnik, jeżeli jego
pełnomocnictwo obejmuje zakres tych czynności i jest ważne w chwili podpisania umowy.
4 . Zgodnie z art. 78 Regulaminu zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień
umowy:
o zmiana obowiązujących stawek podatkowych;
o zmiana nazw i innych danych identyfikacyjnych stron umowy;
o wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do
przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia.
XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IV Regulaminu.
XIX. PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku powierzenia realizacji umowy podwykonawcy, wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
wobec zamawiającego za jego działania lub zaniechania.

Kontakt:
o Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony
postępowania w formie pisemnej lub elektronicznie (e-mail). W wypadku porozumiewania się za
pomocą poczty elektronicznej (e-mail), każda ze stron postępowania na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania poczty elektronicznej (e-mail).
1. pisemnie, na adres: Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o., ul. Pod Otomino 44, 83-330
Żukowo;
2. za pomocą poczty elektronicznej, na adres: przetargi@skzukowo.pl
o Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Ogłoszenia.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.