Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Trzebownisko
Trzebownisko 976
36-001 Trzebownisko
powiat: rzeszowski
tel. 17/77 13 752
poczta@trzebownisko.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/492126
Województwo: podkarpackie
Miasto: Trzebownisko
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 17/77 13 752
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
- Wójt Gminy Trzebownisko ogłasza nabór ofert:
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż przy realizacji zadania ,,Roboty budowlane polegające rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku."- wg załączonego projektu umowy , SWZ, dokumentacja dostępna pod linkiem

https://platformazakupowa.pl/transakcja/492126

Obowiązki Wykonawcy
reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji z projektem, zamówieniem publicznym, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi normami, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej;
sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania;
sprawdzanie, odbiór (częściowy/końcowy) robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych, przewodów kominowych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazanie ich do użytkowania;
potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót;
kontrolę zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz terminowości ich wykonania.
Uczestniczenie w odbiorach oraz przeglądach gwarancyjnych.
Nadzorowanie budowy, w trakcie jej realizacji, wymaga się codziennej wizyty na budowie (w razie konieczności Inwestor ma prawo żądać codziennego wpisu do dziennika budowy) Stawianie się na budowie na wezwanie kierownika budowy lub Inwestora.
Wykonywanie dokumentacji fotograficznej- po zakończonych robotach należy przekazać pliki ze zdjęciami opisane pomieszczenia zdjęcia elementów które ulegają zakryciu. - dla każdego pomieszczenia i elementu oddzielny folder.

Pozostałe obowiązki zgodnie z umową

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 11.10.2021 r. godz. 09:30

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w kancelarii Urzędu pok. Nr 7 osobiście, bądź pocztą na adres Zamawiającego: 36-001 Trzebownisko Nr 976 lub pocztą elektroniczną na adres: poczta@trzebownisko.pl (scan oferty).

TERMIN SKŁADANIA ofert: 11.10.2021 r. godz. 08:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania: do 30 listopada 2022r.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Trzebownisko Nr 792/2021 z dnia 11 stycznia 2021r. w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienie publiczne oraz zasad powoływania członków komisji przetargowych, ich zadań oraz trybu pracy komisji przetargowych w Urzędzie Gminy Trzebownisko, w związku z art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2021 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019.2019) -z późn. zm.
Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

zdolności technicznej lub zawodowej: Posiadanie doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał - zakończył co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż przy budowie budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej min 1000m2

Wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez załączenie dowodów potwierdzających, że usługi zostały wykonane w sposób należyty.

Dysponowanie osobami: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami do realizacji zamówienia posiadającymi uprawnienia budowlane**:

- w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń -musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) budynku użyteczności publicznej ( w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o powierzchni użytkowej większej lub równej 1000 m2* ( słownie: tysiąc metrów kwadratowych).

- w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) budynku użyteczności publicznej ( w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o powierzchni użytkowej większej lub równej 1000 m2* ( słownie: tysiąc metrów kwadratowych).

- w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - która będzie pełniła funkcję kierownika robót. - musi posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy co najmniej dwóch robotach budowlanych polegających na budowie (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane) budynku użyteczności publicznej ( w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) o powierzchni użytkowej większej lub równej 1000 m2* ( słownie: tysiąc metrów kwadratowych).

Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Na kopercie proszę o zamieszczenie dopisku:

Oferta na: ,,Sprawowanie nadzoru inwestorskiego wszystkich branż przy realizacji zadania: ,,Roboty budowlane polegające rozbudowie budynku Zespołu Szkół w Zaczerniu o przedszkole wraz ze zmianą sposobu użytkowania i przebudowę części pomieszczeń w istniejącym budynku."

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Trzebownisko.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Kryteria wyboru ofert: Cena 100 %. Zostanie wybrany Wykonawca, który złoży najniższą ofertę cenową w stosunku do pozostałych złożonych ofert oraz spełni Warunki udziału w postępowaniu.
Informacje o formalnościach:
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę w dniu 11 października 2021r.
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych zamawiającego. Nie mają tu zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w powyższej sprawie jest Pani Anna Gwóźdź tel. 17/77 13 752 email; a.gwozdz@trzebownisko.pl
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8:30-16:30 wtorek-piątek: 7.30 do 15.30

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.