Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
100z dziś
5020z ostatnich 7 dni
20852z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
ul. Naśćiszowska 31
33-300 Nowy Sącz
powiat: Nowy Sącz
tel: 18 441-37-89 wew. 28, tel. 18 477 03 92, 573 443 880
Anna.Radzik@wody.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Nowy Sącz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 18 441-37-89 we
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu
zaprasza
do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Udrożnienie koryta, zasyp wyrwy na pot Słomka w km 12+850 -12+950
w m. Przyszowa gm. Łukowica"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Proces erozji brzegowej na przedmiotowym odcinku postępował sukcesywnie wraz z kolejnymi
spływami wód powodziowych. Wpływ na postęp w/w zjawiska miała również akumulacja
materiału transportowanego wraz z nurtem wód pot. Słomka. Tym samym trasa przebiegu
koryta uległa zmianie, powodując zagrożenie na wysokości drogi powiatowej. Planowany zakres
prac utrzymaniowych ma na celu odtworzenie światła poprzecznego koryta cieku, zasyp wyrwy
brzegowej materiałem rodzimym oraz kamieniem naturalnym. Przedmiotowy potok wymaga
zaplanowanych zabiegów z uwagi na zagrożenie dla istniejącej infrastruktury drogowej.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Nowym Sączu informuje,
że w ramach zadania zaplanowano prace na odcinku ok. 60mb.
o udrożnienie koryta potoku poprzez usunięcie zatoru, który zostanie wykorzystany
na zasyp wyrwy brzegowej materiałem miejscowym ok. 812 m3
o uzupełnienie zasypu kamieniem naturalnym 270 m3
Prace będą prowadzone za pomocą sprzętu mechanicznego - koparki z łyżką podsiębierną,
ładowarki kołowej oraz samochodów ciężarowych samowyładowczych. Materiał, który posłuży
do częściowego zasypu wyrwy zostanie pozyskany z miejscowego nanosu rumoszowego
i przemieszczony w obręb wyrwy w sposób minimalizujący konieczność przejazdu sprzętem
budowlanym przez nurt cieku. W ramach przemieszczania nie dopuszcza się możliwość wywozu
materiału poza obręb koryta zasadniczego.
Metodyka prowadzenia prac:
a) Wykonanie przekopu przez nanos rumoszowy w sąsiedztwie skarpy brzegu lewego,
przygotowanie do wykonania grodzy ziemnej kierującej wodę w wykonany przekop.
b) Wpuszczenie wody w wykonany przekop (wykonanie tymczasowej grodzy ziemnej) przy
czynnym udziale przedstawicieli PZW o. Nowy Sącz.
c) Wykonanie zasypu wyrwy brzegowej materiałem miejscowym pochodzącym z nanosu
rumoszowego (na sucho). Materiał będzie zebrany do rzędnej lustra wody.
d) Wykonanie zasypu wyrwy brzegowej kamieniem naturalnym.
e) Likwidacja tymczasowej grodzy ziemnej otwarcie światła poprzecznego koryta
zasadniczego.
Roboty będą prowadzone zgodnie z decyzją RDOŚ w Krakowie określającą warunki prowadzenia
działań znak: ST-II.670.89.2021.ED z dnia 09.09.2021 r.
o Zapewnienie przez wykonawce robót nad realizacją zadania nadzoru przyrodniczego.
Wymagania:
- Wykształcenie kierunkowe z dziedziny nauk przyrodniczych w szczególności w zakresie
biologii ogólnej, biologii ptaków, biologii ryb, biologii drzew i krzewów - wybór
specjalności w zależności od specyfiki planowanych do wykonania prac.
- Udokumentowane doświadczenie potwierdzone m.in.: raportem (minimum dwa raporty)
z wykonanych prac w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego, protokołem
odbioru prac (minimum dwie prace) w ramach sprawowanego nadzoru przyrodniczego.
Pełnienie nadzoru przyrodniczego:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przyrodniczego nad wykonaniem
robót, na czas wykonywania zaplanowanych prac zgodnie z wydanym zawiadomieniem RDOŚ
o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania działań objętych zgłoszeniem oraz zgodnie
z warunkami prowadzenia robót, lub z decyzjami derogacyjnymi.
2. W ramach nadzoru przyrodniczego Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału
specjalisty lub specjalistów ds. nadzoru przyrodniczego w zakresie:
a) Wyjaśniania ewentualnych wątpliwości powstałych podczas realizacji robót dotyczących
ochrony przyrody.
b) Bezzwłocznego reagowania w przypadku stwierdzenia obserwowanego lub wysoce
prawdopodobnego negatywnego wpływu prac na gatunki i siedliska podlegające ochronie.
c) Wskazywania konieczności i sposobów wykonywania działań minimalizujących straty
w środowisku przyrodniczym wynikające z działań Wykonawcy.
d) Udziału w spotkaniach dotyczących kwestii ochrony środowiska związanymi z inwestycją
(np. z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami społeczeństwa).
e) obecności w miejscu realizacji robót, w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz
w tygodniu, a w trakcie prowadzenia robót w korycie rzeki podczas prac powodujących
mętnienie wody, podczas przemieszczania i płoszenia zwierząt w celu usunięcia ich z terenu
prowadzonych robót oraz innych czynności wymagających obecności odpowiedniego
specjalisty lub specjalistów (Inspektorów wspierających), zobowiązany jest do zapewnienia
ich obecności na terenie prowadzonych robót w zależności od potrzeb.
f) Prowadzenia oględzin terenu pod kątem występowania stanowisk, siedlisk roślin
lub zwierząt, miejsc rozmnażania albo czasowego przebywania gatunków chronionych

roślin lub zwierząt w granicach terenu objętego pracami utrzymaniowymi/terenem
usuwania szkód popowodziowych. Oględziny muszą poprzedzać wykonanie prac
utrzymaniowych/ usuwania szkód popowodziowych.
g) Potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonania prac objętych umową w formie
pisemnej w karcie nadzoru przyrodniczego bądź dzienniku budowy, przed każdorazowym
rozpoczęciem ww. prac lub kontynuacji prac wstrzymanych.
h) Niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przypadku stwierdzenia na danym
obszarze gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową,
jednocześnie oznaczenia w terenie miejsca ich występowania w sposób widoczny i trwały,
a także sporządzenia dokumentacji fotograficznej wraz z zaznaczeniem współrzędnych
miejsca, w którym stwierdzono ich występowanie.
i) Do natychmiastowego zaproponowania w formie pisemnej działań pozwalających
na skuteczne wyeliminowanie zagrożeń oraz nadzoru nad wykonaniem zaproponowanych
działań w przypadku stwierdzenia zagrożeń dla znajdujących się w zasięgu oddziaływania
inwestycji siedlisk przyrodniczych, gatunków zwierząt wodnych, tj. bezkręgowców
i ichtiofauny, gatunków zwierząt terenów zalewowych (płazów, gadów, ptaków i ssaków).
j) Zaproponowania w razie potrzeby działań ochronnych, zapobiegających potencjalnym
negatywnym skutkom prowadzonych prac oraz prowadzenia kontroli ich realizacji
lub (jeżeli zajdzie taka konieczność) zalecenia wstrzymania prac do momentu uzgodnienia
dalszego postępowania z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska.
k) Prowadzenia sprawozdania z pełnionego nadzoru przyrodniczego, sporządzonego w formie
kart nadzoru przyrodniczego bądź wpisów w dzienniku budowy zawierających opis
aktualnie zinwentaryzowanych gatunków chronionych, zalecenia i podjęte działania mające
na celu aktywną ochronę gatunków chronionych roślin i zwierząt w trakcie realizowanych
prac wraz z dokumentacją fotograficzną stanowisk gatunków chronionych wykonaną przed
rozpoczęciem prac, w trakcie i po ich zakończeniu.
l) Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi karty nadzoru przyrodniczego bądź wpisy
w dzienniku budowy w trakcie realizacji prac, w przypadku stwierdzenia na danym obszarze
gatunków roślin, zwierząt objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową oraz
po wykonaniu prac.
m) Wykonawca nadzoru przyrodniczego sporządzi sprawozdanie końcowe
z przeprowadzonego nadzoru przyrodniczego zawierające wyniki prowadzonych
obserwacji, opis działań podjętych w celu wyeliminowania negatywnego wpływu
prowadzonych prac na środowisko przyrodnicze, wnioski z podjętych działań. Sprawozdanie
końcowe, zostanie dostarczone do zamawiającego w formie elektronicznej i 1 egzemplarz
w formie papierowej, podpisanej przez Wykonawcę sprawozdania niezwłocznie
po zakończonym nadzorze - najpóźniej w dniu odbioru robót.
n) W przypadku konieczności uzyskania decyzji derogacyjnej wykonawca nadzoru
przyrodniczego zapewni wykonanie czynności zgodnie z decyzją derogacyjną poprzez
odpowiednie osoby z zakresu specjalistów wspierających, które będą wykonywać czynności
np. chwytanie, przenoszenie.
3. Wykonawca nawiąże kontakt z Polskim Związkiem Wędkarskim celem ustalenia ewentualnej
potrzeby objęcia obserwacją udrażnianego odcinka cieku pod kątem bytowania ryb.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dyspozycyjności niezbędnych specjalistów
w czasie nie dłuższym niż (24h) od zgłoszenia konieczności interwencji w terenie.

CPV: 45240000-1, 45110000-1

Dokument nr: 83/ZZN/2021

Składanie ofert:
13. Termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00 poprzez stronę internetową
www.przetargi.wodv.gov.pl.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od podpisania umowy

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena -100%
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny
ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
o Kryterium cena brutto:
Wartość punktowa kryterium cena brutto jest wyliczana wg. wzoru:
Cn
C = -- xl 00
Cob
gdzie:
C - ilość punktów przyznanych ofercie
Cn - najniższa zaoferowana cena spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cob - cena zaoferowana w ofercie badanej
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń
(np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną (potwierdzoną dowodami
określającymi, czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującymi,
czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona)
w zakresie konserwacji rzek i potoków lub regulacji, zabezpieczenia, remontów bądź
usuwania szkód powodziowych na rzekach lub potokach, na kwotę nie mniejsza niż 40 000
zł brutto.
W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku, Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4
,,Wykaz zrealizowanych robót" wraz z załączonymi dowodami.
2) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje konieczne
do realizacji zamówienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), to jest minimum 1 osobą na stanowisku kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno
-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych bez ograniczeń, melioracyjne
bez ograniczeń, konstrukcyjno-budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów Budownictwa.
Na potwierdzenie spełnienia warunków podanych w pkt. 6, ppkt. 2) Wykonawca złoży
załącznik nr 6 - ,,Wykaz osób" wraz z załączonymi kwalifikacjami/uprawnieniami.
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zgodnie z umową
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
Cenę oferty należy wyliczyć zgodnie z zestawieniem prac objętych zamówieniem i wykazanym
w kosztorysie ofertowym. Suma poszczególnych pozycji zestawienia powiększona o podatek VAT
stanowić będzie cenę oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena oferty musi zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może dokonywać
żadnych zmian w zakresie ilości jednostek podanych w zestawieniu.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pisemnie, w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wodv.gov.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz oferty
2) Oświadczenie Wykonawcy, stanowiące zał. nr 2 do Zapytania ofertowego
3) Kosztorys ofertowy
4) Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego
rejestru np. CEiDG, KRS, wydruk bazy STAT lub pełnomocnictwo, inny dokument
5) ,,Wykaz zrealizowanych robót" wraz dowodami określającymi czy roboty zostały wykonane
należycie (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego
roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy).
6) Załącznik ,,Wykaz osób" wraz z załączonymi kwalifikacjami/uprawnieniami - na
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w punkcie nr 6 ppkt. 2) zapytania ofertowego
7) Oświadczenie Wykonawcy (metoda podzielnej płatności) -jeśli dotyczy
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Sposób komunikacji.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja
dla Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy
złożyć za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca, aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą
ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja
oferenta dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować
-załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw
jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek rachunkowych
bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek, informując o tym
Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na nieprawidłowym
wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych
ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia punktów
w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
1) środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
2) nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści
zapytania ofertowego,
3) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia,
4) wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez
udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego
w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu:
o W sprawach proceduralnych: Anna Radzik - tel: 18 441-37-89 wew. 28,
e-mail: Anna. Radzik@wody.gov.pl,
o W sprawach merytorycznych: Jerzy Kapłon - tel. 18 477 03 92 lub 573 443 880,
e-mail: Jerzy. Kaplon@wody.gov.pl,
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetargi.wodv.gov.pl.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.