Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 628 42 25
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 628 42 25
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
"Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w budynku
RZGW Kraków"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Zamówienie dotyczy:
dostawa i montaż sprzętu CCTV.
rozprowadzenie koniecznych nowych instalacji kablowych w budynku dla 12 kamer IP (6
wewnętrznych i 6 zewnętrznych) w standardzie kabla sieciowego F/FTP kat. 6a LSOH, Dca,
4X23AWG, 500MFIZ, lOGb/s. Miejscem lokalizacji swicha zarządzającego kamerami CCTV oraz
instalacją rejestratora monitoringu będzie serwerownia w RZGW Kraków zlokalizowana na
drugim piętrze. Szacowana długość kabli do podłączenia 12 kamer to ponad 600m. Kable winny
zostać ułożone w korytkach kablowych.
tok kablowy musi być zakończony w serwerowni zlokalizowanej na drugim piętrze panelom
krosowym 19", 1U (patch panel 24xRJ45) z gniazdami modularnymi kat. 6a (w ekranie) oraz
przy kamerach wtykami modularnymi ekranowanymi typu RJ45 kat 6.
uruchomienie i zaprogramowanie sytemu CCTV dla 12 kamer.
uruchomienie na udostępnionym komputerze przez Zamawiającego monitoringu
zamontowanych kamer na portierni RZGW w Krakowie zlokalizowanej przy wejściu głównym
do budynku.
przeprowadzenie szkolenie administratorów systemu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w załączniku nr 2

CPV: 32323500-8

Dokument nr: KR.ROF.283.2.2021

Składanie ofert:
13. Termin złożenia ofert: 12.10.2021r., do godz. 11:00

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 14 dni roboczych tj. w okresie 18.10.2021r. - 5.11.2021r.

Wymagania:
4. Kryteria wyboru ofert: cena brutto -- 100%
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i
oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):
o Wykonawca dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe do
przeprowadzenia prac związanych z demontażem i montażem monitoringu CCTV
opisanych w opisie zamówienia. Uprawnione osoby winny posiadać certyfikat
potwierdzający odbyte szkolenia/warsztaty w zakresie montażu, konfiguracji,
programowania i serwisowania systemów CCTV które zaoferuje. Dokumenty te nie
powinny być starcze niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty. Na podstawie tego warunku
wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 5 ,,wykaz osób" wraz kopiami/skanami
certyfikatów.
o W okresie ostatnich 2 lat przed upływem składania ofert a jeśli okres prowadzonej
działalności jest krótszy wykonali co najmniej 2 usługi polegającej na instalacji,
konfiguracji systemu monitoringu CCTV, składający ofertę potwierdzi to składając
stosowne oświadczenia lub poświadczenie zrealizowanego podobnego zadania będące
załącznikiem do oferty oraz uzupełniając załącznik nr 6 ,,wykaz usług"
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego
wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: dwa lata zgodnie z zapisami w umowie żal. nr 4 do niniejszego zapytania
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim pisemnie w postaci elektronicznej.
Podpisany i zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
www.przetargi.wody.gov.pl. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia przez Wykonawcę
oferty podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
Kompletna oferta musi zawierać:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, podpisany przez
osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za pomocą Platformy);
2) Kalkulację ofertową - zgodną z załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (wysłana za pomocą
Platformy);
3) wykaz osób zał. nr 5,
4) wykaz zrealizowanych usług zał. nr 6 wraz z oświadczeniami lub poświadczeniami tego
faktu,
5) Dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty - aktualny odpis z właściwego
rejestru np. CEiDG, KRS, wydruk bazy STAT lub pełnomocnictwo, inny dokument
6) Oświadczenie Wykonawcy (RODO) o którym mowa w pkt. 21 niniejszego zapytania
ofertowego, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy (wysłane
za pomocą Platformy);
7) Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania Wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy
(wysłane za pomocą Platformy).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy
14. Termin związania ofertą: 14 dni od terminu składania ofert.
15. Sposób komunikacji.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z
Platformy znajduje się pod adresem Przetargi.wody.gov.pl w zakładce Instrukcja dla
Wykonawców. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć
za pośrednictwem Platformy.
Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, Wykonawca
korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola,
zaznacza właściwe opcje oraz załącza pliki, w szczególności pliki Formularza oferty, oświadczeń,
dokumentów.
Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą umożliwiającą ich
identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta
dostępna na Platformie.
Oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą nie należy szyfrować -
załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie i do upływu
terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego, jak i dla innych
Wykonawców.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za pośrednictwem
funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega etapowo, najpierw jest
anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest formularz składania nowej oferty.
Sposób wycofania oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
16. OPCJONALNIE : W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek
rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające na
nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami jednostkowymi.
17. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści
złożonych ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów. Informacje podane w celu obliczenia
punktów w ramach kryteriów oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.
18. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści zapytania
ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez udzjelenia
zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem Zamawiającego w
przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
19. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy

Kontakt:
3. Osoby wskazane do kontaktu: Mariusz Grabowski -- RZGW Kraków tel. 12 628 42 25
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za
pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą" - pod adresem
https://przetargi.wodv.gov.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.