Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
100z dziś
5020z ostatnich 7 dni
20852z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie usługi konserwacji systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz oświetlenia...

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Wykonanie usługi konserwacji systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PGW WP RZGW w Krakowie
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
powiat: Kraków
tel. 532 032 528; (12) 62 84 127
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 532 032 528; (1
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie PGW WP RZGW w Krakowie

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pt.:
,,Wykonanie usługi konserwacji systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz
oświetlenia ewakuacyjnego w budynku biurowym Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Krakowie przy Ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22".
4. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie konserwacji systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz oświetlenia
ewakuacyjnego w budynku biurowym RZGW w Krakowie przy Ul. Marszałka J.
Piłsudskiego 22. Obowiązek konserwacji wynika z przepisów
o ochronie ppoź. i odpowiedzialności cywilno-prawnej Użytkownika i Wykonawcy.
Podstawy prawne dotyczą konserwacji i pomiarów izotopowych czujek:
- Polska Norma PN-E-08350-14. Systemy sygnalizacji pożarowej: projektowanie,
zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.
- DTR Producenta urządzeń ID-E238-001 str.38-40.
- Prawo Atomowe Dz.U. Nr 3 z dnia 18.01.01 Art.43.1, Art.123.5,6.
Dz.U.2010.109.719 Rozdz.l par. 2.9, par.3.
Szczegółowy zakres prac do wykonania określa Opis przedmiotu zamówienia
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z Kalkulacją
ofertową stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

CPV: 50610000-4

Dokument nr: KR.ROZ.2811.699.2021

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę wraz z załącznikami należy przesłać do dnia 11 października 2021 r. do godz.
11:00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Wymagania:
3. Kryteria wyboru ofert: cena brutto oferty 100%
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń:
a. Dysponuje osobą lub osobami posiadającymi uprawnienia zawodowe
do przeprowadzenia prac związanych z konserwacją systemu wczesnego
ostrzegania pożarowego oraz oświetlenia ewakuacyjnego. Na podstawie tego
warunku Wykonawca złoży wypełniony załącznik nr 4-,,Wykaz osób".
b. W okresie ostatnich dwóch lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2
usługi konserwacji systemu wczesnego ostrzegania pożarowego oraz
oświetlenia ewakuacyjnego. Na podstawie tego warunku Wykonawca złoży
wypełniony załącznik nr 5 - ,,Wykaz zrealizowanych usług".
c. Złoży oświadczenie, że posiada niezbędne certyfikaty i uprawnienia
do przeprowadzenia w/w usług.
6. Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz
formy jego wniesienia (jeżeli wymagane): nie dotyczy
8. Warunki gwarancji:
Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane prace zgodnie z wymaganiami
określonymi w przepisach, a w przypadkach tam nieokreślonych na okres minimum 12
miesięcy, liczony od dnia dokonania obioru konkretnej części usługi.
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
a) Cenę oferty brutto należy wyliczyć zgodnie z Kalkulację ofertową, stanowiącą
załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. Suma poszczególnych pozycji
Kalkulacji ofertowej powiększona o podatek VAT stanowić będzie cenę brutto
oferty, którą należy wpisać do formularza oferty. Cena brutto oferty musi zawierać
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca nie może
dokonywać żadnych zmian w zakresie treści załącznika Kalkulacji ofertowej.
b) Jeżeli zaoferowana cena wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu
zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania
przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie
wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, będzie spoczywał
na Wykonawcy. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie udzielił
wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami
potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu
zamówienia.
c) Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
a) Wymagania podstawowe
1) Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia i być sporządzona
zgodnie ze wzorem, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
2) Dokumenty składające się na ofertę, również sporządzane przez Wykonawcę na
załączonych do Zapytania Ofertowego wzorach, muszą być podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub umocowane przez te
osoby do reprezentowania Wykonawcy na podstawie odrębnego
pełnomocnictwa.
3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej ilości ofert lub
oferty wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez
danego Wykonawcę.
4) Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie rozpatrywana.
b) Ofertę należy składać w postaci elektronicznej. Postać elektroniczna oznacza, że:
1) może zostać sporządzona w formie elektronicznej i podpisana podpisem
elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym, profilem zaufanym)
lub
2) może zostać sporządzona w postaci papierowej, a następnie zostać zeskanowana
do postaci cyfrowej w taki sposób, by Zamawiający mógł odczytać treść
oświadczenia woli Wykonawcy oraz zidentyfikować osobę, składającą
oświadczenie woli w jego imieniu
lub
3) może zostać sporządzona w formie elektronicznej w programie elektronicznym
w jednym z formatów określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów
publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych, w taki sposób, by Zamawiający
mógł odczytać treść oświadczenia woli Wykonawcy oraz zidentyfikować osobę,
składającą oświadczenie woli w jego imieniu.
c) Na ofertę składają sie:
1) Formularz ofertowy - Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
podpisany przez osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za
pomocą Platformy);
2) Kalkulacja ofertowa - zgodna z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego, podpisana przez osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy
(wysłana za pomocą Platformy);
d) Dokumenty lub oświadczenia składane wraz z oferta:
3) Aktualny dokument wskazujący na umocowanie do podpisania oferty
i pozostałych dokumentów (np. dokument rejestrowy, chyba, że Zamawiający
może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz.U.2021.670 t.j.), np. KRS, CEiDG.
4) Upoważnienie (pełnomocnictwo) dla osoby (lub osób) do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - jeżeli
dotyczy (podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy
(wysłane za pomocą Platformy).
5) ,,Wykaz zrealizowanych usług" - stanowiący załącznik nr 5 do zapytania
ofertowego wraz dowodami określającymi czy usługi te zostały wykonane
należycie (referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz,
którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy) podpisany przez osobę upoważniona
do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za pomocą Platformy).
6) ,,Wykaz osób" - stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego podpisany
przez osobę upoważniona do reprezentacji Wykonawcy (wysłany za pomocą
Platformy).
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy.
Ofertę oraz dokumenty o których mowa w pkt. 11 lit, c) i d) niniejszego zapytania
ofertowego należy przesłać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej
dostępnej pod adresem: https://przetargi.wodv.gov.pl/
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Sposób komunikacji.
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej zwanej dalej ,,Platformą"
- pod adresem https://przetargi.wodv.gov.pl/. Korzystanie z Platformy jest
nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem:
https://przetargi.wodv.gov.pl/, w zakładce: Instrukcja dla Wykonawców. Ofertę
oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć za
pośrednictwem Platformy.
2) Celem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem
z ofertą, Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w postępowaniu", a następnie
wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje oraz załącza
wymagane pliki.
3) Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane nazwą
umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,formularz oferty" itd. Szczegółowy sposób
złożenia oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Ofert,
dokumentów oraz oświadczeń składanych razem z oferta nie należy szyfrować -
załączone pliki są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie
1 do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla
Zamawiającego, jak i dla innych Wykonawców.
4) Proszę o nieskładanie ofert osobiście lub droga pocztowa.
5) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za
pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty został opisany
w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
6) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za
pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega
etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta, a następnie wyświetlany jest
formularz składania nowej oferty. Sposób wycofania oferty został opisany w
Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
7) Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
niniejszego zapytania ofertowego. Celem skomunikowania się z Zamawiającym
Wykonawca korzysta z zakładki ,,Zapytaj". Zakładka ta służy również
Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
8) Zamawiający ma prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy wprowadzona zmiana wymaga wydłużenia czasu na
przygotowanie oferty, Zamawiający może odpowiednio wydłużyć termin
składania ofert.
9) Zamawiający przekazuje treść pytań i odpowiedzi na pytania oraz treść zmian w
taki sam sposób, w jaki przekazał treść zapytania.
10) W przypadku wątpliwości co do treści złożonych ofert zamawiający zastrzega
sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień. Wyjaśnienia nie
mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
11) Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin na złożenie wyjaśnień nie krótszy niż
2 dni.
12) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, która:
a) nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
b) jest niekompletna,
c) zostanie złożona niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym
zapytaniu ofertowym,
d) stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.
16. W przypadku błędów w ofercie Zamawiający dokona poprawy oczywistych omyłek
rachunkowych bądź pisemnych z uwzględnieniem konsekwencji dokonanych poprawek,
informując o tym Wykonawcę. W szczególności poprawione zostaną omyłki polegające
na nieprawidłowym wyliczeniu wartości oferty zgodnie z podanymi cenami
jednostkowymi.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku, gdy:
- środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane,
- nie wpłynie żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała treści
zapytania ofertowego,
- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na realizację zamówienia,
- wystąpi jakakolwiek inna okoliczność uzasadniająca zakończenie procedury bez
udzjelenia zamówienia.
Zamawiający jest upoważniony do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie
bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenia względem
Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z ww. uprawnień.
18. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
19. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy.
20. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez
przeprowadzania ich ponownej oceny.
21. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty: nie dotyczy.

Kontakt:
2. Osoby wskazane do kontaktu: Katarzyna Szczepanek - tel. 532 032 528; (12) 62 84 127
W sprawach merytorycznych wszelkie pytania do postępowania Wykonawca
zobowiązany jest składać pisemnie wykorzystując zakładkę "Zapytaj" na Platformie.
Celem skomunikowania się z Zamawiającym, Wykonawca korzysta z Platformy
Zakupowej dostępnej pod adresem: https://przetargi.wodv.gov.pl/

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.