Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji technicznej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji technicznej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem
ul. Katowicka 8
63-604 Baranów
powiat: kępiński
Tel.: 62 78-26-800
sekretariat@pzd.kepno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Baranów
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel.: 62 78-26-800
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiatowy Zarząd Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem
zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego na:
Wykonanie dokumentacji technicznej na ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska"
Lokalizacja: województwo wielkopolskie, powiat kępiński, gmina Trzcinica
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji technicznej na ,,Budowa chodnika
w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska". Lokalizacja: województwo
wielkopolskie, powiat kępiński,
gmina Trzcinica
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie dokumentacji technicznej na ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 5692P w m. Kuźnica Trzcińska".
Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika dł. ok. 250mb. Lokalizacja dotyczy
wylotowego odcinka z miejscowości Kuźnica Trzcińska w stronę granicy powiatów.
Chodzi o odcinek długości ok 250mb zlokalizowany na działce nr 118/7 oraz 118/2 -
strona lewa (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5690P na długości do końca terenów
zabudowanych w kierunku m. Komorzno).
Dokumentacja powinna zawierać:
- projekt budowy chodnika o nawierzchni bitumicznej lub kostki betonowej,
- projekt uwzględniający poszerzenie nawierzchni jezdni jeśli będzie konieczne
- projekt odwodnienia z pozwoleniem wodnoprawnym,
- zatwierdzony projekt Docelowej Organizacji Ruchu,
- w przypadku kolizji z sieciami zlokalizowanymi w pasie drogowym projekt ich
przebudowy lub zabezpieczenia,
- zgłoszenie robót, lub pozwolenie na budowę,
- komplet kosztorysów wraz z STWIOR,
- inne niezbędne opinie i uzgodnienia
Wspólny Słownik Zamówień: 79421200-3 - Usługi projektowe inne niż w zakresie robót
budowlanych
1.2. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania
ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną
odrzucone.

Dokument nr: PZD.253.1.10.2021.BD

Składanie ofert:
Ofertę, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat, w terminie do dnia 2021-10-13 do godz. 11:00.

Miejsce i termin realizacji:
1.3. Miejsce realizacji: droga powiatowa nr 5692 P m. Kużnica Trzcińska.
2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 9 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), na podstawie zawartego w niej przepisu art. 2 ust. 1 pkt. 1 - wartość zamówienia jest mniejsza niż 130 000 złotych.
W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 344).
3. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Zamawiający nie określa warunków udziału w zapytaniu ofertowym.
Znak sprawy PZD.253.1.10.2021.BD
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P. Lokalizacja: województwo wielkopolskie,powiat kępiński, gmina
Trzcinica
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 3/5
4. DOKUMENTY WYMAGANE W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
Wzór zlecenia
5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
5.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która powinna być sporządzona przez Wykonawcę według treści postanowień niniejszego Zaproszenia.
5.2. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
5.3. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej, albo drogą elektroniczną na adres e-mail

Uwagi:
8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
8.1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
8.2. Zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie z siedzibą w Słupi p/Kępnem ,Słupia p/Kępnem ul. Katowicka 8 ,
63-604 Baranów.
Tel.: 62 78-26-800, e-mail: sekretariat@pzd.kepno.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adrian Ambrozik,
3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej na ,,Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P w m. Kuźnica Trzcińska". Lokalizacja: województwo wielkopolskie,
powiat kępiński, gmina Trzcinica - znak sprawy: PZD.253.1.10.2021.BD oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego postępowania;
Znak sprawy PZD.253.1.10.2021.BD
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P. Lokalizacja: województwo wielkopolskie,powiat kępiński, gmina
Trzcinica
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 4/5
4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.
8.3. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego;
2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.
8.4. Zamawiający informuje, że;
1) udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
2) udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
3) w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
4) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
5) w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
6) w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o
Znak sprawy PZD.253.1.10.2021.BD
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 5692 P. Lokalizacja: województwo wielkopolskie,powiat kępiński, gmina
Trzcinica
System ProPublico (C) Datacomp Strona: 5/5
udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

Kontakt:
Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
Bożena Dziergwa - tel. ( 62) 7826800 e-mail bozena.dziergwa@pzd.kepno.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.