Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont sanitariatów

Przedmiot:

Remont sanitariatów

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie
Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1
62-740 Tuliszków
powiat: turecki
tel. 63 279 17 61 , 63 279 31 16 fax 63 279 17 70, tel. 63 279 17 67
sekretariat@tuliszkow.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Tuliszków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 63 279 17 61 ,
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa jest równa lub większa od kwoty 10 000 zł netto, ale mniejsza od kwoty 130 000,00 zł netto
1. Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu pod nazwą:
,,Remont sanitariatów znajdujących się w świetlicy wiejskiej w miejscowości Sarbicko"
2. Przedmiot zamówienia:
2.1. Szczegółowy zakres prac określony został w Przedmiarze robót stanowiącym Załącznik nr 3. Lokalizacja obiektu określona jest w Załączniku nr 4.
2.2 W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń/obiektów. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
2.3. Materiały niezbędne do Wykonania zadania zapewni Wykonawca. DOSTAWA materiałów na miejsce wykonania robót w zakresie Wykonawcy. Materiały budowlane niezbędne do zrealizowania robót powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty, które po zakończeniu robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie zestawienia.
2.4. Wykonawca zobowiązuje się do poniesienia kosztów utrzymania zaplecza budowy, zapewnienia bezpieczeństwa dla mienia znajdującego się na terenie budowy. W czasie realizacji robót Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz urządzeń prowizorycznych.
2.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót.
2.6. Wymagany minimalny okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty wynosi 24 miesiące od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego.
2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób oraz wszelkich działań na terenie budowy.
2.8. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów dotyczących bhp, ochrony środowiska naturalnego oraz innych przepisów związanych z wykonaniem umowy.

Dokument nr: RRG.7013.2.5.2021

Otwarcie ofert: 7. Termin otwarcia ofert: 12.10.2021 r.

Składanie ofert:
5. Miejsce i termin złożenia oferty:
5.1. Ofertę cenową należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta na wykonanie remontu sanitariatów w świetlicy w Sarbicku". Nie otwierać przed 11.10.2021 r. do godz. 15:30" w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863 r. 1, 62-740 Tuliszków lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@tuliszkow.pl w tytule należy wpisać ,,Oferta na wykonanie remontu sanitariatów w świetlicy w Sarbicku" w nieprzekraczalnym terminie:
Do dnia
11.10.2021 r.
do godz.
15:30

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: 30.11.2021 r.

Wymagania:
4. Okres gwarancji: Minimalny okres gwarancji - 24 miesiące od dnia odbioru końcowego.
5.2. Ofertę należy przygotować wg wzoru zamieszczonego wraz z niniejszym zapytaniem ofertowym (załącznik nr 1). Należy także dołączyć kosztorys ofertowy.
W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy dołączyć poświadczenie posiadania doświadczenia w zakresie zbliżonym do zamówienia (np. referencje, wykaz wykonanych prac itp.)
5.3. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN (polski złoty). Cena musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
5.4. Wartość oferty należy podać netto i brutto z wyodrębnieniem podatku VAT.
6. Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny ofert: Cena - waga 100 %,
8. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami niezbędnymi do wykonania zamówienia.
8.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta niepodlegająca odrzuceniu i posiadająca najniższą cenę.
8.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty, jeżeli:
a) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego
b) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
8.4. W przypadku gdy zostaną złożone dwie lub więcej ofert, niepodlegające odrzuceniu, o takiej samej najniższej cenie, Wykonawcy, którzy je złożyli zostaną wezwani do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. Oferta dodatkowa złożona po terminie określonym w wezwaniu lub przedstawiająca cenę wyższą niż w złożonej ofercie podlega odrzuceniu.
8.5. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej cenie, albo odrzucenia wszystkich ofert dodatkowych, postępowanie zostanie zakończone bez wyboru żadnej z ofert.
8.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia negocjacji oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w ramach zastosowanych kryteriów ofert.

Kontakt:
9. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
Inspektor ds. budownictwa i inwestycji
Ewa Walkowska
tel. 63 279 17 67
e-mail: ewa.walkowska@tuliszkow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.