Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont mostku

Przedmiot:

Remont mostku

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
ul. Leśna 4a
58-530 Kowary
powiat: karkonoski
tel: 75 718 2212 w. 671, kom. 601223882
sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Kowary
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: 75 718 2212 w.
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do składania ofert o zamówienie publiczne o wartości mniejszej niż 130 000 złotych
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
zaprasza do złożenia oferty na zadanie: ,,Remont mostku w leśnictwie Karpacz w ciągu drogi na Sowią Dolinę"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
- przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających m. in. na: rozebraniu nawierzchni mostu drewnianego wraz z utylizacją drewna z rozbiórki, wykonanie poręczy, wykonanie nawierzchni mostu z drzewa modrzewiowego, czyszczenie i malowanie blachownic.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zaproszenia.
2. Zadanie będzie realizowane w terminie 2 miesięcy od daty podpisania umowy na warunkach określonych w umowie. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: SA.270.2.123.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 08.10.2021 r. o godz.
10:30.

Składanie ofert:
Ofertę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2021 r. do
godz. 10:00 na adres zamawiającego: Nadleśnictwo ,,Śnieżka", 58-530 Kowary,
ul. Leśna 4a. (Sekretariat, pokój nr 0.5)

Wymagania:
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
3.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie;
3.2. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej realizację zamówienia;
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży stosowne oświadczenie (załącznik nr 2) oraz wykaże, że posiada polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 30 000,00 zł,
3.3. zdolności technicznej lub zawodowej;
Na potwierdzenie spełniania tego warunku wykonawca złoży stosowne oświadczenie, (załącznik nr 2) oraz wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na: remoncie, budowie, modernizacji mostów lub infrastruktury drogowej o wartości co najmniej 30 000,00 zł (załącznik nr 3).
Ocena spełnienia warunków udziału wykonawcy w postępowaniu posiada charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów.
2
4 Kryteria oceny i wyboru ofert: 100% - cena
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie
wymagania określone w zaproszeniu oraz otrzyma największą liczbę punktów.
5 Sposób przygotowania oferty.
5.1 Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w formie
pisemnej, w języku polskim, czytelnie. Wszystkie strony oferty powinny być spięte
bądź zszyte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji oferty.
5.2 Oferta powinna być złożona na załączonym do niniejszego zaproszenia formularzu
ofertowym wraz z wszelkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami.
Do oferty należy dołączyć:
a) wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1
b) podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik nr 2,
c) załącznik nr 3 - doświadczenie zawodowe,
d) aktualną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
Oferta oraz załączone dokumenty, wymagają podpisu wykonawcy lub osób
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy.
Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
5.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, podając nazwę i adres wykonawcy
oraz adnotację:
Oferta na zadanie: ,,Remont mostku w leśnictwie Karpacz w ciągu drogi na Sowią
Dolinę".
Nie otwierać przed 08.10.2021 r. godz. 10:30"
5.4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca.
5.5. W razie wątpliwości dotyczących złożonej oferty, zamawiający może zażądać
wyjaśnień od wykonawcy.
Oferta złożona po terminie podlega odrzuceniu.
8. Informacja o wyniku postępowania zostanie podana do publicznej wiadomości,
a wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie
poinformowany (zamawiający dopuszcza drogę elektroniczną) o terminie zawarcia
umowy.
9. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia Umowy
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

Uwagi:
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 119 z 04.05.20106r., str. 1), dalej ,,RODO", Zamawiający informuje, że:
o Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo ,,Śnieżka"
58-530 Kowary, ul. Leśna 4a, adres e-mail: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl;
o Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem: iod@comp-net.pl
o Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Remont mostku w leśnictwie Karpacz w ciągu drogi na Sowią Dolinę";
o Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby wnioskujące o dostęp do informacji publicznej;
o W niektórych sytuacjach, możemy pozyskiwać Twoje dane z innych źródeł, niż bezpośrednio od Państwa. W przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osób, których dotyczą, źródłem danych mogą być rejestry publiczne CEIDG, REGOB, KRS;
o Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
o Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
o Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym oraz umownym;
o W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
o Posiada Pani/Pan prawo: Dostępu do treści sowich danych, Prawo ich sprostowania, Prawo do usunięcia, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych, Prawo wniesienia sprzeciwu, Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących narusza przepisy prawa.

Kontakt:
10. Do kontaktów z oferentami ze strony zamawiającego wyznacza się pracowników:
- Pan Marcin Krzeczowskli, tel: 75 718 2212 w. 671, kom. 601223882
- Pani Agata Szewczyk, tel: 75 718 2212 w. 673,
od poniedziałku do piątku w godz. od 07:30 do 15:00.
Wszelkie zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania należy kierować
pisemnie na adres e-mailowy: sniezka@wroclaw.lasy.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.