Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
100z dziś
5020z ostatnich 7 dni
20852z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,...

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz świadczenie nadzoru autorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Świdwinie
ul. Mieszka I 16
78-300 Świdwin
powiat: świdwiński
tel. (94) 3650301, (94) 3650302 fax. (94) 3650300, tel. 94 36 50 309, fax. 0 94 36 50 300
zp@powiatswidwinski.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Świdwin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (94) 3650301, (
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powiat Świdwiński
zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn.
,,Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z remontem pomieszczeń DPS w Krzecku"

II. Zakres opracowania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz świadczenie nadzoru autorskiego nad wykonaną dokumentacją projektową.

Prace projektowe dotyczą Domu Pomocy Społecznej w Krzecku, zlokalizowanego w Krzecku 5, 78-314 Sławoborze, na działce nr 4/3, obręb Krzecko, gm. Sławoborze.

1) Zakres robót budowlanych przewidzianych do realizacji:
a) Roboty rozbiórkowe - rozebranie posadzek, demontaż elementów instalacji sanitarnej oraz elektrycznej, rozebranie okładziny ściennej;
b) Roboty remontowe - montaż stolarki drzwiowej (wymiana drzwi istniejących oraz montaż projektowanych), remont ścian, stropów i posadzek (gładzie, malowanie, wykładziny);
c) Roboty instalacyjne branża sanitarna - montaż armatury z doprowadzeniem rur;
d) Roboty instalacyjne branża elektryczna - montaż opraw oświetleniowych, montaż gniazd oraz puszek wraz układaniem przewodów;
e) Wykonanie stalowych schodów zewnętrznych.

2) Elementy projektu:
o Inwentaryzacja budynku i orzeczenie stanu technicznego obiektu.
o Projekt zagospodarowania terenu.
o Projekt architektoniczno- budowlany.
o Projekt techniczny.
o Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne branże.
o Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
o Opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
o Uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i sprawdzeń dokumentacji projektowej.
o Wszelkie niezbędne materiały wnioski, uzgodnienia, opinie wymagane dla realizacji prac projektowych, Wykonawca pozyskuje we własnym zakresie w ramach kosztów określonych w złożonej ofercie.
o Dokumentacja projektowa musi uwzględniać zapisy Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 734).
o Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie celem pozyskania informacji które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty oraz zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji i opracowania oferty ponosi Wykonawca.

3) Dokumentacja stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w następujące załączniki:
1) wykaz opracowań,
2) pisemne oświadczenie Projektanta i sprawdzającego, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
3) pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja zostaje wydana w stanie zupełnym /kompletnym dla celu, któremu ma służyć/,
Załączniki ww. stanowią integralną część dokumentacji projektowej.

4) Nadzór autorski:

Zamówienie obejmuje również swoim zakresem sprawowanie nadzoru autorskiego nad projektami, o których mowa powyżej, w zakresie robót wymienionych w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.

Przedmiotem nadzoru w szczególności jest:
1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,
2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień w dokumentacji projektowej,
3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej,
4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,
5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,
6) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego,
7) dokumentowanie rozwiązań projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:
a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,
b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują
c. wpisy do dziennika budowy,
d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.

Projektant zobowiązuje się do wykonywania obowiązków z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji zadania.

CPV: 71240000-2, 71248000-8

Otwarcie ofert: Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu 13.10.2021 r. o godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Ul. Mieszka I 16, 78-300 Świdwin - pokój nr 9.

Składanie ofert:
Oferty w formie skanów (Załącznik nr 1) należy przesłać mailem na adres: zp@powiatswidwinski.pl
TERMIN SKŁADANIA ofert upływa dnia 13.10.2021 r. o godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin realizacji zamówienia
a) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami, kosztorysami i STWiOR - do dnia 14 stycznia 2022 r.
b) Nadzór autorski - w okresie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie ww. dokumentacji.

Wymagania:
I. Tryb postępowania
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości poniżej 130 tys. złotych netto, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
V. Termin związania ofertą
14 dni od upływu terminu składania ofert.

VI. Kryteria oceny ofert
a) Cena dokumentacja projektowa - 80%
b) Cena nadzór autorski - 20%

Sposób obliczania punktów
W zapytaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów - oferta z najkorzystniejszą ceną dokumentacji projektowej otrzyma 80 punktów. Oferta z najkorzystniejszą stawką dot. nadzoru autorskiego (suma stawek za przyjazd i za odpowiedź pisemną), otrzyma 20 pkt.

Punkty liczone będą według wzoru:
a) dokumentacja projektowa:

An =
Db

Dn

x 80
gdzie:
Dn - oferowana cena brutto za wykonanie dokumentacji
Db - najniższa cena brutto za wykonanie dokumentacji spośród złożonych ofert

b) nadzór autorski

Bn =
Db

Dn

x 20
gdzie:
Dn - oferowana cena brutto za nadzór autorski (suma stawek za przyjazd i odpowiedź pisemną)
Db - najniższa cena brutto za nadzór autorski spośród złożonych ofert (suma stawek za przyjazd i odpowiedź pisemną)

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta zawierająca najniższą cenę z pośród ofert nie podlegających odrzuceniu.

VII. Określenie warunków zmian zawartej umowy
Dopuszcza się następujące zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:
a) zmiany zakresu prac ponad określony w Zapytaniu ofertowym
Umowa stanowi załącznik nr 2 do zapytania.
Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
O wynikach postępowania Oferenci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie (numer tel. i adres email należy podać w załączniku nr 1).

Kontakt:
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami w zakresie procedury:
Janusz Helwig lub Justyna Mlak
tel. 94 36 50 309, fax. 0 94 36 50 300
e-mail: zp@powiatswidwinski.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.