Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2021/2022

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
ul. Szosa Ciechocińska 22
87-700 Aleksandrów Kujawski
powiat: aleksandrowski
tel. 54-282-2745
zamowienia@zdp.aleksandrow.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Aleksandrów Kujawski
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 54-282-2745
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi zimowego utrzymania dróg
powiatowych powiatu aleksandrowskiego w sezonie 2021/2022.
Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania:
Zadanie nr 1: Likwidacja gołoledzi i odśnieżania sprzętem średnim dróg powiatowych
powiatu aleksandrowskiego na obszarze Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Raciążek,
Gmina Waganiec, Gmina Miejska Nieszawa, Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, Gmina
Bądkowo, Gmina Koneck w sezonie zimowym 2021/2022. Zadanie obejmuje 113.614 km
dróg.
Zadanie nr 2: Likwidacja gołoledzi i odśnieżania sprzętem średnim dróg powiatowych
powiatu aleksandrowskiego na obszarze Gmina Aleksandrów Kujawski, Gmina Bądkowo,
Gmina Koneck, Gmina Zakrzewo w sezonie zimowym 2021/2022. Zadanie obejmuje 87.286
km dróg.
2. Wykonawca zapewni własne nośniki oraz osprzęt, który będzie przeznaczony do realizacji
przedmiotu zamówienia. Nośnikami mogą być samochody ciężarowe lub imię pojazdy
silnikowe (np. ciągnik rolniczy), których konstrukcja umożliwia zamocowanie czołownicy
(płyta nośna z zawieszeniem).
3. Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu została określona w kosztorysach ofertowych
przypisanych poszczególnym zadaniom. Poszczególna ilość godzin służyć będzie do
wyliczenia wartości oferty. Wiążące dla Zamawiającego będą ceny jednostkowe pracy sprzętu
i rzeczywisty czas pracy sprzętu. Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie od
warunków pogodowych.
4. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy [ilościowo-asortymentowy] (za
godzinę pracy sprzętu). Zapłata za wykonanie usługi będzie naliczana od momentu
podstawienia sprzętu w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (Dyżurnego
wyznaczonego do koordynacji akcją zimowego utrzymania).
5. Zamawiający zapewnia własny materiał (mieszankę piaskowo-solną). Materiał będzie
pobierany z placu Zamawiającego tj. Odolion, Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kujawski. Załadunek będzie następował sprzętem Zamawiającego, na bieżąco
w zależności od potrzeb w czasie prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg.
6. Zamawiający w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy, wyznaczy termin montażu
systemu GPS. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienie nośnika
w siedzibie ZDP w wyznaczonym terminie. Wykonanie usługi będzie poddane weryfikacji
monitorowania pracy sprzętu przy zimowym utrzymania dróg. Zamawiający ma prawo na
każdym etapie wykonania usługi do kontroli pracy sprzętu i jego lokalizacji.
7. Wszystkie pojazdy mechaniczne poruszające się po drogach publicznych zgodnie z art. 4
Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych muszą
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca w trakcie wykonywania
umowy ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie usług, bezpieczeństwo ruchu na
drodze oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem
przedmiotu zamówienia.
8. Wykonywanie usług będących przedmiotem zamówienia odbywać się będzie zgodnie
z poleceniami osoby koordynującej akcję zimowego utrzymania - pracownika ZDP. Dyżurny
będzie w razie konieczności wzywał potrzebną ilość sprzętu, a Wykonawca jest zobowiązany
do utrzymania stałej gotowości technicznej i świadczenia usług przez jednostki sprzętowe.
Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia na wezwanie Zamawiającego jednostki
sprzętowe nie później niż w czasie, który sam deklaruje w ofercie.

Dokument nr: DUDiM.262.10.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Zarząd
Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, Ul. Szosa Ciechocińska 22,
87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój nr 5.

Składanie ofert:
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Dla ofert pisemnych:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
Zarząd Dróg Powiatowych
w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, Ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kujawski w terminie do dnia 12.10.2021r. do godz. 10;00
Dla ofert przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej:
Oferty należy przesłać na adres e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl w terminie do dnia
12.10.2021r. do godz. 10;00

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia.
Termin wykonania: od dnia podpisania umowy do dnia 18 kwietnia 2022r.

Wymagania:
9. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość zadań. Zamawiający dopuszcza
możliwość składania ofert częściowych, na jedną lub więcej części. Wybór najkorzystniejszej
oferty jest dokonywany odrębnie w stosunku do każdej części zamówienia.
10. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz zawarcia umowy. Każdy z Wykonawców ponosi pełna
odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia.
IV. Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego):
1. Wykonawca musi posiadać i mieć zapewniony dostęp do w pełni sprawnych jednostek
sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia tj.:
- nośnika o mocy minimum 80 KM,
- posypywarki/rozrzutnika ciągnionego o pojemności zasobnika min. 2 tony,
- pługu typu średniego.
2. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, musi
dysponować odpowiednim sprzętem na każde zadanie oddzielnie (suma sprzętu wymaganego
w poszczególnych zadaniach). Podane ilości sprzętu, jakimi muszą dysponować Wykonawcy
są minimalnymi wymaganiami, Wykonawca może go posiadać więcej.
V. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty i ich wagi procentowe:
1) Całkowita cena oferty brutto ,,C" - 60% ,
2) Czas reakcji ,,R" - 40%.
Kryterium Waga @ Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Całkowita cena oferty brutto 60% 60 Cena najtańszej oferty C = x 60 pkt Cena badanej oferty
Czas reakcji 40% 40 40 pkt - 60 minut 30 pkt - 90 minut 20 pkt - 120 minut 10 pkt -150 minut 0 pkt - 180 minut
Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona według poniższego
wzoru:
L = C+R
gdzie:
L - całkowita liczba punktów,
C - punkty uzyskane w kryterium ,,Całkowita cena oferty brutto",
R - punkty uzyskane w kryterium ,, Czas reakcji" .
Ocena punktowa w kryterium ,,Całkowita cena oferty brutto" dokonana zostanie na podstawie
całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona wg wzoru
opisanego w tabeli powyżej.
Ocena punktowa w kryterium ,,Czas reakcji" dokonana zostanie wg zasad opisanych
w tabeli powyżej na podstawie zaproponowanych przez Wykonawcę w formularzu
ofertowym, oferty ilości minut na czas reakcji (szybkość), która będzie liczona od momentu
wezwania Wykonawcy przez pracownika Zamawiającego, kierującego akcją zimową do
momentu podstawienia odpowiedniego sprzętu do świadczenia usługi przez wykonawcę.
VI. Tryb postępowania.
Postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. -- Prawo
zamówień publicznych właściwe dla zamówień o wartości poniżej 130.000 złotych, zgodnie
z art. 2 ust. 1 pkt 1) tejże ustawy.
VII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
1. Cena oferty powinna być obliczona w złotych polskich z uwzględnieniem ewentualnych
upustów, jakie oferent oferuje i należy ją określić w wysokości netto i brutto (z podatkiem od
towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz
cenę brutto (z podatkiem VAT) należy wykazać w ,,Formularzu oferty", stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszych Warunków zamówienia.
Szacunkowa ilość godzin pracy sprzętu została określona w kosztorysach ofertowych
przypisanych poszczególnym zadaniom. Poszczególna ilość godzin służyć będzie do
wyliczenia wartości oferty. Wiążące dla Zamawiającego będą ceny jednostkowe pracy
sprzętu i rzeczywisty czas pracy sprzętu. Rzeczywisty zakres usług uzależniony będzie
od warunków pogodowych.
2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie wymienione
wymagania oraz przedstawi ofertę o najniższej cenie.
3. W przypadku przedłożenia ofert o takiej samej cenie, Wykonawcy zostaną wezwani do
złożenia oferty dodatkowej.
4. Jeżeli ceny ofert będą przekraczały kwotę, jaką zamierza się przeznaczyć na realizację
zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie
oferowanej ceny z Wykonawcami, którzy złożyli oferty lub unieważnienie postępowania.
5. Zamawiający nie będzie dokonywał oceny oferty, jeżeli: zostanie złożona po terminie
składania ofert; jej treść nie będzie odpowiadać treści zaproszenia do składania ofert; będzie
nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
VIII. Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony ,,Formularz oferty" załącznik nr 1 do Warunków zamówienia.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru: krajowego rejestru sądowego lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
3. Wykaz sprzętu/nośników (pojazdów) niezbędnych do wykonania zamówienia załącznik
nr 2 do Warunków zamówienia.
4. Odpowiednie pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osobę inną niż do
tego uprawnioną wynikającą z reprezentacji.

Kontakt:
11. Do porozumiewania się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniony
jest: Rafał Sikorski, Marcin Ziemecki
tel.: 54 282 27 45

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.