Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji oraz Verticali

Przedmiot:

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji oraz Verticali

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Biłgoraju
Łąkowa 13
23-400 Biłgoraj
powiat: biłgorajski
Telefon: (84) 688-18-52 Faks: (84) 688-18-47
zamowienia@pgkbilgoraj.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Biłgoraj
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: (84) 688-18
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa BIP
ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/ZOŚ/20/2021
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju w związku z zamiarem zlecenia
wykonania zadania polegającego na: ,,Zakup, dostawa i montaż do Zakładu Ochrony Środowiska 8 sztuk
fabrycznie nowych rolet oraz 2 sztuk Verticali." niniejszym zaprasza do składania ofert cenowych.
Zamówienie jest realizowane z pominięciem trybów określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) w art. 2 ust. 1 punkt 1.
Rozdział 1. Informacje formalne
1.1. Postępowanie prowadzone jest w drodze zapytania ofertowego upublicznionego na stronie internetowej
Biuletyn Informacji Publicznej oraz przesłania do potencjalnych wykonawców.
1.2. W sprawach nieuregulowanych zapytaniem ofertowym mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych żaluzji typu dzień/noc w
ilości 8 sztuk oraz Verticali w ilości 2 sztuk.
3.1.2. Rolety w ilości 8 sztuk typu dzień/noc w kasecie aluminiowej.
3.1.2.1. Rolety o wymiarach:
a) 1 sztuka szerokość ok. 70 cm, wysokość ok. 140 cm
b) 1 sztuka szerokość ok. 45 cm, wysokość ok. 140 cm
c) 6 sztuka szerokość ok. 55 cm, wysokość ok. 140 cm
3.1.3.1. Verticale w ilości 2 sztuk
3.1.3.2. Verticale o wymiarach szerokość ok. 140 cm, wysokości ok. 220 cm.
3.2. Kolory rolet oraz verticali jednolity do uzgodnienia z Inwestorem na etapie dostawy.
3.3. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej oraz własnych pomiarów.
3.4. Sposób/możliwości montażu zostaną wskazane po dokonaniu przez Wykonawcę pomiarów
własnych.
3.5. Zamawiający wymaga min. 24 miesięcznego okresu gwarancji na rolety oraz verticale wraz z
montażem.
3.6. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty kart katalogowych proponowanych produktów.

CPV: 39515410-2

Dokument nr: ZO/ZOŚ/20/2021

Otwarcie ofert: 3. Zamawiający rozpatrzy oferty po terminie ich składania.

Składanie ofert:
Rozdział 7. TERMIN SKŁADANIA oferty:
1. Ofertę zawierającą cenę netto, stawkę oraz kwotę podatku VAT i cenę brutto, pełne dane wykonawcy
(nazwa, siedziba, adres, telefon, NIP, REGON) wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w
niniejszym zapytaniu ofertowym można składać w formie elektronicznej na adres e-mailem
zamowienia@pgkbilgoraj.pl w terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 10:00.
2. Wykonawca przesyłając ofertę powinien w treści wiadomości umieścić następujący opis:
OFERTA DOSTAWA i montaż rolet oraz verticali do Zakładu Ochrony Środowiska.

Miejsce i termin realizacji:
Rozdział 4. Termin wykonania
Zamawiający wymaga wykonania całości zamówienia w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
Rozdział 5. Opis sposobu przygotowania oferty cenowej

Wymagania:
1. Cena oferty musi być wyrażona cyfrowo i słownie (w złotych polskich),
2. Cena oferty musi obejmować całość zamówienia, uwzględniać wszystkie niezbędne do poniesienia przez
Wykonawcę koszty wtym m. in. koszt dostawy do Zakładu Ochrony Środowiska tj. ul. Łąkowa 13,23-400
Biłgoraj oraz montaż w wskazanych miejscach.
3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną ze strony wykonawcy.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zapytania
ofertowego. Ofertę zaleca się przygotować na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny oraz podpisana przez osobę/osoby
upoważnioną/upoważnione do reprezentowania wykonawcy / wykonawców w obrocie prawnym zgodnie
z danymi ujawnionymi w KRS - rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej
lub działającego w ich imieniu Pełnomocnika.
7. Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym w niniejszym zapytaniu ofertowym nie będzie
uwzględniona przy wyborze oferty najkorzystniejszej. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub
wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
8. Wykonawca ma prawo do wprowadzenia zmian, poprawek, modyfikacji i do uzupełnienia złożonej oferty
przed upływem terminu składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez
otwierania.
9. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg takich samych zasad jak złożona oferta, dodatkowo na ofercie
należy umieścić dopisek ,,ZMIANA").
10. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na ofercie
,,WYCOFANIE".
Rozdział 6. Kryteria wyboru oferty
1. Kryterium wyboru ofert - cena brutto 100 %. Wykonawca określa cenę ryczałtową realizacji przedmiotu
zamówienia poprzez wskazanie ceny brutto obejmującej kwotę podatku VAT dla całości przedmiotu
zamówienia oraz podaje w ofercie cenę jednostkową netto. Cena podana w ofercie obejmuje wszystkie
elementy składające się na zamówienie. Cena musi być wyrażona w PLN tj. z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę Wykonawcy na wykonanie zadania, która będzie zawierała najniższą cenę
brutto za całość zamówienia i będzie zgodna z niniejszym zapytaniem ofertowym. Ocena ofert dokonywana
będzie według następującego wzoru:
najniższa cena ofertowa
C =--------------------------x 100 pkt. (maksymalna ilość punktów)
cena oferty badanej
Uwaga:
powyższy iloraz zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Zaokrąglenie będzie polegało na:
- odrzuceniu wszystkich cyfr końcowych danej liczby znajdujących się powyżej drugiego miejsca po
przecinku,
- zwiększeniu ostatniej z pozostałych cyfr o jeden, jeżeli trzecia cyfra po przecinku liczby pierwotnej
była większa lub równa 5.
Maksymalna łączna liczba punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi -100 vkt.
3. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy, z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej
samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.
Termin złożenia ofert dodatkowych zostanie wyznaczony przez Zamawiającego.
Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców, którzy złożą ofertę
w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.
Rozdział 8.
1. Niniejsze zapytanie ofertowe oraz określone w nim warunki jego wykonania mogą być przez
Zamawiającego zmienione lub odwołane na każdym etapie bez podania przyczyny.
2. Umowę przygotuje Zamawiający na podstawie zapytania ofertowego oraz oferty Wykonawcy którego oferta
zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Zakazuje się i nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje kary umowne dla wykonawcy za nie wykonywanie w terminie umownym
obowiązków określonych w przedmiocie niniejszego zamówienia.
5. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od umowy w przypadku opóźnienia powyżej 10 dni w
realizacji przedmiotu zamówienia.

Uwagi:
Godziny pracy:
Pon. - Pt.: 7:00 - 15:00

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.