Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oficyny

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i oficyny

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61 Fax: 34 365 12 90 , tel. 34 368 24 61wew. 37 lub 34, wew. 61
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 368 24 61 Fa
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego i
oficyny przy Ul. Wilsona 32 w Częstochowie w ramach zadania ,,Docieplenie budynku oraz zmiana
źródła ogrzew ania z węglowego na gazowe wraz z robotami towarzyszącymi""
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku
mieszkalnego wielorodzinnego i oficyny przy Ul. Wilsona 32 w Częstochowie w' ramach zadania
,,Docieplenie budynku oraz zmiana źródła ogrzewania z węglowego na gazowe w raz z robotami
towarzyszącymi".
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na III etapy. W ramach realizacji każdego etapu należy
wykonać:
1) ETAP I:
a) ocenę stanu technicznego budynku pod kątem możliwości wykonania wewnętrznej instalacji co.
i robót towarzyszących;
2) ETAPU:
a) inwentaryzację pomieszczeń oraz projekt przebudowy istniejących lokali na lokale zawierające
węzły sanitarne (łazienki) wraz z inwentaryzacją kominiarską,
b) audyt energetyczny budynku pod kątem wykorzystania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych,
c) projekt docieplenia budynku,
d) projektowej charakterystykę energetyczną budynku,
e) projekt właściwej wentylacji przebudowanych lokali z wykorzystaniem istniejących przewodów
kominowych z ewentualną ich przebudową lub dobudową z opiniami'kominiarskimi;
3) ETAP III:
a) projekt wewnętrznej instalacji gazu do celów grzewczych i socjalnobytowych, z dostosowaniem
do projektów przyłącza gazowego,
b) projekt instalacji c.o., c.w.u., wod-kan dla lokali mieszkalnych - indywidualnie dla każdego
mieszkania z kotłem c.o. i c.w.u. (z wykorzystaniem obecnej instalacji wewnętrznej
i w nawiązaniu do istniejących pionów),
c) projekt instalacji elektrycznej w związku z przebudową lokali oraz zastosowaniem gazowych
kotłów dla potrzeb c.o. i c.w.u. oraz kuchenek gazowych z piekarnikiem elektrycznym ( w tym
przeliczenie możliwości przeniesienia dodatkowej mocy przez istniejące instalacje WLZ i ADM);
4) dokumentacje projektowo-kosztorysowe zmiany źródła ogrzewania z węglowego na miejskie
sieciowe wraz z robotami towarzyszącymi muszą zawierać m. in.:
a) kosztorysy inwestorskie;
b) przedmiary robót;
c) mapę sytuacyj no-wysokościową,
(I) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) informacje BIOS;
t) wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia wymagane przy zatwierdzaniu
dokumentacji,
g) uzgodnienia projektów i kosztorysów inwestorskich z Zamawiającym.
3. W przypadku sporządzenia negatywnej oceny stanu technicznego budynku, tj. braku możliwości
wykonania instalacji c.o. w budynku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonanie oceny
stanu technicznego, przy czy wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 10% łącznego wynagrodzenia
Wykonawcy.
4. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia i płatności zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
5. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty winien zapoznać się w terenie z warunkami
wykonania zamówienia.
6. Przedmiotowe opracowanie projektowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na całe
zadanie.
8. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej
opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Otwarcie ofert: 4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz. 10;30 w siedzibie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24, 42-200 'Częstochowa. Zamawiający
informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
zamieści informacje o wynikach postępowania na stronie internetowej.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
1. Oferty należy składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24,
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2021 r., do godz. 09:00,
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku mieszkalnego
w ielorodzinnego i oficyny przy Ul. Wilsona 32 w Częstochowie w ramach zadania ,,Docieplenie
budynku oraz zmiana źródła ogrzewania z w ęgłowego na guzowe wraz z robotami tow arzyszącymi""

Miejsce i termin realizacji:
IV.Terminy wykonania zamówienia i płatności:
1) ETAP I w' terminie do 21 dni, od dnia podpisania umowy.
a) w przypadku sporządzenia negatywnej oceny stanu technicznego budynku, tj. braku możliwości
wykonania instalacji c.o. w budynku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonanie
oceny stanu technicznego, o której mowa w pkt J 11.2.1) niniejszego zaproszenia, w wysokości nie
wyższej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia określonego w pkt 1 formularza oferta
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia a Wykonawca nie będzie wnosił do
Zamawiającego żadnych roszczeń, za nie wykonanie przedmiotu zamówienia, określanego w pkt III.
2.2) oraz 3) niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od daty
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. W przypadku opisanym w niniejszym
punkcie, umowa ulega rozwiązaniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego negatywnej oceny stanu
technicznego budynku,
b) w przypadku sporządzenia pozytywnej oceny stanu technicznego budynku, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia
określonego w pkt 1 formularza oferta stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Płatność za wykonanie etapu, o którym mowa w pkt IV.l).b) niniejszego zaproszenia nastąpi po
wykonaniu przez Wykonawcę II etapu, w terminie w terminie do 45 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto Wykonawcy
wskazane przez Wykonawcę na fakturze;
2) ETAP II w terminie cło 30.11.202łi\\\\. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w pkt III.2.2) niniejszego zaproszenia, wysokości nie wyższej niż 60%
(słownie: sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego w pkt I formularza oferta stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Etap II będzie płaty tylko i wyłącznie w
przypadku pozytywnej oceny stanu technicznego, o którym mowa w pkt IV.l.b) niniejszego
zaproszenia;
3) ETAP III w terminie do 31.03.2022r.. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w pkt III.2.3) niniejszego zaproszenia, wysokości nie wyższej niż 30%
(słownie: trzydzieści procent) wynagrodzenia określonego w pkt 1 formularza oferta stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Etap III będzie płaty tylko i wyłącznie
w przypadku pozytywnej oceny stanu technicznego budynku, o której mowa w pkt IV.l.b) niniejszego
zaproszenia.

Wymagania:
V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty:
1. Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
2. Wykaz usług polegających na wykonaniu
1) co najmniej jednej dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji c.o.,
2) co najmniej jednego audytu energetycznego budynku,
które Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, zawierający: daty wykonanych lub-wykonywanych usług, nazwę
i adres podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, przedmiot - opis
wykonanych łub wykonywanych usług, sporządzony przez Wykonawcę według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Do wykazu powinny być dołączone dowody określające, że usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Jeżeli dowód zawiera również potwierdzanie wykonania usług wykraczających poza zakres
zamówienia, w odpowiedniej pozycji wykazu usług należy wpisać wartość usług netto zgodnych
Z zakresem zamówienia.
Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu
Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z
oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków
lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności.*
5. Oświadczenie Wykonawcy lub zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki
organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z oświadczeniem/zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia
dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca
dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
6. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
1) co najmniej jedną osobę z upraw nieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa
budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, w odociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
2) co najmniej jedną osobę z upraw nieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa
budowlanego, w specjalności konstrukcyjno-budow lanej bez ograniczeń,
3) co najmniej jedną osobę z uprawnieniami projektowymi określonymi przepisami Prawa
budowlanego, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
Wykaz winien być sporządzony przez Wykonawcę według wzoru - załącznika nr 4 do niniejszego
zaproszenia.
Projektanci powinni posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994r. Prawo oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
UWAGA!!!
Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą
zobow iązany jest przekazać Zamaw iającemu:
1) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień projektantów' wyznaczonych
do realizacji zamówienia,
2) potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie zaświadczeń z właściwego Oddziału
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzające przynależność projektantów7
skierowanych do realizacji zamówienia do Izby Inżynierów. Z zaświadczeń tych musi wynikać,
iż osoby te, na dzień składania ofert, posiadają aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej.
7. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy,
jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt. V.3 niniejszego zaproszenia, przedstawione w oryginale lub
kopii poświadczonej notarialnie.
* W przypadku spółek cywilnych do oferty należy dołączyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego oraz
z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione
na spółkę, jak i na każdego z jej wspólników lub oświadczenia dotyczące spółki i jej wspólników.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów7:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Bartosz Król - tel. 34 368 24 61wew. 37 lub 34, informacje techniczne, referat DTR.
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.