Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
142z dziś
5062z ostatnich 7 dni
20894z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przebudowa pionów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów i poziomów kanalizacji...

Przedmiot:

Przebudowa pionów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: KARLIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o
ul. Wojska Polskiego 1
78-230 karlino
powiat: białogardzki
tel. 94 311 72 05 fax. 94 311 72 05
sekretariat@tbs.karlino.pl
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: karlino
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 94 311 72 05 fa
Termin składania ofert: 2021-10-14 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości
reprezentowana przez Karlińskie TBS Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia oferty na przebudowy pionów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Chopina 4, 78-230 Karlino,
1. Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania ofertowego jest ,,Przebudowa pionów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz pionów i poziomów kanalizacji sanitarnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Chopina 4, 78-230 Karlino", obejmujące dwa zadania:
Zadanie I
Klatka nr 1 - 2
a) wykonanie pionów wz, cwu i cyrkulacji - szt. 5 (piony nr 1-5)
b) wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej - szt. 5 (piony nr 1-5)
c) wykonanie poziomów w piwnicy - instalacja wz, cwu i cyrkulacji
Zadanie II
Klatka nr 5 - 6
a) wykonanie pionów wz, cwu i cyrkulacji - szt.5 (piony nr 1-5)
b) wykonanie pionów kanalizacji sanitarnej - szt. 5 (piony nr 1-5)
c) wykonanie poziomów w piwnicy - instalacja wz, cwu i cyrkulacji
d) wykonanie poziomów kanalizacji sanitarnej - na zewnątrz i wewnątrz budynku
2. Zakres robót obejmuje:
? wykucie szachtów w łazienkach;
? demontaż i ponowny montaż - wodomierzy, wanien/pryszniców, kompaktów WC, baterii kuchennych i umywalkowych;
? demontaż starych pionów żeliwnych oraz pionów wodnychWykonanie pionów kanalicacyjnych z pcv 160 oraz podejść do urządzeń (zlew, umywalka, prysznic/wanna, pralka i kompakt WC);
? wykonania pionów - zw, cwu i cyrkulacji oraz podejść do urządzeń (zlew, umywalka, prysznic/wanna, pralka i kompakt WC); wraz z montażem zaworów;
? zamurowanie i otynkowanie szachtu;
? wyniesienie i utylizacja gruzu;
? roboty ziemne - wykopy na zewnątrz budynku;
? wykonanie kanału sanitarnego z PVC na zewnątrz budynku;
? demontaż rurociągu z rur żeliwnych kanalizacyjnych pod posadzką piwniczną i wykonanie nowego kanału sanitarnego z rur PCV
W kosztorysie nie ujęto wykończenia ścian i podłóg płytkami, odtwarzania zabudowy wanien
2. Przedmiot zamówienia określony został w: Projekcie Budowlanym, projekcie umowy oraz w przedmiarze robót - stanowiącymi załączniki do zaproszenia.

CPV: 45331100-7

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 14.10.2021r. do godz. 14.00 w siedzibie Zamamwiającego, Ul. Wojska Polskiego 1, 78-230 Karlino lub elektroniczną na email: sekretariat@tbs.karlino.pl

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia: do 31.03.2022 r.

Wymagania:
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Zamówienie jest realizowane w formie zapytania ofertowego z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zmówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. ze zm.) w oparciu o art.4 ust. 8
2. Okres gwarancji - 60 miesięcy
IV. FORMA OFERTY
1. Na ofertę składa się oferta cenowa (wg załącznika nr 1) wraz z kosztorysem ofertowym.
2. Ofertę można złożyć na jedno lub dwa zadania.
3. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z materiałami, robocizną, pracą sprzętu, robotami towarzyszącymi, świadczeniami i usługami oraz pozostałymi pracami i czynnościami niezbędnym do osiągnięcia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia.
4. Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy, podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego.
UWAGA!
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami, których oferty są wartościowo porównywalne tj. różnica cenowa ofert nie przekracza 5%.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Wstępną ocenę ofert dokonają członkowie komisji przetargowej Zamawiającego według zasady, że oferta nie odrzucona zawierająca najniższą cenę w poszczególnej części jest ofertą najkorzystniejszą.
2. Cena zawarta w ofercie jest ceną ryczałtową. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zlecenia zamówienia, nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Ostatecznego wyboru oferty w formie uchwały dokonuje Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Chopina 4 w Karlinie.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
2. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie.
3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4. Złożenie oferty nie gwarantuje udzielenia zamówienia.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, bezpośrednio po zakończeniu postępowania.
2. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 14 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu w terminie 3 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania.
4. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, uchyla się od podpisania umowy/zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
5. Nieuzasadniona odmowa podpisania umowy lub brak jej realizacji w wyznaczonych terminie skutkować będzie wykluczeniem takiego Wykonawcy z ubiegania się o realizację przyszłych zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro ogłaszanych przez Zamawiającego.
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
1) jej treść nie odpowiada treści zaproszenia do złożenia oferty, opisowi przedmiotu zamówienia;
2) zostanie złożona po terminie.
VIII POZOSTAŁE
Zamawiający zastrzega sobie prawo do uniważnienia wyboru wykonawcy bez podania przeczyny.

Uwagi:
IX INFORMACJA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016r. str. 1), dalej ,,RODO", zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest zamawiający;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych - adres e-mail: sekretariat@tbs.karlino.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności:
a) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2176),
b) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku postępowań współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej dłużej (w zależności od wymagań prawnych),
c) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
4) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
5) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, przy czym w sytuacji, gdy wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku, administrator może żądać od Pani/Pana wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
6) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.