Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
244z dziś
5164z ostatnich 7 dni
20996z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostawa zestawów wkrętaków izolowanych

Przedmiot:

Dostawa zestawów wkrętaków izolowanych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o
ul. Instalacyjna 2
97-427 Rogowiec
powiat: bełchatowski
Tel. 44 735 40 34
joanna.marciniak@es-k.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Rogowiec
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel. 44 735 40 34
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWA zestawów wkrętaków izolowanych dla zadania: ,,Wymiana rozdzielni 6kV oraz odtworzenie zużytego układu prądu stałego rozdzielni G1BUZ, prostownika oraz baterii akumulatorów w pompowni Nysa dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów.
3. Informacje wstępne
3.1. Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
3.1.1.,,Postępowanie" postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
3.1.2.,,Specyfikacja" niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia.
3.1.3.,,Wykonawca" podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na
wykonanie Zamówienia oraz zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania
Zamówienia.
3.1.4.,,Zamawiający" Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., Ul. Instalacyjna 2, 97-427
Rogowiec
3.1.5.,,Zamówienie'' należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego przedmiot
został w sposób szczegółowy opisany w specyfikacji SWZ.
4. Opis przedmiotu Zamówienia
4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 kpl. zestawów wkrętaków izolowanych SLIM VDE
1000V 17-cz WERA - Nr katalogowy: 05059030001 do wykonywania czynności łączeniowych
podczas realizacji zadania: ,,Wymiana rozdzielni 6kV oraz odtworzenie zużytego układu prądu
stałego rozdzielni G1BUZ, prostownika oraz baterii akumulatorów w pompowni Nysa dla PGE
GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów".

Otwarcie ofert: 13.2. Oferty zostaną otwarte poddane analizie w siedzibie Zamawiającego na posiedzeniu
niejawnym.

Składanie ofert:
13. Miejsce oraz termin składania ofert.
13.1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres joanna.marciniak@es-k.pl lub złożyć
w sekretariacie siedziby Spółki na adres Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o., 97-427
Rogowiec, Ul. Instalacyjna 2, w terminie do dnia 11.10.2021r. do godz. 12:00 w szczelnie
zamkniętej kopercie z dopiskiem: << ,,DOSTAWA zestawów wkrętaków izolowanych dla
zadania: ,,Wymiana rozdzielni 6kV oraz odtworzenie zużytego układu prądu stałego
rozdzielni G1BUZ, prostownika oraz baterii akumulatorów w pompowni Nysa dla
PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Turów << .- nie otwierać do 11.10.2021r. do godz.
12:00

Miejsce i termin realizacji:
7. Terminy realizacji Zamówienia, płatności:
7.1. Termin realizacji Przedmiotu Zamówienia : 22.10.2021r.
7.2. Miejsce realizacji dostaw: magazyn - Ul. Instalacyjna 4, 97-427 Rogowiec

Wymagania:
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.3. Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.
4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.5. Zamawiający nie dopuszcza oferowania materiałów alternatywnych.
12. Opis sposobu przygotowania ofert i forma oferty.
12.1. Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ i odnosić się do wszystkich aspektów
dotyczących Przedmiotu Zamówienia.
12.2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na piśmie, pismem czytelnym przy
wykorzystaniu druk Oferta - Załącznik nr 1.
12.3. Oferta musi być przygotowana w jednym egzemplarzu.
12.4. Oferta wraz z załącznikami sporządzona przez Wykonawcę musi być podpisana przez
osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji
danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy
bądź przez stosownie umocowanych pełnomocników, dla których należy załączyć
pełnomocnictwo. Dokument ustanowienia pełnomocnictwa winien być dołączony do oferty.
12.5. Wszystkie dokumenty załączone do oferty winne być dołączone w oryginale lub kopiach
poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji lub
posiadające stosowne pełnomocnictwo.
12.6. Podmioty wspólnie składające ofertę potwierdzają swoje własne dokumenty wg tej samej zasady albo
załączają stosowne upoważnienie dla pełnomocnika do potwierdzania dokumentów.
12.7. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.
Oferta Wykonawcy, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie przez
Zamawiającego odrzucona.
12.8. Wartość oferty musi być podana cyfrowo i słownie w PLN.
12.9. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
12.10. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zapytania Oferenta złożone nie później niż do godz.
9.00 dnia poprzedzającego termin złożenia oferty.

Uwagi:
5. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium z
uwzględnieniem znaczenia procentowego j.n.:
Waga kryterium - Cena 100%
6. Gwarancja:
6.1. Nie dotyczy
7.3. Płatność będzie dokonana na podstawie 1 faktury przelewem z rachunku Zamawiającego
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w fakturze w terminie 30 dni od daty
otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury.
8. Opis warunków udziału w Postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
8.1.O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:
8.1.1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
8.1.2.posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
8.1.3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
Zamówienia.
8.1.4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
9. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę jeżeli:
9.1.Wykonawca nie spełnia lub nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu
zakupowym.
9.2.Wykonawcę będącego osobą fizyczną a w przypadku pozostałych Wykonawców -
urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258
Kodeksu karnego;
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego;
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia
przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa
w art. 299 Kodeksu karnego;
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub
mające na celu popełnienie tego przestępstwa;
f) pracy małoletnich cudzoziemców, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15
czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.
769);
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo
przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu
karnego, lub przestępstwo skarbowe;
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego.
9.2.1.wobec Wykonawcy orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.2.2.zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca
zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji,
w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne Oferty
wstępne/Oferty, chyba że wykażą, że przygotowali Oferty wstępne/Oferty niezależnie
od siebie;
9.2.3.wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności Zamawiającego
lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
Postępowaniu zakupowym;
9.2.4.wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone
przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o
popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
9.2.5.w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami
zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność
gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury;
9.2.6.wykonawca został umieszczony na Liście Wykonawców z którymi współpraca ze
Spółkami GK PGE została czasowo zawieszona w PGE;
9.3 Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu z Postępowania zakupowego
Wykonawcy, który :
9.3.1.doradzał lub w inny sposób był zaangażowany w przygotowanie Postępowania

zakupowego i doszło w związku z tym do zakłócenia konkurencji wynikającego z
wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z
Wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie
Wykonawcy z udziału w Postępowaniu zakupowym;
9.3.2.nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki GK PGE lub
wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia Umowy po przeprowadzonym
Postępowaniu zakupowym,
9.3.3.w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w
błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w
Postępowaniu zakupowym,
9.3.4.w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu,
spełnia warunki udziału w Postępowaniu zakupowym lub kryteria selekcji, co mogło
mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w Postępowaniu
zakupowym, lub który zataił te informacje,
9.3.5.zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postepowaniu lub Ofert dokonał płatności należnych
podatków, opłat lub składek co będzie w stanie wykazać Zamawiającemu.
9.4 Wykonawcę niezaproszonego do kolejnego etapu Postępowania zakupowego traktuje
się jak wykluczonego.
9.5 Zamawiający odrzuca Ofertę Wykonawcy, jeżeli:
a) Oferta nie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentach
wytworzonych w Postępowaniu,
b) Oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę wykonania Przedmiotu Zakupu,
c) Oferta Wykonawcy jest nieważna na gruncie obowiązujących przepisów prawa,
d) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie poprawił omyłek w Ofercie,
e) Wykonawca nie uzupełnił lub nie złożył wyjaśnień dotyczących jego Oferty na wezwanie
Zamawiającego,
f) złożenie Oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,
g) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania Ofertą,
h) Wykonawca nie wniósł wadium lub nie przedłużył okresu ważności wadium, lub wniósł
wadium w sposób nieprawidłowy( jeżeli wadium jest wymagane)
i) Oferta została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów
niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego, w
przypadku gdy Zamawiający tego wymagał w dokumentach postępowania.
9.6 Wykluczenie Wykonawcy następuje w przypadkach, o których mowa:
a) w pkt 9.2 pkt. ,,od a do g" przez okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku
został określony inny okres wykluczenia;
b) w pkt 9.2.1., na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne;
c) w pkt 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5., 9.3.2. przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
podstawą wykluczenia;
d) w pkt 9.2.2., 9.2.3., 9.2.5., 9.3.2. przez okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego
e) w pkt 9.3.3 przez okres 2 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia.
10. Wymagane dokumenty, jakie muszą być dostarczone w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu.
10.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SWZ.
10.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 10.2. składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
10.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w Postępowaniu
zakupowym składa oświadczenie, że:
a) jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości, ani nie wszczęto postępowania naprawczego,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o udzielenie Zakupu,
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu.
11. Termin związania z ofertą.
11.1.Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. Oferta złożona po terminie składania ofert nie podlega ocenie, a także zwrotowi.
13.4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić do złożonej oferty
zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany do złożonych ofert muszą zostać
złożone w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo oznaczonym napisem ,,ZMIANA
OFERTY". Zmiana Oferty złożonej drogą elektroniczną powinno nastąpić na zasadzie
kontynuacji korespondencji.
13.5. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną ofertę,
składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak w punkcie 13.1, dodatkowo
oznaczonym napisem ,,WYCOFANIE". Wycofanie oferty złożonej drogą elektroniczną
powinno nastąpić na zasadzie kontynuacji korespondencji.
14. Sposób obliczania ceny.
14.1. Cena oferty musi być podana cyfrowo, w polskich złotych, do dwóch miejsc po przecinku.
14.2. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego wskazane w
niniejszym SWZ.
14.3. Do porównania ofert brana będzie pod uwagę: Łączna cena netto wykonania Przedmiotu
Umowy.
15. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy.
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania
Zamówienia, którego treść Wykonawca jest zobowiązany zaakceptować na etapie
prowadzonego Postępowania Przetargowego ( według Projektu Zamówienia - Załącznik
nr 3) w terminie 7 dni kalendarzowych od powiadomienia o wyborze jego oferty jako
najkorzystniejszej.
15.2. Ogólne Warunki Zamówienia dostępne są na stronie https://www.es-k.pl/przetargi
16. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

16.1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawca ponosi wszelkie
koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem ofert, niezależnie od wyniku
postępowania. Wykonawca zobowiązuje się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu
względem Zamawiającego.
16.2. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w
każdym czasie w części lub w całości bez podania przyczyn, a także prawo dalszych
negocjacji.
16.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu dalszych
negocjacji, Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich Wykonawców których oferty
uzna za ważne, informując o terminie miejscu i formie prowadzonych negocjacji.
16.4. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania oferty zastrzec, że nie mogą
być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie
powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z
oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
16.5. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami określonymi w ,,Kodeksie
Postępowania dla Partnerów Biznesowych GK PGE" oraz z ,,Dobrymi Praktykami
Zakupowymi", dostępnymi na stronie: http://www.es-k.pl/compliance i jako Partner
Biznesowy Spółki GK PGE w rozumieniu tego kodeksu, w sprawach związanych z
realizacją umów na rzecz Spółek z GK PGE przestrzegać będzie określonych tam
standardów prawnych, etycznych i dołoży należytej staranności aby jego pracownicy,
współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będzie świadczyć
dostawy i usługi przestrzegali tych standardów.
16.6. Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny, przestrzega
przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów dotyczących przeciwdziałania korupcji,
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, przepisów dotyczących przestrzegania praw
pracowniczych, przepisów dotyczących przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy, przepisów przeciwpożarowych, prawa ochrony konkurencji, przepisów w zakresie
ochrony mienia oraz przepisów ochrony środowiska oraz dokłada należytej staranności
przy weryfikacji swoich pracowników, współpracowników i podwykonawców lub osób przy
pomocy których będzie świadczyć dostawy na rzecz Spółek GK PGE w powyższym
zakresie.
16.7. W przypadku zgłoszenia przez Spółkę GK PGE jakiejkolwiek wątpliwości dotyczącej
przestrzegania przez Wykonawcę lub jego pracowników, współpracowników i
podwykonawców lub osób przy pomocy których będzie świadczyć dostawy zasad
określonych w ustępach powyżej, Wykonawca podejmie działania naprawcze mające na
celu ich usunięcia.
16.8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą informacyjną w zakresie ochrony
danych osobowych umieszczoną na stronie http://www.es-k.pl/ogloszenia/rodo.
16.9. Wykonawca zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w
deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych przedmiotową
Umową.
16.10. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się postanowienia Kodeksu cywilnego.

Kontakt:
E-mail do korespondencji w sprawie oferty: joanna.marciniak@es-k.pl
Telefon kontaktowy w sprawie oferty: 48 44 735 40 34 wew. 245
E-mail do kontaktu w sprawach technicznych: rafal.sajda@es-k.pl
Telefon kontaktowy sprawach technicznych mobil: 574-350-547

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.