Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Częstochowie Spółka z o.o
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24
42-200 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Tel: 34 368 24 61 ; Fax: 34 365 12 90 , tel. 34 368 24 61 wew. 37 lub 34, wew. 61
sekretariat@zgm-tbs.czest.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel: 34 368 24 61 ;
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania ,,Zmiana źródła ogrzewania
z węglowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z robotami towarzyszącymi""
III. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania
,,Zmiana źródła ogrzewania z węglowego na miejskie sieciowe co. wraz z robotami
towarzyszącymi".
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na III etapy. W ramach realizacji każdego etapu należy
wykonać:
1) ETAP I:
a) ocenę stanu technicznego budynku pod kątem możliwości wykonania wewnętrznej instalacji co.
i robót towarzyszących;
2) ETAPU:
a) inwentaryzację pomieszczeń oraz projekt przebudowy istniejących lokali na lokale zawierające
węzły sanitarne (łazienki),
b) audyt energetyczny budynku pod kątem wykorzystania środków finansowych ze źródeł
zewnętrznych,
c) projekt docieplenia budynku od środka,
d) projekt likwidacji i adaptacji wspólnych składów pod przebudowane lokale mieszkalne,
e) projektową charakterystykę energetyczną budynku,
I) projekt właściwej wentylacji przebudowanych lokali z wykorzystaniem istniejących przewodów
kominowych z ewentualną ich przebudową lub dobudową z opiniami kominiarskimi;
g) projekt docieplenia stropów piwnic i nad ostatnią kondygnacją,
3) ETAP III:
a) projekt instalacji centralnego ogrzewania z odrębnymi opomiarowanymi obiegami grzewczymi dla
każdego przebudowanego mieszkania ze wspólnych pionów instalacyjnych zlokalizowanych na
klatkach schodowych,
b) projekt węzłów cieplnych wymiennikowych z pełną automatyką dla potrzeb instalacji co.
zawierających: adaptację pomieszczeń piwnicznych na cele węzłów cieplnych (roboty budowlane,
instalacja wod-kan., instalacja elektryczna), technologię węzła, AKPiA oraz instrukcję obsługi.
Projekty węzłów należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez dostawcę
ciepła - warunki zostaną wydane po opracowaniu projektów instalacji wewnętrznych c.o.,
c) projekt instalacji wod-kan. dla przebudowanych lokali (z wykorzystaniem obecnej instalacji
wewnętrznej i w nawiązaniu do istniejących pionów),
(I) projekt instalacji elektrycznej w związku z przebudową lokali oraz zastosowaniem elektrycznych
podgrzewaczy wody dla potrzeb cwu. i kuchenek elektrycznych z piekarnikiem ( w tym
przeliczenie możliwości przeniesienia dodatkowej mocy przez istniejące instalacje WLZ i ADM),
4) dokumentacje projektowo-kosztorysowe zmiany źródła ogrzewania z węglowego na miejskie
sieciowe wraz z robotami towarzyszącymi muszą zawierać in. in.:
a) kosztorysy inwestorskie;
b) przedmiary robót:
c) mapę sytuacyjno-wysokościową,
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych;
e) informacje BIOS;
f) wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia wymagane przy zatwierdzaniu
dokumentacji,
g) uzgodnienia projektów i kosztorysów inwestorskich z Zamawiającym.
3. Z uwagi na fakt umieszczenia budynku w Wojewódzkim Rejestrze Zabytków, przy wykonywaniu prac
projektowych należy kierować się z ustaleniami z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków'
w Katowicach Delegatura w Częstochowie, wytyczne stanowią załącznik nr 5 i 6 do niniejszego
zaproszenia.
4. W przypadku sporządzenia negatywnej oceny stanu technicznego budynku, tj. braku możliwości
wykonania instalacji c.o. w budynku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonanie oceny
stanu technicznego budynku, przy czy wynagrodzenie to nie może być wyższe niż 10% łącznego
wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia i płatności zostały określone we wzorze umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia.
6. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty winien zapoznać się w terenie z warunkami
wykonania zamówienia.
7. Przedmiotowce opracowanie projektowe należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wykonawca musi złożyć ofertę na cale
zadanie.
9. Oferta winna zawierać niżej wymienione dokumenty i załączniki oraz zostać złożona w zamkniętej
opisanej kopercie, według poniższych wskazówek.

Otwarcie ofert: 4) otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021r. o godz.10;00. w siedzibie Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. POW 24, 42-200 Częstochowa. Zamawiający
informuje, że otwarcie ofert nie jest jawne. Po wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający
zamieści informacje o wynikach postępowania na stronie internetowej.

Składanie ofert:
VI. Miejsce oraz termin składania ofert:
!. Oferty na leży składać:
1) w kancelarii Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ,,TBS" Sp. z o.o. Ul. PCW 24.
42-200 Częstochowa - pokój nr 6,
2) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.10.2021 , do godz. 09:00,
3) w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić: nazwę i adres Wykonawcy, nazwę i adres
Zamawiającego oraz napis:
OFERTA na: ,,Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy Ul. Limanowskiego 49 w Częstochowie w ramach zadania ,,Zmiana źródła
ogrzewania z węglowego na miejskie sieciowe c.o. wraz z robotami towarzyszącymi""

Wymagania:
IV. Terminy wykonania zamówienia i płatności:
1) ETAP I w terminie do 21 dni, od dnia podpisania umowy.
a) w przypadku sporządzenia negatywnej oceny stanu technicznego budynku, tj. braku możliwości
wykonania instalacji c.o. w budynku, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie tylko za wykonanie
oceny stanu technicznego budynku, o której mowa w pkt III.2. ł) niniejszego zaproszenia, w
wysokości nie wyższej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia określonego w pkt I
formularza oferta stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia a Wykonawca nie będzie
wnosił do Zamawiającego żadnych roszczeń, za nie wykonanie przedmiotu zamówienia, określnego
w' pkt III. 2.2) oraz 3) niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru,
na konto Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. W przypadku opisanym w
niniejszym punkcie, umowa ulega rozwiązaniu, po otrzymaniu przez Zamawiającego negatywnej
oceny stanu technicznego budynku,
b) w przypadku sporządzenia pozytywnej oceny stanu technicznego budynku, Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia
określonego w pkt 1 formularza oferta stanowiącego załącznik nr I do niniejszego zaproszenia.
Płatność za wykonanie etapu, o którym mowa w' pkt IV.l).b) niniejszego zaproszenia nastąpi po
wykonaniu przez Wykonawcę II etapu, w terminie w terminie do 45 dni od daty otrzymania
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto Wykonawcy
wskazane przez Wykonawcę na fakturze;
2) ETAP II w terminie cło 30.11.2021 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w pkt III.2.2) niniejszego zaproszenia, wysokości nie wyższej niż 60%
(słownie: sześćdziesiąt procent) wynagrodzenia określonego w pkt 1 formularza oferta stanowiącego
załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Etap II będzie piaty tylko i wyłącznie w
przypadku pozytywnej oceny stanu technicznego budynku, o której mowa w pkt IV.l.b) niniejszego
zaproszenia;
3) ETAPUJ w terminie do 31.03.2022r.. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
umowy, o którym mowa w pkt III.2.3) niniejszego zaproszenia, wysokości nie wyższej niż 30%
(słownie: trzydzieści procent) wynagrodzenia określonego w pkt 1 formularza oferta stanowiącego
załącznik nr I do niniejszego zaproszenia. Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 45 dni od
daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto
Wykonawcy wskazane przez Wykonawcę na fakturze. Etap III będzie piaty tylko i wyłącznie
w przypadku pozytywnej oceny stanu technicznego budynku, o której mowa w pkt IV. 1 .b) niniejszego
zaproszenia.

Kontakt:
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz osoby uprawnione do
kontaktów:
Pracownicy Zamawiającego uprawnieni do kontaktowania się z Wykonawcami:
1. Bartosz Król - tel. 34 368 24 61 wew. 37 lub 34, informacje techniczne, referat DTR.
2. Ewa Langier - tel. 34 368 24 61 wew. 61, zamówienia, referat DTIZ.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.