Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5020z ostatnich 7 dni
19653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ekspertyzy/opinii dotyczącej zmiany stanu wody

Przedmiot:

Wykonanie ekspertyzy/opinii dotyczącej zmiany stanu wody

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Chybiu
ul. Bielska 78
43-520 Chybie
powiat: cieszyński
tel. (33) 856 10 96, fax (33) 854 50 55, tel. 33 856 10 96 wew. 27
organizacja@chybie.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Chybie
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (33) 856 10 96,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wykonanie ekspertyzy/opinii dotyczącej zmiany stanu wody na terenie nieruchomości przy
ul. Wspólnej w Zaborzu.
Wójt Gminy Chybie
zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ekspertyzy/opinii dotyczącej zmiany stanu wody na terenie
nieruchomości przy Ul. Wspólnej w Zaborzu, na działkach o nr 174/8,174/9,184/14 i 184/19.
I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Wykonanie ekspertyzy/opinii przez specjalistę w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji
wodnej posiadającego stosowne uprawnienia, w związku z prowadzonym przez tut. Urząd
postępowaniem administracyjnym na podstawie art. 234 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) w sprawie zmian stosunków wodnych na gruncie.
2. Przedmiotem ekspertyzy będzie określenie, czy działania właścicieli działek o nr 174/8, 174/9,
184/14 położonych w Zaborzu przy Ul. Wspólnej doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą
dla działki sąsiedniej o nr 184/19 oraz zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu
wody na gruncie, w przypadku zaistnienia zmiany stosunków wodnych.
3. Opracowanie powinno opierać się na badaniach terenowych i zawierać:
a) opis istniejącego stanu wody na gruncie,
b) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie,
c) ustalenie pierwotnego stanu wód na działkach,
d) określenie, czy i w jakim zakresie stosunki wodne na przedmiotowym terenie uległy zmianie i co
było powodem tych zmian, kto jest ich sprawcą,
e) określenie, czy w związku ze zmianą stanu wody na gruncie na przedmiotowym terenie (jeśli
taka zmiana miała miejsce) doszło do szkodliwego oddziaływania na grunt sąsiedni (wykazanie
związku przyczynowo-skutkowego),
f) wnioski i zalecenia przedstawiające konkretne rozwiązania w zakresie działań naprawczych.
4. W trakcie przygotowania ekspertyzy/opinii należy wziąć pod uwagę prawo stron i organów do
zadawania pytań dotyczących tego dokumentu. Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować
się do tych uwag pisemnie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i uczestniczyć w jednych
oględzinach w terenie na wezwanie Zamawiającego.
5. W celu realizacji zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy materiały z prowadzonego
postępowania oraz udzieli wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe
materiały Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt.

Dokument nr: OŚK.6331.2.2020.GK/2021

Składanie ofert:
1. Ofertę należy przesłać na adres: Urząd Gminy w Chybiu, Ul. Bielska 78,43-520 Chybie lub przesłać
drogą elektroniczną na
adres e-mail: organizacja@chybie.pl do wiadomości osr@chybie.pl
2. TERMIN SKŁADANIA ofert do 12 października 2021 r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 20 grudnia 2021 r.

Wymagania:
na podstawie § 4 ust. 5 lit. b oraz § 6 ust. 1 "Regulaminu udzielania
zamówień klasycznych, których wartość jest niższa od kwoty 130.000,00 złotych, w Urzędzie Gminy
w Chybiu", zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 56/UG/2020 Wójta Gminy Chybie z dnia 31.12.2020 r.,
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
1. 0 niniejsze zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:
1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia,
2) posiadają dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii lub
melioracji wodnych,
3) posiadają doświadczenie w wykonywaniu w ostatnich 5 latach co najmniej 2 dokumentów
podobnych do przedmiotu zamówienia.
2. Do oferty należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający uprawnienia w zakresie hydrologii, hydrogeologii lub melioracji
wodnych,
2) wykaz co najmniej 2 należycie wykonanych dokumentów podobnych do przedmiotu zamówienia
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat oraz dokumenty (np. referencje, poświadczenie)
potwierdzające należyte wykonanie.
Dokumenty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem.
III. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USŁUGI
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do tut. Urzędu ekspertyzę/opinię, o której mowa wyżej
w dwóch egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej na płycie CD.
W przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwią wykonanie usługi w terminie (np.
warunki atmosferyczne), może on ulec zmianie za porozumieniem stron, na podstawie aneksu do
umowy.
3. W ramach umowy Wykonawca zostanie zobowiązany do uczestnictwa w jednych oględzinach w
terenie na wezwanie Zamawiającego, odniesienia się do ewentualnych zarzutów do opinii
zgłoszonych przez strony postępowania i udzjelenia wyjaśnień oraz odpowiedzi na zapytania
organów biorących udział w postępowaniu.
4. Zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę nastąpi po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu
odbioru w oparciu o wystawioną fakturę.
5. Płatność zostanie zrealizowana w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury.
6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana po wykonaniu i przekazaniu zamawiającemu
dokumentu końcowego i otrzymaniu wynagrodzenia zrzeka się autorskich praw majątkowych w
zakresie wykorzystania opracowań.
IV. CENA OFERTY
1. Cenę oferty stanowi cena brutto wykonania ekspertyzy/opinii, wyliczona jako suma ceny netto
oraz podatku od towarów i usług VAT.
2. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i winna zawierać wszystkie koszty, które
poniesie Wykonawca w związku z jego realizacją.
3. Cena podana jest w PLN do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty złożone po terminie nie zostaną wzięte pod uwagę przez Zamawiającego
w czasie wyboru oferty. Zamawiający na każdym etapie wyboru oferty, tj. przed podpisaniem
umowy może bez podania przyczyny unieważnić niniejsze postępowanie ze względu na ważny
interes Zamawiającego.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Oferta winna zostać podpisana przez osobę/upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
VI. KRYTERIUM OCENY OFERT
Cena -100%

Kontakt:
VII. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU
W zakresie przedmiotu zamówienia: Gabriela Krymiec, tel. 33 856 10 96 wew. 27 w godzinach pracy
Urzędu, e-mail: osr@chybie.pl lub Agnieszka Kuczaty tel. 33 8561 096 wew. 21, e-mail:
projekty@chybie.pl

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.