Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Długołęka
ul. Robotnicza 12
55-095 Mirków
powiat: wrocławski
tel. 71 74 87 302
l.pienio-zygmunt@gmina.dlugoleka.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Mirków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 74 87 302
Termin składania ofert: 2021-10-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Długołęka jako Zamawiający zaprasza Państwa do złożenia oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia prowadzonym zgodnie z §8 Regulaminu udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł.
Nazwa przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mini boiska w Kiełczowie przy Ul. Południowej na dz. nr 294/11, obręb Kiełczów, gm. Długołęka
Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mini boiska w Kiełczowie przy Ul. Południowej na dz. nr 294/11, obręb Kiełczów, gm. Długołęka. Prace wg poniższego zakresu należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez firmę: Aleksander Sałagacki Architektura , Ul. Pobożnego 16, 50-241 Wrocław
Rodzaj zamówienia: robota budowlana

CPV: 45111200-0; 45111213-4; 45112723-9; 45223800-4

Dokument nr: WPT. 7021.5.2021

Składanie ofert:
Oferty sporządzone pisemnie należy wysłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail: l.pienio-zygmunt@gmina.dlugoleka.pl w terminie do 07.10.2021r. Godz. 15:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia:
30 listopada 2021 r.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia.
3. Posiadają niezbędne do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający uzna warunki wymienione w pkt. 1-4 za spełnione jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o ich spełnieniu.
Kryteria oceny ofert: cena - 100%
Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta z najniższą
ceną całkowitą brutto, złożona przez Wykonawcę.
Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym wg załącznika nr 1 do zaproszenia. Zamawiający
nie zwraca kosztów przygotowania i dostarczenia oferty.
Inne
Zamawiający zastrzega sobie możliwość do unieważnienia postepowania bez podawania przyczyn.
Zaproszenie zostaje upublicznione poprzez zamieszczenie go na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Zamawiającego tj. https://dlugoleka.bip.net.pl
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany jest
do zawarcia z Zamawiającym pisemnej umowy, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Uwagi:
Klauzula RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ,,RODO") informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, tel. 71 3230203, e-mail: gmina@gmina.dlugoleka.pl
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Długołęka, którym jest spółka Leśny i Wspólnicy sp. z o.o. Z inspektorem można się skontaktować poprzez e-mail: iod@gmina.dlugoleka.pl
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną są przepisy:
? ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Długołęka.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
7. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, a także prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jeśli jest możliwe i na zasadach wynikających z RODO.
8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Luiza Pienio-Zygmunt
e-mail: l.pienio-zygmunt@gmina.dlugoleka.pl
tel. 71 74 87 302

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.