Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
100z dziś
5020z ostatnich 7 dni
20852z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
powiat: Rzeszów
tel. (17) 8653838
ajurasz@prz.edu.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Rzeszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (17) 8653838
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku P do potrzeb osób niepełnosprawnych.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych:
Opis
Temat: Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku P do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Wspólny Słownik Zamówień: 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Opis:
Przedmiotem zamówienia jest wymiana aluminiowych witryn szklanych z podwójnymi drzwiami wejściowymi wraz z niezbędnymi obróbkami oraz dostosowaniami dla osób niepełnosprawnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu.
II.
Podstawą opracowania oferty jest opis przedmiotu zamówienia zawarty w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu, STWiOR oraz przedmiar. Wątpliwości co do czynności koniecznych do wykonania, a nie ujętych w opisie winny zostać zgłoszone Zamawiającemu w trybie zapytań do ogłoszenia w trakcie sporządzania oferty lub uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego.
Zamawiający umożliwia zainteresowanym wykonawcom dokonanie wizji lokalnej.
Wymagane jest, aby zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności - ( t.j. Dz. U. z 2016 poz. 655, Dz. U. z 2016 r. poz. 542 oraz Dz. U. z 2016 r. poz. 1228.) oraz posiadały wymagane certyfikaty.

III.
Oferowana cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów wynikające z załączonej do ogłoszenia o udzielanym zamówieniu dokumentacji, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz uwzględniać wymagania i informacje Zamawiającego zamieszczone w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu z uwzględnieniem ewentualnych wyjaśnień Zamawiającego. Musi także uwzględniać wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedmiotowego zadania, z uwzględnieniem prac w czynnym obiekcie użyteczności publicznej, ma zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

IV.
Stosowanie materiałów równoważnych.
- Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w dokumentacji zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia - wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy "lub równoważne".
- Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych.
- Wykonawca powołujący się na zastosowanie materiałów równoważnych winien wykazać, iż spełniają one wymogi zamawiającego w szczególności poprzez udokumentowanie załączonymi do oferty informacjami na temat parametrów techniczno - wytrzymałościowych, szczegółowych rysunków technicznych, atestów, aprobat, deklaracji zgodności, kartami katalogowymi urządzeń i materiałów zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać równoważność proponowanych materiałów i urządzeń w stosunku do przyjętych w projekcie.
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych niniejszym ogłoszeniem należy załączyć do oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania w tym względzie z opinii ekspertów.

V.
Zgodnie ze wzorem umowy, w okresie realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej - odpowiednio do prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę w wysokości co najmniej 50 000,00 zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu zostaną odrzucone.

Dokument nr: NA/O/250/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2021-10-13 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

Składanie ofert:
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail: ajurasz@prz.edu.pl. Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym. Ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: ,,Oferta na: Dostosowanie drzwi wejściowych w budynku P do potrzeb osób niepełnosprawnych. NIE OTWIERAĆ przed 2021-10-13 godz. 10:15 - NA/O/250/2021

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1,
bud. V, Al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów lub ajurasz@prz.edu.pl do dnia 2021-10-13 do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Oferta i wszystkie załączniki powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub nieścieralnym atramentem.
5. Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane.
6. Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych.
Oferta powinna zawierać:
1. Dane teleadresowe firmy - numer NIP , REGON firmy itp.
2. Wskazanie osoby do kontaktu w sprawie oferty (numer telefonu i e-mail).
3. Proponowaną cenę brutto za realizację zamówienia.
Oferta złożona przez wykonawcę nie jest ofertą w rozumieniu KC.
V. KRYTERIA OCENY OFERT
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami: cena oraz gwarancja, czas realizacji zamówienia, itp.,
Nr
Nazwa kryterium
Waga
1
Cena
80 %
2
Gwarancja i rękojmia
20 %

Punkty przyznawane za podane kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium
Wzór
1
Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2
Okres gwarancji i rękojmi:
0 - 20 punktów
7 lat -20 pkt.
6 lat - 10 pkt.
5 lat - 0 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ocenę .
VI.TERMINY PŁATNOŚCI
Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.
VIII. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Lp.
Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj.
A) posiada doświadczenie zawodowe rozumiane jako należyte wykonanie dwóch podobnych robót w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) tj. montaż aluminiowej witryny z drzwiami, o wartości co najmniej 50 000 zł każda.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz robót budowanych - załącznik nr 3
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.

B) dysponuje lub będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej
Co najmniej 1 osoba posiadająca co najmniej 3 - letnie doświadczenie w uzyskanej specjalności, lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
Jednocześnie zamawiający zaznacza, iż zgodnie z art. 12a - ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
Wykaz osób - załącznik nr 4
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie tych dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
IX. Wraz z ofertą oprócz dokumentów potwierdzajacych spełnanie warunków należy złożyć:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Kosztorys ofertowy zawierającą ceny jednostkowe brutto za poszczególne pozycje składających się na całość zadania wraz z informacjami o nazwie producenta oraz numerami katalogowymi oferowanych produktów.

X. ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ ZMIANY TREŚCI OGŁOSZENIA
1. Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer ogłoszenia można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, e-mailem: ajurasz@prz.edu.pl
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej w niniejszym punkcie, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 2.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej: http://www.ogloszenia.propublico.pl/prz
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę treści ogłoszenia Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.
XI. Od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługuje odwołanie.

Kontakt:
Osoba prowadząca postępowanie:
mgr inż. Aneta Jurasz - tel. (17) 8653838 e-mail ajurasz@prz.edu.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.