Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa osuszaczy powietrza

Przedmiot:

Dostawa osuszaczy powietrza

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
00-272 Warszawa
powiat: Warszawa
Telefon: 22 277 44 02
mariusz.stawski@muzeumwarszawy.pl
https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumwarszawy/demand/notice/public/40864/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 22 277 44 0
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Przedmiot zamówienia: DOSTAWA 2 szt. osuszaczy powietrza Dehumid HP50.
3. Informacje dot. przedmiotu zamówienia:
1) Osuszacze muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, niepowystawowe, nieposiadające wad prawnych ani faktycznych.
2) Wykonawca w ramach ceny ofertowej za realizację przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dostarczenia osuszaczy na adres Zamawiającego.
3) Dostarczone osuszacze podlegać będą obiorowi ilościowo-jakościowemu.
4) Wykonawca (lub osoba przez niego upoważniona) zobowiązany jest do uczestnictwa w czynności obioru ilościowo-jakościowego.
5) Minimalny okres gwarancji na dostarczone osuszacze: 24 miesiące.
6) Wynagrodzenie za dostarczone osuszacze będzie płatne w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przy czym Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ilościowo - jakościowego (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia) bez uwag i zastrzeżeń.

Dokument nr: ALO/7/2021

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://muzeumwarszawy.ezamawiajacy.pl/pn/muzeumwarszawy/demand/notice/public/40864/details
6. Sposób przygotowania oferty i miejsce jej złożenia:
Oferta winna być przygotowana na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zeskanowana i następnie przesłana na adres e-mailowy: mariusz.stawski@muzeumwarszawy.pl

7. Termin przesłania oferty:
Ofertę należy przesłać do dnia 13.10.2021 r. do godz. 12.00

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin realizacji zamówienia: do 10 listopada 2021 r.

Wymagania:
8. Ewentualne zapytania Wykonawców dotyczące przedmiotu zamówienia: Uwagi lub wnioski o wprowadzenie zmian do wzoru oferty Wykonawcy mogą składać drogą mailową, na adres: mariusz.stawski@muzeumwarszawy.pl, do dnia 08.10.2021, do godz. 12.00. Zamawiający udzieli odpowiedzi na zadane pytania niezwłocznie, nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się z udzielonymi odpowiedziami.

Uwagi:
5. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie procentowe (cena i ewentualnie inne kryteria oceny składanych ofert)
Cena - 100%
Postanowienia ogólne
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę poprzez ponowne złożenie oferty zgodnie z wzorem Formularza ofertowego z adnotacją w ofercie ,,ZMIANA" lub ,,WYCOFANIE".
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli nie podlegające odrzuceniu oferty, w zakresie szczegółów wykonania zamówienia oraz ewentualnie wysokości ceny w zakresie jej zmniejszenia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców celem wyjaśnienia treści złożonej oferty.
5. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych ogłoszeniem o zamówieniu dokumentów, lub złożone dokumenty nie będą kompletne, Zamawiający wezwie wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert,
2) została złożona przez wykonawcę niespełniającego warunków udziału w postępowaniu,
3) jest nieważna na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
4) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia,
5) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
7) została złożona bez odbycia wizji lokalnej lub bez sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego, w przypadku gdy zamawiający tego wymagał.
7. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania uzasadnienia, natomiast po terminie składania ofert Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
1) nie zostanie złożona żadna oferta,
2) wszystkie złożone oferty będą podlegać odrzuceniu,
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,
4) zostaną złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie,
5) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
6) postępowanie obarczone będzie niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.
9. Zamawiający poinformuje wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.
10. Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń względem Zamawiającego.
11. Zamawiający nie ponosi kosztów sporządzenia oferty.

Kontakt:
9. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego:
Pan Mariusz Stawski, adres e-mail: mariusz.stawski@muzeumwarszawy.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.