Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana automatycznego systemu parkingowego

Przedmiot:

Wymiana automatycznego systemu parkingowego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o
ul. Komitetu Obrony Robotników 39
02-148 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 264 64 64, tel.: 726 601 601, tel.: 887 265 111
marcin.prokopiuk@phh.pl
https://phh.ezamawiajacy.pl/pn/phh/demand/notice/public/40827/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 264 64 6
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
budowa systemu parkingowego dla Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania inwestycyjnego ,,System parkingowy" w Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana (demontaż obecnie zainstalowanego oraz dostawa, montaż i uruchomienie nowego) automatycznego systemu parkingowego w Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie, a także serwis i konserwacja zamontowanego systemu, urządzeń i instalacji, wraz z materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie podanym w Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia.

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nie jest jawne.

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://phh.ezamawiajacy.pl/pn/phh/demand/notice/public/40827/details
1. Składanie ofert nastąpi do dnia - 13.10.2021r. do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: marcin.prokopiuk@phh.pl

Miejsce i termin realizacji:
2. Lokalizacja terenu objętego przedmiotem zamówienia: teren Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie, kod pocztowy: 10-081, przy Al. Warszawska 39.
Termin realizacji zamówienia: 40 dni po podpisaniu Umowy

Wymagania:
III. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA
1. Przed złożeniem oferty Dostawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej na terenie hotelu Best Western Plus Hotel Olsztyn Old Town z siedzibą w Olsztynie do dnia 11.10.2021 r., w celu zapoznania się z warunkami technicznymi obiektu.
2. Oferent w ramach udziału w postępowaniu po wykonaniu wizji lokalnej zaproponuje dobór urządzeń. Przedłoży swoją propozycję, zaproponuje przybliżone terminy jego realizacji oraz propozycję rozwiązania wraz z zestawieniem elementów, które będą zastosowane przy realizacji zlecenia.
3. W ramach składanych ofert, Oferent zobowiązany jest dostarczyć dokument potwierdzający wykonanie wizji lokalnej, z podpisem osoby, która jest wyznaczona w Polskim Holdingu Hotelowym, jako osoba kontaktowa i udzielająca szczegółowych informacji.
4. Wszystkie prace związane z realizacją Zamówienia Dostawca będzie wykonywał w terminie i godzinach uzgodnionych z osobą odpowiedzialną po stronie hotelu PHH.
5. Zamawiający wymaga od Dostawcy na całym etapie realizowania zamówienia należytej staranności, wysokiej jakości świadczonych usług oraz profesjonalnego podejścia do jego wykonania.
6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem składania ofert zmienić zapytanie ofertowe. Zmienione zapytanie ofertowe Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim potencjalnym Wykonawcom, którzy złożyli zapytanie ofertowe. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
7. Uzyskanie wymaganych uzgodnień urzędowych po stronie oferenta.
IV. WYMAGANIA FORMALNE, MERYTORYCZNE I HANDLOWE
1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wspólnego;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wspólnego;
2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
a) wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia .
3. Odrzuceniu podlega oferta, która:
a) nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Zapytaniu,
b) zawiera błędy w obliczeniu ceny powodujące istotne zmiany w treści oferty,
c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
4. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodlegania wykluczeniu w postępowaniu, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin w celu ich uzupełnienia.
VI. INFORMACJE O WYMAGANYCH OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
a) wypełniony formularz ofertowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 2 w formie excel do edycji oraz pdf- podpisany przez osobę upoważnioną skan,
b) podpisany Załącznik nr 3 - Wzór umowy - podpisany przez osobę upoważnioną skan dokumentu z ew. uwagami do umowy, przy czym Zamawiający nie gwarantuje iż wszystkie uwagi zostaną zawarte w ostatecznej wersji umowy,
c) zaakceptowane Ogólne Warunki Współpracy Polskiego Holdingu Hotelowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 4,
d) pełnomocnictwo - jeżeli ofertę podpisują inne osoby niż wskazane w dokumencie rejestrowym do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (oryginał lub kopię poświadczoną notarialnie lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
e) oświadczenie o niezaleganiu z opłatami podatków CIT, VAT i ZUS,
f) oświadczenie, iż w czasie trwania umowy, podmiot nieprzerwanie będzie rejestrowany w rejestrze ,,Biała Lista Podatników",
g) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
h) opracowanie koncepcji budowy systemu parkingowego wraz z kosztorysem. Opracowania należy dostarczyć: w wersji elektronicznej (wszystkie źródłowe pliki opracowane dla potrzeb dokumentacji w zgodnych ze sobą edytowalnym formacie natywnym oraz w formie gotowych opracowań wydrukowanych do plików PDF),
i) podpisany zamawiającego i wykonawcę Protokół wizji lokalnej Załącznik nr 5,
j) harmonogram przeglądów serwisowych w ramach gwarancji.

VII KRYTERIA OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
a) Kryterium nr 1 Cena oferty netto - waga kryterium - 60%
b) Kryterium nr 2 Okres gwarancji - waga kryterium - 40%

2. Metodologia przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów jaką zdobyć może Oferent wynosi 100 punktów, w podziale na poszczególne kryteria (według ich wagi):
Kryterium nr 1 - 60 punktów
Kryterium nr 2 - 40 punktów
Oceniana oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbę punktów wynikających z kryteriów oceny oferty, wyliczanych na podstawie następującego wzoru:
Kryterium nr 1 Cena oferty netto
ocenie będzie podlegała cena oferty netto, podana przez Wykonawcę w formularzu oferty za budowę systemu parkingowego bez kosztów przeglądów serwisowych;
Sposób obliczania
przy kryterium cena: C = (Cn / Co) x 60 pkt, gdzie:
C - przyznane punkty w kryterium cena;
Cn - najniższa cena ofertowa (netto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co - cena oferty ocenianej (netto).
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
Kryterium nr 2 Okres gwarancji
ocenie będzie podlegał okres gwarancji, podany przez Wykonawcę w formularzu oferty;
przy kryterium okres gwarancji: G = [(Gb - Gmin) / (Gmax - Gmin)] x 40 pkt, gdzie:
G - przyznane punkty w kryterium okres gwarancji;
Gb - okres gwarancji badanej oferty;
Gmin - minimalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 24 miesiącom;
Gmax - maksymalny okres gwarancji określony przez Zamawiającego równy 36 miesiącom.
Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Uwaga: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesiące, maksymalny 60 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca poda dłuższy niż 60 miesięczny okres gwarancji, ocenie będzie podlegał okres 60 miesięcy.
VIII ZASADY SKŁADANIA OFERT
1. Oferta musi być sporządzona zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu do składania ofert.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się ponumerowanie stron oferty.
4. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim. Zaleca się ponumerowanie stron.
5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, wypełniając odpowiednio formularz oferty. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
6. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę(-y) podpisującą(-e) ofertę.
7. Oferta oraz oświadczenia złożone w postępowaniu winny być podpisane własnoręcznie przez umocowanego/ych prawnie przedstawiciela/i wykonawcy, upoważnionego/ych do podejmowania zobowiązań w jego imieniu, zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub z udzielonym pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo - w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie - lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę powinno być dołączone do składanych dokumentów lub niezwłocznie przekazane Zamawiającemu, jeżeli umocowanie nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Złożone na dokumentach podpisy należy opatrzyć pieczątką imienną.
8. Pozostałe wymagane dokumenty należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść Zaproszenia do składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert. W przypadku, gdy zmiana treści Zaproszenia do składania ofert będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W przypadku zmiany lub wycofania oferty należy ją opisać odpowiednio adnotacją: Oferta zmieniona albo Oferta wycofana.
X UWAGI DODATKOWE
1. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach, w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść Zapytania ofertowego oraz przedłużyć termin składania ofert. W przypadku dokonania takich zmian, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu. Każda zmiana staje się wiążąca od chwili przekazania informacji o jej dokonaniu. W przypadku, gdy zmiana treści Zaproszenia do składania ofert będzie istotna, Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
2. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych :
a) negocjacje mogą być przeprowadzone z Wykonawcami, którzy nie podlegają wykluczeniu lub których oferty nie zostały odrzucone,
b) negocjacje mogą być przeprowadzone ze wszystkimi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w postępowaniu z zastrzeżeniem pkt a) lub z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę (lub jedyną ofertę),
c) o terminie i formie prowadzonych negocjacji Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego poprzez przekazanie zaproszenia do negocjacji,
d) negocjacje mogą zostać przeprowadzone w jednej lub kilku rundach negocjacyjnych,
e) oferta złożona w trakcie negocjacji nie może być mniej korzystna dla Zamawiającego niż oferta złożona w postępowaniu.
Zaproszenie do negocjacji nie oznacza wyboru oferty przez Zamawiającego.
3. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert pod kątem formalno-prawnym dopuszcza przeprowadzenie negocjacji handlowych i prawnych
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia procedury bez udzielenia zamówienia na każdym jej etapie bez podania przyczyny, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Zaproszeniu stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
7. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia. Udzielone przez Zamawiającego Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców.
8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Zapisy o ochronie danych osobowych stanowią załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
10. Wykonawca, składając ofertę akceptuje treść umowy, która jest załącznikiem do niniejszego zapytania. Wszystkie ewentualne uwagi do umowy mogą być zgłaszane w trybie zadawania pytań do zamawiającego jednak nie muszą być uwzględnione przez zamawiającego w ostatecznej treści umowy.
11. Zamawiający będzie miał obowiązek udzielenia wyjaśnień do treści Zapytania ofertowego jak również zapisów umownych, jeżeli prośba o udzielenie wyjaśnień wpłynie do dnia 7.10.2021 roku.
12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje do wiadomości wszystkich Wykonawców, którzy biorą udział w postępowaniu, bez wskazania autora pytania.
13. Pytania i odpowiedzi dot. Zapytania przekazane telefonicznie lub ustnie będą nieskuteczne, tj. Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi, a udzielone odpowiedzi nie są wiążące.
14. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
15. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
16. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może prosić Oferentów o dalsze informacje odnośnie treści złożonych ofert.
17. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufnymi danymi PHH i zostały podane wyłącznie w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie ofertowe.
18. Dokument oraz wszystkie jego kopie są własnością PHH. Zawartość ma charakter poufny i nie może być ujawniony osobom trzecim bez wcześniejszej zgody PHH.
19. Platforma zakupowa służy wyłącznie do publikacji niniejszego zapytania ofertowego.

Kontakt:
Osoba kontaktowa w sprawie zapytań technicznych oraz wykonania wizji lokalnej:
a) Łukasz Uliszewski - Dyrektor Hotelu, e-mail: lukasz.uliszewski@phh.pl, tel.: 726 601 601
b) Małgorzata Kotlarska - Koordynator ds. Technicznych, e-mail: H11technicy@phh.pl, tel.: 887 265 111

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.