Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa przejścia dla pieszych

Przedmiot:

Przebudowa przejścia dla pieszych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina i Miasto Przysucha
Plac Kolberga 11
26-400 Przysucha
powiat: przysuski
tel. 48 6752823, tel. 0 48 675 22 19, fax. 0 48 675 21 06
inwestycje@gminaprzysucha.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Przysucha
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: tel. 48 6752823, tel
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa przejścia dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na Ul. Warszawskiej na drodze nr 330610W.
Zakres zadania obejmuje: przebudowę przejścia dla pieszych poprzez:

1) Oznakowanie poziome na gorąco z elementami odblaskowymi (biało-czerwone);

2) Montaż dwóch znaków aktywnych D-6 ,,przejście dla pieszych";

3) Montaż dwóch tablic T-24 ,,przejście szczególnie uczęszczane przez dzieci".

4. Lokalizacja, stan prawny, opis terenu inwestycji i planowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Lokalizacji i stan prawny: Planowana lokalizacja obiektu: Przysucha, Ul. Warszawska, droga gminna nr 330610W. Nr ew. działki:307; 819, jednostka ewid. 142306_4 Przysucha miasto, obręb 0001 Przysucha. Właścicielem działek jest Gmina i Miasto Przysucha. Teren planowanej inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania, nie znajduje się w strefie konserwatorskiej.

4.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie projektu wykonawczego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania.

2) Opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu.

3) Uzyskanie stosownych decyzji, opinii i uzgodnień warunkujących realizację zadania.
4) Opracowanie kosztorysu inwestorskiego/ofertowego.

5) Rzeczowe wykonanie zadania.

4.3. Zakres obowiązków wykonawcy określa wzór umowy będący załącznikiem do zapytania ofertowego.

5. Dokumentacje projektowe, kosztorys inwestorski/ofertowy, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami;

5.1. Ustawy o drogach publicznych (j. t. Dz. U z 2020 r. poz. 470 z p. zm.).

5.2. Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j. t. Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z. zm.),

5.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j. t. Dz. U. z 2018 r poz. 1935 z p. zm.).

5.4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j. t. Dz. U. 2013 r poz. 1129 z p. zm.).

5.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. z 2004 poz. 1389).

Dokument nr: ZPI.271.64.2021.PS

Otwarcie ofert: .1. Otwarcie ofert nastąpi 13 października 2021 r. godz. 1230.

Składanie ofert:
12.1. Oferty należy złożyć zgodnie z załączonym wzorem - Załącznik nr 1 w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy i Miasta w Przysusze, Plac Kolberga 11, 26-400 Przysucha pok. nr 11 (sekretariat).
12.3. TERMIN SKŁADANIA ofert: do 13 października 2021 r. godz. 1200, w przypadku ofert przesłanych pocztą (kurierem) decyduje data i godz. wpływu do Zamawiającego.

Miejsce i termin realizacji:
6. Termin realizacji zamówienia - do sześciu tygodni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
7. Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu i otrzymania zamówienia..

9.1. Posiadanie odpowiednich uprawnień oraz dysponowania osobami posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, uprawnienia i doświadczenie do realizacji zamówienia w szczególności dysponowania projektantami posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnościach zgodnych z przedmiotem zamówienia.

9.2. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9.3. Złożenie najkorzystniejszej cenowo oferty zgodnie z wymogami Zamawiającego.

10. Kryteria oceny ofert.
10.1. Cena ofert: - 100 %.

11. Istotne postanowienia umowy jaka zostanie zawarta z wykonawcą: Wzór umowy - załącznik nr 1.

12.2. Oferta wraz załącznikami powinna być umieszczona w zaklejonej kopercie. Na kopercie powinien być umieszczony napis :Oferta na realizację zadania pod nazwą: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Przysusze na ul. Warszawskiej na drodze nr 330610W. Nr ref. postępowania: ZPI.271.64.2021.PS
12.4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Bez otwierania zostaną zwrócone oferentowi.
14. Ocena ofert.

14.1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie kryterium - cena 100 %.

14.2. Informację o wynikach postępowania i ewentualnym wyborze wykonawcy zamawiający przekaże poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.gminaprzysucha.pl , wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie dodatkowo poinformowany pocztą elektroniczną.

15. Unieważnienie postępowania.

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli:

1) nie zostanie złożona żadna oferta,

2) wszystkie złożone oferty będą podlegały odrzuceniu,
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będą przewyższały kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty,

15.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie przed upływem terminu do składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Kontakt:
16. Szczegółowych informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia udziela: Piotr Stefańczyk. Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Inwestycji Urzędu Gminy Miasta Przysucha, tel. 48 6752823; mail: inwestycje@gminaprzysucha.pl w godz.: 730 - 1530 od poniedziałku do piątku.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.