Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
73z dziś
4993z ostatnich 7 dni
20825z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Usługa pielęgnacji drzewostanu w zespole pałacowo - parkowym

Przedmiot:

Usługa pielęgnacji drzewostanu w zespole pałacowo - parkowym

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Polski Związek Niewidomych Centrum Edukacyjno-Leczniczo - Rehabilitacyjne dla Dzieci i Młodzieży w Rudołtowicach
ul. Zawadzkiego 128
43-229 Rudołtowice
powiat: pszczyński
tel. 32 449 05 59
biuro@zameczek.org.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Rudołtowice
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 32 449 05 59
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pielęgnacji drzewostanu w zespole pałacowo - parkowym w
Rudołtowicach.
2. Park, na którym będzie wykonywana pielęgnacja położony jest, w zespole pałacowo-parkowym wpisanym do
rejestru zabytków, na powierzchni ok 3 h, powstał w II połowie XVIII w i otacza pałac z dwóch stron.
Szacunkowo rośnie w nim 970 starych drzew oraz mała ilość samosiejek. W parku rosną m.in. : dęby, buki,
lipy, robinie białe, graby, akacje. W maju bieżącego roku dokonana została już wycinka i pielęgnacja 29 drzew.
Drzewa są w złym stanie z uwagi na brak środków finansowych na wykonanie prac sanitarnych w
drzewostanie. Na przestrzeni minionych lat w parku były wykonywane tylko czynności mające na celu
usunięcie powstałych szkód w wyniku różnych czynników atmosferycznych np. wiatrołomy i wywały oraz
cięcia ochronne celem zabezpieczenia przed szkodą. W tym czasie powstała również znaczna ilość posuszu
jałowego oraz ujawniły się drzewa, które w wyniku podtopień utraciły statykę i mogą zagrażać obaleniem.
Teren, na którym położony jest zespół pałacowo-parkowy znajduję się niedaleko Goczałkowic i był terenem
podmokłym. Wycinka drzew zaatakowanych patogenami pozwoli na zapobieganie rozprzestrzenianiu się
szkodliwych czynników drobnoustrojów na sąsiednie drzewa. Drzewa w złym stanie sanitarnym stwarzać mogą
zagrożenie dla ludzi i mienia. Ponadto samosiew gatunków pionierskich, które nie zostały w porę wycięte stał
się podrostem i powoduje szkodliwe dla zasadniczego składu gatunkowego zwarcie. Ponieważ nie prowadzono
zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, zwłaszcza tych najstarszych i najbardziej cennych, wydzieliła się
znaczna ilość podsuszy, która obniża wartość zdrowotną i estetykę drzewostanu oraz stanowić może zagrożenie
dla użytkowników parku (spadające gałęzie).
3. W zakres zamówienia wchodzi pielęgnacja drzew w ilości 28 szt. wraz z koniecznością założenia 1 wiązania.
Rodzaj drzew do i pielęgnacji szczegółowo opisuje załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia - formularz
cenowy.
4. Zgodnie z decyzją nr BB/141/2021 z dnia 25.02.2021r. wydaną przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w
Katowicach należy odstąpić od pielęgnacji drzew w okresie od 1 marca do 15 października w przypadku
stwierdzenia bytowania i lęgów ptaków ze względu na zakaz usuwania gniazd ptasich. W zamian wykonawca
usunie lub wypielęgnuje inne drzewo zatwierdzone do pielęgnacji lub wycinki przez konserwatora zabytków, w
cenie równoważnej pozostawionemu z uwagi na bytowanie ptaków.
5. Do usunięcia samosiewów wytypowano drzewka na powierzchni -1 ha. Rozdrobnienie gałęzi pozyskanych w
wyniku wycinki i prac pielęgnacyjnych - szacujemy na ok. 45 m3. Wycinka samosiewów i rozdrobnienie
gałęzi jest po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający informuje, że do parku nie można wjechać sprzętem ciężkim (np. zwyżka, traktor). Prace mogą
być wykonywane tylko ręcznie.
7. W przypadku pielęgnacji drzew, Wykonawca winien założyć możliwość wystąpienia konieczności
prześwietlenia drzewa celem oceny jego stanu zdrowotnego. Powyższe działanie nie będzie objęte dodatkowym
wynagrodzeniem. Zamawiający przed przygotowaniem niniejszego zaproszenia dokonał tylko zewnętrznych
oględzin drzew.
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.11.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy.

Dokument nr: 10/U/20021/ZDZO

Składanie ofert:
1. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa w dniu 13.10.2021 r. godz,13:00
2. Ofertę należy złożyć (doręczyć) w terminie w pokoju Kadr PZN Centrum Edukacyjno-Leczniczo-
Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży przy Ul. Zawadzkiego 128, 43-229 Rudołtowice.

Miejsce i termin realizacji:
8. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 15.11.2021 r. licząc od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
9. Termin płatności za wykonaną usługę nie krótszy niż 14 dni, licząc od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiającego właściwej faktury VAT.
10. Zamawiający wymaga nie krótszego niż 36 miesięcy okresu gwarancji i rękojmi na wykonane usługi. Termin
gwarancji, jak i rękojmi liczony jest od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.
11. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do zaproszenia.
12. Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia podwykonawców z uwagi na specyfikę zamówienia, a w szczególności
mając na uwadze zabytkowy charakter parku znajdujący się pod nadzorem konserwatora zabytków.
13. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, który zostanie wybrany w procedurze i z którym zostanie podpisana
umowa, zatrudnienia wykazanych w ofercie osób świadczących usługę u Zamawiającego na umowę o pracę.
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na umowę o pracę osoby kierującej pracami
pielęgnacyjne - konserwacyjnymi drzewostanu posiadającej kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z
dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
III. OFERTY CZĘŚCIOWE
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować pełny zakres realizacji
zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Złożenie oferty częściowej lub wariantowej spowoduje jej odrzucenie.
IV. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W PROCEDURZE
1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej:
Na potwierdzenie spełnienia warunku Zamawiający wymaga złożenia:
a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 30 000 zł ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złożenia:
a) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie pracami pielęgnacyjno - konserwacyjnymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do dysponowania tymi osobami.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie co najmniej:
- jednej osoby do kierowania pracami pielęgnacyjno - konserwacyjnymi drzewostanu posiadającej
kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz posiadającej doświadczenie w kierowaniu nad realizacją prac na co najmniej 3 obiektach
podlegających nadzorowi konserwatora zabytków;
- jednej osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego i/lub posiadającej
ukończony kurs Certyfikowanego inspektora drzew lub kurs równoważny;
- dwóch osób posiadających uprawnienia Tree Worker lub równoważne (np. ABA);
- dwóch osób posiadających uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach (metodą arborystyczną) tj.
posiadających ukończony kurs w Polskiej Szkole Arborystyki poziom A - Kurs do pracy na wysokości na
drzewach - pielęgnacja, poziom B - Kurs sekcyjnej ścinki drzew lub kursy równoważne;
- dwóch osób posiadających uprawnienia pilarz drwal.
b) Wykazu narzędzi, będących w stałej dyspozycji wykonawcy w celu wykonania zamówienia.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie się dysponowaniem co najmniej:
- dwoma piłami spalinowymi;
-jednym rębakiem;
-jednym tomografem;
- sprzętem do wykonywania prób obciążeniowych (pulling test);
c) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego usługi zostały wykonane.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej
trzech zamówień polegających na wykonaniu pielęgnacji, co najmniej 25 drzew każde, zrealizowanych na
terenie podlegającym nadzorowi konserwatora zabytków.
1.3. Spełnią warunki dodatkowe:
a) Złoża wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia;
b) Złożą wypełniony formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia;
2. Ocena spełnienia określonych wyżej warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych przez
Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści zaproszenia. Zamawiający sprawdzi
kompletność oświadczeń i dokumentów a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków wg zasady
spełnia / niespełna, co musi wynikać jednoznacznie z treści tych oświadczeń i dokumentów.
Oferta Wykonawcy, który nie spełni w/w warunków zostanie odrzucona.
V. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PROCEDURZE
1. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia.
2. Wypełniony formularz cenowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia.
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 30 000 zł
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
5. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie pracami pielęgnacyjno - konserwacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie co najmniej:
- jednej osoby do kierowania pracami pielęgnacyjno - konserwacyjnymi drzewostanu posiadającej
kwalifikacje o których mowa w art. 37b ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami oraz posiadającej doświadczenie w kierowaniu nad realizacją prac na co najmniej 3 obiektach
podlegających nadzorowi konserwatora zabytków;
-jednej osoby posiadającej uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego i/lub posiadającej ukończony
kurs Certyfikowanego inspektora drzew lub kurs równoważny;
- dwóch osób posiadających uprawnienia Tree Worker lub równoważne (np. AB A);
- dwóch osób posiadających uprawnienia do wykonywania prac na wysokościach (metodą arborystyczną) tj.
posiadających ukończony kurs w Polskiej Szkole Aforystyki poziom A - Kurs do pracy na wysokości na
drzewach - pielęgnacja, poziom B - Kurs sekcyjnej ścinki drzew lub kursy równoważne;
- dwóch osób posiadających uprawnienia pilarz drwal.
6. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych będących w stałej dyspozycji wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego;
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie się dysponowaniem co najmniej:
- dwoma piłami spalinowymi;
-jednym rębakiem;
-jednym tomografem;
- sprzętem do wykonywania prób obciążeniowych (pulling test);
7. Wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
usługi zostały wykonane.
Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym będzie wykazanie wykonania w w/w okresie co najmniej trzech
zamówień polegających na wykonaniu pielęgnacji, co najmniej 25 drzew każde, zrealizowanych na terenie
podlegającym nadzorowi konserwatora zabytków.
8. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym
mowa w pkt 3, a reprezentującym Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie
dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
I. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
2. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym
oświadczenia.
3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
Wykonawcę warunków udziału w procedurze oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych
przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
4. Wszystkie wymagane w zaproszeniu do złożenia oferty dokumenty muszą być złożone w formie podpisanego
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia każdej zapisanej strony
dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego, dokument taki należy
podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie a pozostałe strony tego
dokumentu wystarczy parafować). W przypadku dokumentu, o którym mowa w Rozdziale V pkt 8
(pełnomocnictwo) Zamawiający wymaga złożenia go w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej
kserokopii.
5. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka,
podpis, data oraz napis: "za zgodność z oryginałem" (lub równoznaczny).
6. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości.
7. W ofercie należy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w zaproszeniu.
8. Dokumenty składające się na ofertę winny być, pod rygorem nieważności, sporządzone na maszynie,
komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na
podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem
należy dołączyć do oferty.
9. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
10. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złożone wraz z tłumaczeniem na język
polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę. W przypadku różnic w
ofercie złożonym w języku obcym z tłumaczeniem tej oferty, ofertę stanowi wersja w języku polskim.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie fałszywych
oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje określone przepisami prawa.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę
uprawnioną.
12. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie
zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:
Oferta na wykonanie pielęgnacji drzewostanu w zespole
pałacowo - parkowym w Rudołtowicach
13. Jeżeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niż powyżej opisany,
Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie oferty.
14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty .
VII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY
1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla formy przygotowania
oferty, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty -
powiadomienie o wycofaniu oferty, należy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej
na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia
oraz odpowiednim napisem ,,Zmiana oferty" lub ,,Wycofanie oferty".
2. Sposób oceny ofert:
W zakresie kryterium nr 1 - ,,cena za realizację zamówienia" - przeprowadzona zostanie punktacja wg
wzoru: (cena najniższa spośród złożonych ofert: cena oferty badanej) x 60 x znaczenie (60 %)
Cena oferty przyjmowana do wyliczeń wg powyższego wzoru to cena brutto oferty, za realizację zamówienia
wyliczona zgodnie z opisem sposobu obliczenia ceny w rozdz. (X zaproszenia.
W zakresie kryterium nr 2 - ,,Doświadczenie w pracy na terenach zabytkowych oraz posiadanie specjalistycznej
kadry i sprzętu"
Ocena zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w treści oferty, danych i dokumentów przedłożonych
przez Wykonawcę, a punkty przyznawane będą za:
1. Każdą dodatkową wykazaną w wykazie usługę wraz z referencjami ponad wymaganą zapisami rozdziału IV
pkt 1 ppkt 1.2.c) - 4 pkt ( należy przedstawić wykaz zamówień zrealizowanych w ostatnich 3 latach wraz z
opiniami Zleceniodawców.
2 . Za każdy dodatkowo wykazany w' wykazie narzędzi sprzęt ponad wymagany zapisami rozdziału IV pkt 1
ppkt 1.2.b), będący w posiadaniu Wykonawcy, a wykorzystany do realizacji usługi - 2 pkt.
3. Za każdą dodatkową wykazaną w wykazie osób osobę ponad wymaganą zapisami rozdziału IV pkt 1 ppkt
1.2.a), będącą zatrudnioną u Wykonawcy na umowę o pracę, która będzie brała udział w realizacji usługi -
4 pkt.
Liczba punktów, jaką można otrzymać w ramach tego kryterium zostanie obliczona wg wzoru (suma punktów
uzyskana przez badaną ofertę pozycji 1-3 / ilość punktów oferty, których suma pozycji 1-3 stanowi max ) x 100
pkt x 40%.
Uwaga:
Przy stosowaniu wzorów matematycznych wyniki obliczeń będą uwzględniane do dwóch miejsc po przecinku a
zaokrąglenia będą przyjmowane wg ogólnie obowiązujących zasad matematycznych.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów uzyskanych
w ramach kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iż dwie
lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i
innych kryteriów oceny ofert. Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną i jednoznaczną.
2. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:
a) określić ceny jednostkowe netto na wszystkie pozycje wymienione w załączniku nr 2 do
zaproszenia;
b) obliczyć wartość netto każdej pozycji poprzez przemnożenie ceny jednostkowej dla danej pozycji
przez ilość jednostek;
c) zsumować wartość netto każdej pozycji. Suma ta stanowić będzie cenę netto oferty;
d) obliczyć wartość brutto każdej pozycji poprzez naliczenie podatku VAT wg. aktualnie
obowiązującej stawki;
e) zsumować wartość brutto wszystkich poz>cji. Suma stanowić będzie wartość brutto oferty, tj. cenę
oferty.
3. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia,
także nie wymienione powyżej, które mają wpływ na cenę oferty.
4. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie
odrębnych przepisów sprzedaż usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od
towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
5. Cena oferty winna być wartością wyrażoną w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej, z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w walutach obcych.
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.
7. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta cenowa nie może stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp.,
stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać
sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom
Zamawiającego określonym w niniejszym zaproszeniu.
X. ISTOTNE POSTANOWIENIA,KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY
Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik
nr 3 do zaproszenia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach podanych w projekcie umowy.
XI. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI ZAPROSZENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do dnia 07.10.2021 r.
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie do Zamawiającego nie później niż
do końca 07.10.2021r.
2. Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną na adres: biuro@zameczek.org.pl
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zaproszenia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez
rozpoznania.
4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1.
5. Zamawiający zamieści treść wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej na której
zamieszczone jest zaproszenie.
6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
7. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść
zaproszenia, dokonaną zmianę zamieści na stronie internetowej na której jest udostępnione zaroszenie.
8. Jeżeli w wyniku zmiany treści zaproszenia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuży termin składania ofert i zamieści taką informację na stronie internetowej na której
udostępnione jest zaproszenie.
9. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz
Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

Kontakt:
XII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
1. W toku trwania procedury wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazywać będą pisemnie lub e-mailem.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą emaila będą uważane za złożone
w terminie, jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu.
3. Korespondencję drogą elektroniczną należy kierować do Zamawiającego w dni robocze w godzinach pracy, tj. od
godz. 7:00 do godz. 15:00, na adres e-mail: biuro@zameczek.org.pl
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
XIII. WSKAZANIE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI
Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z: Wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych: Aleksandra Pustelnik e-mail: a.pustelnik@zameczek.org.pl
- w sprawach proceduralnych: Aurelia Wójcik e-mail: a.wojcik@zameczek.org.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.