Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5023z ostatnich 7 dni
19656z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont ogrodzenia

Przedmiot:

Remont ogrodzenia

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
ul. Gliwicka 212
40-860 Katowice
powiat: Katowice
Telefon: 32 606 13 01; faks: 32 606 13 02, tel. 32 357 08 09
cuw@cuw.katowice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32 606 13 0
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest odkopywanie podmurówki, podcinanie żywopłotu, oczyszczenie podmurówki poprzez zmycie myjką, naprawa podmurówki i malowanie, wymiana 10 przęseł, zasypanie wykopów, obetonowanie zastrzałów, stalowych, dwukrotne malowanie po oczyszczeniu z rdzy pozostałych przęseł.
Zestawienie planowanych do wykonania robót zawierają: przedmiar robót oraz opis przedmiotu zamówienia (w załączeniu).
Uwaga! Przedmiar robót Pełnomocnik Zamawiającego przekazuje wyłącznie w celach pomocniczych dla skalkulowania ceny oferty.
a. zapewnić, aby każda z osób działająca w jego imieniu dla wykonania umowy, w tym podwykonawcy, posiadała identyfikator osobisty, z nazwą Wykonawcy;
b. dostarczyć Zamawiającemu - przed przystąpieniem do wykonywania umowy - listy wszystkich osób, które działać będą w imieniu Wykonawcy na terenie jednostki oświatowej, jako osób uprawnionych;
c. do odnotowywania obecności na terenie jednostki oświatowej osób działających w imieniu Wykonawcy - wpisem na imiennej liście;
d. Zamawiający zastrzega, że niezastosowanie się do wyżej określonych reguł porządkowych może skutkować tym, że Wykonawca, jego lub podwykonawcy pracownicy, doznają ograniczeń wstępu na teren jednostki oświatowej, jako osoby nieuprawnione, lub wstęp ten w ogóle nie będzie możliwy.

Dokument nr: ZP/491/2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego w dniu 12.10.2021 r., o godz. 1030, w pokoju 2.9.

Składanie ofert:
15. Ofertę w zamkniętej kopercie, opatrzonej numerem sprawy, nazwą i adresem Wykonawcy, należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, w kancelarii pok. 0.43 lub 0.44, do dnia 12.10.2021 r. do godz. 1000.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
ZAPYTANIE OFERTOWE
o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1
na zadanie pn.: ,,Remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 39 przy ul. Gliwickiej 212 w Katowicach"
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
2.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia i nie spełniają żadnej z przesłanek zapisanych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 tj.).
3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w przedmiocie zamówienia. Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
5. Składając ofertę należy wypełnić jej formularz (załącznik nr 1), dołączając:
5.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 2).
6. Wykonawca rozszerzy uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi o gwarancję na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty.
8. Wykonawca zobowiązany będzie:
9. Dokumenty obce, nie wystawiane przez Wykonawcę, powinny być złożone w formie kopii kserograficznej, podpisanej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
10. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, trwałą, czytelną techniką.
11. Oferty będą oceniane za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:
? Cena oferty - 100 %
Ocena porównawcza. Liczbę punktów P wg kryterium ceny oferty oblicza się zgodnie z poniższym wzorem:
Cn (najniższa cena)
P1 = ---------------------------------- x 100
Cob (cena oferty badanej)
Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
12. O wyborze oferty najkorzystniejszej decydować będzie suma punktów uzyskanych w powyższym kryterium oraz ocena wymaganych dokumentów wymienionych w pkt. 5. Ocena ich spełnienia dokonywana będzie w systemie 0-1 (zero-jedynkowym, tj. ,,spełnia-nie spełnia"); niespełnienie chociażby jednego z postawionych warunków (brak wymaganych dokumentów lub ich niezgodność z opisanymi wymaganiami Pełnomocnika Zamawiającego), spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.
13. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega, że w przypadku braków formalnych badanej oferty najkorzystniejszej, niejasności lub wątpliwości co do jej treści może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub wyjaśnienia w wyznaczonym przez siebie terminie, chyba że oferta z innych przesłanek podlegałaby odrzuceniu.
14. Pełnomocnik Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnej wśród oferty najkorzystniejszej, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako jedna z najkorzystniejszych, uchyli się od zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.
Uwaga:
W związku z epidemią COVID-19, z uwagi na bezpieczeństwo Pełnomocnik Zamawiającego rezygnuje z publicznej sesji otwarcia ofert.
Jednocześnie informuję, że Pełnomocnik Zamawiającego bezpośrednio po otwarciu ofert, poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z cenami na stronie internetowej www.cuw.katowice.pl w zakładce dotyczącej niniejszego postępowania.
16. O wyborze oferty Pełnomocnik Zamawiającego powiadomi niezwłocznie uczestników postępowania za pomocą e-maila lub telefonicznie. Informacja o wynikach przetargu dostępna również będzie na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
Przed podpisaniem umowy - Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza, musi dostarczyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego przedmiaru robót.
17. W uzasadnionych przypadkach Pełnomocnik Zamawiającego może zmienić treść ,,Zapytania ofertowego" w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego.
18. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Pełnomocnika Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.
19. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu do składania ofert.

Uwagi:
20. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:
20.1. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
20.1.1. Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 39 z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 212, 40 - 860 Katowice, e-mail: miejskieprzedszkolenr39@wp.pl, tel. 32 254 12 01.
20.1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
a. pod numer telefonu 32 606 13 23 lub 32 606 13 28 w godzinach 800 - 1500;
b. pisemnie na adres siedziby Administratora.
20.1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym ZP/491/2021, pn.: ,,Remont ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 39 przy ul. Gliwickiej 212 w Katowicach".
20.1.4. Odbiorcą danych osobowych będzie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, ul. Graniczna 27, które w imieniu administratora prowadzi postępowanie i obsługę finansowo-księgową oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
20.1.5. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia chyba, że przepisy prawa lub uzasadniony interes administratora przewidują dłuższe terminy przechowywania danych.
20.2. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
20.3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
20.4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, a ich niepodanie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Katowice, dn. 04.10.2021 r. Ryszard Jaworski - Dyrektor CUW

Kontakt:
Adres do korespondencji: ul. Gliwicka 212, 40 - 860 Katowice
Wszelką korespondencję w sprawie zamówienia należy kierować na adres Pełnomocnika Zamawiającego.
Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzi:
Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, działający w imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 39 w Katowicach.
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie zamówienia jest Janusz Kapłanek, tel. 32 357 08 09 w dni robocze od 730 do 1500.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.