Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku
ul. Mostowa 11a
80-778 Gdańsk
powiat: Gdańsk
tel: (58) 32 64 990
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdańsk
Wadium: ---
Nr telefonu: tel: (58) 32 64 990
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej
nr 520 na odcinku km 5+296 - 7+616"
CPV: 71.52.00.0-9
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku do niniejszego
zaproszenia

CPV: 71.52.00.0-9

Dokument nr: RDSz.2460.28.2021.KW

Składanie ofert:
9. Sposób przygotowania oferty, termin i miejsce oraz sposób złożenia oferty:
Ofertę wraz z załącznikami określonymi w niniejszym zaproszeniu do składania ofert* należy
złożyć:
- w formie pisemnej (pocztą lub osobiście w Sekretariacie) w siedzibie Zamawiającego, tj.:
Rejon Dróg Wojewódzkich w Sztumie, Ul. Żeromskiego 14, 82-400 Sztum
- za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego,
w terminie do dnia:11.10.2021 r. do godz. 09:00
Ofertę składana w formie pisemnej winna być umieszczona w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie
powinno być: oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do
Zamawiającego na powyższy adres,
oraz opisane:
,,Oferta na - ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Remont nawierzchni drogi
wojewódzkiej nr 520 na odcinku km 5+296 - 7+616"
i
Nie otwierać przed dniem 11.10.2021r., godz. 09:00

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia: od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy robót do czasu
zakończenia robót

Wymagania:
3. Warunki, jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz wykaz oświadczeń lub
dokumentów, jakie muszą dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania tych warunków1:
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą kwalifikacje
zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniają następujące warunki:
Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
Funkcja Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi Doświadczenie inspektora nadzoru
Inspektor nadzoru branży drogowej Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi klasy min. "Z" o długości min 500mb
doprowadzonych do odbioru końcowego robót budowlanych, na potwierdzenie przedstawionego doświadczenia Wykonawca ma obowiązek załączyć dokumenty poświadczające należyte wykonanie wskazanych zamówień

Uwagi:
2. Kryteria oceny ofert: cena
4. Zamawiający wykluczy z udziały w postępowaniu Wykonawcę, który z przyczyn leżących po
jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał (w istotnym stopniu) wcześniejszą
umowę w sprawie wmówienia.
5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub wwodowych
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na
realizację przedmiotowego zamówienia.
6. Jeżeli cena złożonej oferty (lub jej istotne składowe) będzie wydawać się Zamawiającemu
rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzić będzie jego wątpliwości, co
do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o złożenie wyjaśnień odnośnie ceny złożonej oferty (lub jej istotnych
składowych).
7. Istotne warunki zamówienia:
wzór umowy
11. Ogłoszenie o wyborze oferty (bądź unieważnieniu postępowania) zostanie
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego (zakładka ,,Archiwum").

Kontakt:
10. Osoba prowadząca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego:
Katarzyna Warchhold, tel. 55 277 24 83

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.