Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont układu automatyki węzłów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Przedmiot:

Remont układu automatyki węzłów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Centrala Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELEKTROWNIA Bełchatów
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
+48 44 735 1938
Artur.Pierzynski@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/45616/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: +48 44 735 1938
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont układu automatyki węzłów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obiekcie BUE7 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis zamówienia:
1. Przedmiotem Zamówienia jest usługa remont układu automatyki węzłów centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego w obiekcie BUE7 dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Formularzu RFX/Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Oferty równoważne: Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu równoważnego do przedstawionego w Formularzu RFX/Załączniku 1 do SWZ.
2.1. przedmiot zamówienia równoważny będzie spełniał wszystkie parametry techniczne (w tym geometryczne i przyłączeniowe) określone w Formularzu RFX/ Załączniku nr 1 do SWZ (identyczne lub lepsze).
2.2. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia typu równoważnego
w Formularz RFX wraz podaniem jego modelu, nazwy producenta i parametrów technicznych proponowanego produktu równoważnego.
2.3. Na dowód równoważności Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty odpowiednie dokumenty techniczne (np. rysunki, opis techniczny parametrów produktu, karty katalogowe, itp.), które jednoznacznie udowodnią równoważność proponowanego produktu do produktu zamawianego (dokumenty muszą być w języku polskim i czytelne).
3. Dostarczony przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być nowy i dostarczony
w oryginalnych nieuszkodzonych opakowaniach producenta. Wykonawca oznaczy towar znakiem firmowym oraz numerem zamówienia.
4. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Dokumenty wymagane po wykonaniu usługi: zgodnie z Formularzem RFX/Załącznikiem 1 do SWZ.
7. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie z materiałów Wykonawcy.
8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy/ców w realizacji przedmiotu zamówienia.
Rodzaj zamówienia:
Usługi

Dokument nr: POST/GEK/CSS/IZE-ELB/06679/2021

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
13-10-2021 12:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/45616/details

TERMIN SKŁADANIA ofert:
13-10-2021 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów, obiekt BUE7

Wymagania:
Typ postępowania Postępowanie niepubliczne

Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Dodatkowe informacje:
1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków - zgodnie z pkt. 7 SWZ
2. Przesłanki wykluczenia z postępowania - zgodnie z pkt. 7.2. SWZ
3. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami - zgodnie z pkt. 11 SWZ
4. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
4.1. Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena netto - waga kryterium: 100%.
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę zamówienia Zamawiający uzna ofertę tego Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wyliczoną zgodnie z pkt. 10.3. SWZ
4.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Szczegółowe zapisy dotyczące aukcji elektronicznej zostały opisane w pkt. 18 SWZ. Do negocjacji handlowych Zamawiający zaprasza wszystkich Wykonawców, którzy złożyli Oferty niepodlegające odrzuceniu. Negocjacje prowadzone będą z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wynegocjowanych warunków. Negocjacje prowadzone z Wykonawcami mają charakter poufny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych pomimo wcześniejszego przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
4.4. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając Oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych Ofertach.
4.5. Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
4.6. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia umowy z Wykonawcą.
5. Miejsce złożenia oferty: zgodnie z pkt. 12 SWZ
6. Zamawiający informuje, że stosuje MPP do zapłaty za zobowiązania zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług.
7. Integralną część niniejszego Ogłoszenia stanowi Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.
8. W zakresie nieuregulowanym w ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
9. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej.
10. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK.
11. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia (Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie.

Kontakt:
Osoba kontaktowa:
Artur Pierzyński
Adres mailowy do osoby kontaktowej:
Artur.Pierzynski@gkpge.pl
Telefon do osoby kontaktowej:
+48 44 735 1938

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.