Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej...

Przedmiot:

Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i przebudowę budynku toalet

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
02-958 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. 22 544 27 00
pbaranowski@muzeum-wilanow.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 22 544 27 00
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługa wykonania projektu kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i przebudowę budynku toalet zlokalizowanych przy zapleczu ogrodowym na terenie pałacowo-parkowym przy Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie
1. Opis przedmiotu zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i przebudowę budynku toalet zlokalizowanych przy zapleczy ogrodowym na terenie pałacowo-parkowym przy ul.
Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych dla tego Projektu
1.2. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z potrzebami Zamawiającego, przepisami techniczno-budowlanymi, a także normami i zasadami wiedzy technicznej, przy uwzględnieniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty remontu oraz zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, i wszelkimi koniecznymi pozwoleniami, tak, aby mógł stanowić podstawę do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz spełniać wymagania przepisów powołanej ustawy Pzp, dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dla ww. zadania, przewidzianego do realizacji.
1.3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej obejmującej remont i przebudowę budynku toalet zlokalizowanych przy zapleczu ogrodowym na terenie pałacowo-parkowym przy Ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 w Warszawie
1.3.1.1. Zakres opracowania:
Projekt o którym mowa powyżej będzie ,,modyfikacją" koncepcji układu funkcjonalnego (w załączeniu), przy założeniu osobnego wejścia do toalety dla osób niepełnosprawnych i toalety damskiej. Oprócz pełnego remontu wyposażenia wnętrza połączonego z nowym podziałem przestrzennym, należy także zaprojektować wymianę poszycia dachowego wraz z izolacją termiczną, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, grzejników, projekt izolacji wilgotnościowej i termicznej od podłoża.
W zakresie opracowania wykonawca projektu winien zwrócić szczególną uwagę na:
a) od strony północnej budynku znajduje się wejście do części przeznaczonej dla kobiet (do ewentualnej zmiany), w której należy przewidzieć minimum trzy kabiny. Po przeciwnej stronie budynku od strony południowej (do ewentualnej zmiany) znajduje się wejście do części toalet przeznaczonej dla mężczyzn, w której należy przewidzieć minimum dwie kabiny i trzy pisuary, z czego jeden skrajny powinien być zawieszony na wysokości 50 cm od posadzki dogodnej dla chłopców w wieku 7-12 lat. Wszystkie otwory drzwiowe prowadzące do toalet należy poszerzyć do szerokości 90 cm.
b) wszystkie miski ustępowe mają być wyposażone w podtynkowe spłuczki mechaniczne montowane na stelażach systemowych na pełnej wysokości w zabudowie z płyt g/k.
c) W suficie montowane oprawy oświetleniowe z czujnikami ruchu punktowe źródła światła LED - rozproszone.
d) należy wygospodarować pomieszczenie gospodarcze, lub niewielką przestrzeń ze zlewem gospodarczym o wymiarach 52/49 cm i gł.24 cm.
e) ściany wykończone płytkami ceramicznymi do wysokości okien max 2 m tj.
f) ścianki pomiędzy kabinami i pisuarami w systemie z lekkich płyt kompaktowych laminowanych, na nóżkach, do wysokości ok. 2 m.
g) drzwi do kabin w systemie z lekkich płyt kompaktowych laminowanych, z zamkiem z oznaczeniem zajętości.
h) pisuary, muszle, umywalki - ceramiczne
h) Krany umywalkowe z automatycznym uruchomianiem (fotokomórka).
i) należy zachować wentylację grawitacyjną wspomaganą wentylatorami załączającymi się automatycznie po otwarciu drzwi wejściowych do sanitariatu, z czasowym opóźnieniem wyłączania.
j) w toalecie dla osób niepełnosprawnych przycisk przyzywowy uruchamiający alarm na wartowni oraz lampę sygnalizacyjną na budynku.
k) wymiana i dostosowanie instalacji: hydraulicznej, elektrycznej oraz instalacji c.o.
Zamawiający zaleca wizję lokalną, w celu zapoznania się możliwością dojść do budynku będącego celem projektu (duża część toalet graniczy z terenem nie należącym do Muzeum).
1.3.1.2. zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także przekazanie autorskich praw majątkowych dla tego przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 6 istotnych postanowień umowy
1.4. Podstawowe informacje:
1.4.1. Budynek toalet jest obiektem współczesnym wolnostojącym. Powstał w drugiej połowie XX w. Nie jest wpisany do rejestru zabytków, natomiast znajduje się na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego na działce nr 17/4, obręb 1-05-52, wpisanym do rejestru zabytków pod nr 639/1 z 01.01.1973 i z 01.07.2008 r.
1.5. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1.5.1. Przekazanie opracowanego przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego wraz z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
1.5.2. Własnym staraniem i na własny koszt należy dostarczyć przedmiot zamówienia w liczbie egzemplarzy i formie określonej poniżej: a) 5 egz. wersji papierowej projektu budowlanego i wykonawczego b) po 3 egz. wersji papierowej: przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), c) 3 egz. wersji elektronicznej Projektu na nośniku elektronicznym CD/DVD lub pendrive: w zakresie projektu budowlanego, STWiORB, BiOZ - w formacie zgodnym z programem, w którym były opracowane - doc/docx, pdf, dwg. itd (przy czym format dwg rysunku wektorowego projektu musi być zgodny z oprogramowaniem Zamawiającego tj. AutoCAD Civil 3D 2016), a w zakresie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich - w formacie ath, xls/xlsx., pdf,
d) Przeniesienie na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do dokumentacji, o której mowa powyżej, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), w tym także prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich z chwila zapłaty wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.
1.5.3. Dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.

CPV: 71220000-6:, 71320000-7, 71355000-1, 79933000-3

Dokument nr: DI.2402.3.PB.2021

Otwarcie ofert: 7.9. Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu zostanie zamieszczona na stronach BIP Muzeum.

Składanie ofert:
6.1. Oferty proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: pbaranowski@muzeum-wilanow.pl. W tytule maila należy wpisać: Oferta - Znak sprawy: DI.2402.3.PB.2021
6.2. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 13 października 2021 r. do godz. 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia :
2.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy
2.2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: do dnia wynikającego ze złożonej oferty, jednak nie dłużej niż do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
4. Warunki udziału w postępowaniu
4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu (warunek A oraz warunek B) dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
4.1.1. warunek A zostanie spełniony, jeśli Wykonawca należycie wykonał, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert minimum trzy zamówienia (umowy) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej (każda obejmująca co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) obiektu lub obiektów, w tym co najmniej jedną usługę (umowę) polegających na sporządzeniu dokumentacji projektowej (obejmującą co najmniej projekt budowlany i/lub projekt wykonawczy) obiektu lub obiektów wpisanego/ch do rejestru zabytków lub obiektu objętego ochroną konserwatorską lub inwentarza muzeum
Uwaga:
Rejestr zabytków - zgodnie z art. 7-9 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.)
Obiekt objęty ochrona konserwatorską - zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 710, 954.)
Inwentarz muzealiów - zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 902).
4.1.2. warunek B zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującą osobą, skierowaną do realizacji zamówienia, posiadającą następujące uprawnienia:
4.1.2.1. Kierownik Zespołu Projektowego - jedna osoba, która posiada uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego (legitymuje się aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz brała udział w opracowaniu co najmniej 1 dokumentacji projektowych dla obiektów budowlanych, dla których uzyskano decyzje Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Uwaga:
uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń rozumiane jako uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220, z 2021 r. poz. 78.). W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1117), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
? nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
? posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Za osoby posiadające ww. kwalifikacje uznaje się również osoby, które nabyły ww. uprawnienia przy zabytkach nieruchomych we wskazanym wyżej zakresie w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.2. W celu potwierdzenia spełniana przez Wykonawcę w/w warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, wraz z ofertą przedstawi:
4.2.1. dla warunku A o którym mowa w ust. 4 pkt. 4.1.1 - wykaz usług (umów) o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów określających czy te usługi (umowy) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy,
4.2.2. dla warunku B o którym mowa w ust. 4 pkt 4.1.2 - wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, z załączeniem dowodów potwierdzających posiadanie przez wskazane osoby wymaganych uprawnień,
5. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
Cena ryczałtowa brutto za realizację zamówienia ,,CENA-C" (C) - 80%
Termin realizacji przedmiotu zamówienia ,,TERMIN - T" (T) - 20%
5.1. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium ,,Cena-C" (C):
5.1.1. Sposób obliczenia C:
(C) liczba punktów oferty ocenianej = (cena ryczałtowa(brutto) najniższa/ cena ryczałtowa (brutto) badanej oferty)*80
5.1.2. Łącznie w kryterium ,,cena ryczałtowa brutto" (C) - 80 punktów.
5.2. Liczba punktów przyznawana dla oferty, w kryterium ,,TERMIN - T" (T):
5.2.1. Sposób obliczenia T:
a) do 6 tygodni od dnia podpisania umowy - 20 punktów
b) do 7 tygodni od dnia podpisania umowy - 10 punktów
c) do 8 tygodni od dnia podpisania umowy - 0 punktów
5.2.2. Łącznie w kryterium ,,TERMIN - T" (T) oferta może uzyskać 20 punktów.
5.3. Dla obliczenia łącznej liczby punktów zostanie zastosowany wzór:
XX = C + T,
gdzie:
XX to jednocześnie całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie
C - liczba punktów przyzna dla oferty, w kryterium ,,Cena" (C)
T - liczba punktów przyzna dla oferty w kryterium "TERMIN - T" (T)
5.4. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w ramach wyżej określonych kryteriów oceny ofert
5.5. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i drugiego kryterium oceny ofert (T), Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5.6. Brak podania w ofercie przez Wykonawcę wymaganej wartości w kryterium ,,Termin-T" (T), bądź też podanie w ofercie przez Wykonawcę każdego innego terminu realizacji zamówienia niż wymieniony w ust. 5 pkt. 5.3. niniejszego zapytania ofertowego, będzie powodować, iż Zamawiający poprawi w ofercie w zakresie tego kryterium termin na: ,,do 8 tygodni od dnia podpisania umowy."
7. Informacje dodatkowe:
7.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
7.2. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.3. Do oferty prosimy dołączyć:
7.3.1. wykaz wykonanych usług (umów) w zakresie odpowiadającym warunkowi A określonemu w ust. 4 pkt 4.1.1 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
7.3.2. wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym warunkom określonym w ust. 4 pkt 4.1.2 niniejszego zapytania ofertowego - o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego,
7.3.3. informację RODO o treści określonej w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego.
7.4. Po dokonaniu oceny ofert Zamawiający, w celu uzyskania najlepszych warunków realizacji zamówienia, podejmie negocjacje z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza,
7.5. Wybór najkorzystniejszej oferty nie oznacza zaciągnięcia przez Zamawiającego zobowiązania do zawarcia umowy ze Wykonawcą.
7.6. Złożenie oferty oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.
7.7. Przed zawarciem umowy Wykonawca jest obowiązany złożyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polisy od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności zawodowej (lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia) w zakresie obejmującym Przedmiot zamówienia, na kwotę 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) a także jest obowiązany przedłożyć Zamawiającemu, potwierdzone za zgodność z oryginałem dowody zapłaty składek ubezpieczeniowych, (najpóźniej następnego dnia po upływie terminów zapłaty),
7.8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyn.

Kontakt:
3. Wskazanie osób uprawnionych do kontaktowania się z oferentami:
Paweł Baranowski, pbaranowski@muzeum-wilanow.pl.

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.