Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg

Przedmiot:

Wykonanie usługi zimowego utrzymania dróg

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
powiat: kłobucki
tel. 34 317-90-35 fax. 34 317-90-62, tel. 34 317 90 35 wew. 30
sekretariat@panki.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Panki
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 34 317-90-35 fa
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Panki
zwracam się z zapytaniem ofertowym na wykonie usługi
zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022.
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022.
1.1. Zakres prac obejmuje
Odśnieżanie obustronne jezdni poprzez mechaniczne usuwanie śniegu, błota
pośniegowego i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych (tj. drogach publicznych,
wewnętrznych, parkingach, przystankach), których właścicielem jest Gmina Panki, wraz
z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości mieszanki do zwalczania gołoledzi, zgodnie
z Zarządzeniem nr 0050.98/2021 Wójta Gminy Panki z dnia 04 października 2021 r.
w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Panki.
Do posypywania jezdni wykonawca używa własnych materiałów, które zobowiązany jest
zabezpieczyć w ilości zapewniającej ciągłość świadczonych usług zimowego utrzymania
dróg.
1.2. Rozpoczęcie każdej akcji zimowego utrzymania dróg gminnych nastąpi
na wezwanie Zamawiającego w związku z wystąpieniem niekorzystnych
warunków atmosferycznych.
1.3. W ramach zimowego utrzymania dróg (dalej ,,ZUD") wykonawca zobowiązany
jest do:
a) likwidacji skutków zimy tj. opadów śniegu, obniżonej temperatury, opadów
deszczu, mżawki powodujących gołoledź, poprzez przejęcie na siebie obowiązku
utrzymania przejezdności dróg,
b) zmniejszenia lub ograniczania zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami
atmosferycznymi,
c) prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg w dzień i w nocy, w dni robocze
i święta, w różnych warunkach atmosferycznych - opady śniegu, marznącego
deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury itp.;
d) utrzymywania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacyjnej środków
transportowych i sprzętowych wraz z osprzętem przewidzianym do zwalczania
skutków - w ilości zapewniającej wykonywanie ZUD zgodnie z wymaganiami
zamawiającego; w przypadku awarii sprzętu wykonawca jest zobowiązany
wykonywać przedmiot umowy sprzętem zastępczym,
e) prawidłowej organizacji pracy w celu uniknięcia zakłóceń w ruchu drogowym, aby
odgarnięty śnieg w miarę możliwości nie powodował utrudnień w komunikacji
pieszych oraz nie utrudniał wjazdów i wyjazdów,
f) pozostawania w stałym kontakcie telefonicznym i każdorazowym uzgadnianiu
zasadności wykonania usług,
g) przedkładania zamawiającemu potwierdzenia wykonywanych prac wg Zał. Nr 3 -
Wzór protokołu z wykonywanych prac. Wykonanie usługi potwierdza pracownik
Zamawiającego,
h) wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za wykonywanie usług/kontakt
z zamawiającym w zakresie zimowego utrzymania dróg, wyposażonej w telefon
komórkowy, z którą winien być kontakt przez całą dobę. Wykonawca wskaże
właściwą osobę oraz numer telefonu w dniu podpisania umowy,
i) zapewnienia wykonania usług przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia
do kierowania pojazdami samochodowymi lub ciągnikami rolniczymi, o których
mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym,
j) całodobowej dyspozycyjności osób prowadzących akcję zimowego utrzymania
dróg,
k) posiadania polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej dla pojazdów,
które będą wykorzystywane przy świadczeniu usług .
1.4. Wymagane standardy zimowego utrzymania dróg gminnych
Standard Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu Dopuszczalne odstępstwa od standardu
po ustaniu opadów śniegu od stwierdzenia wystąpienia zjawiska
IV - Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. - Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu mieszanką piasku z solą w stosunku wagowym 70-30% lub samym piaskiem na bieżąco w miarę zaistniałych potrzeb (opady śniegu, mżawki); - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śnieżne - występują - zaspy - występują do 8 godz. - dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. W miejscach wyznaczonych: - gołoledź - 8 godz. - pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz.
1.5. Wykaz dróg gminnych objętych IV standardem zimowego utrzymania
Lp. Nr drogi GMINNEJ Nazwa drogi Długość w km
1 693 007 > (# DP S 2055 Ul. 1 Maja); Ul. Leśna (cała); < (do końca zabudowań w miejscowości Jaciska) 1,8
2 693 008 > (# DG 693 007 S Ul. Leśna); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Jaciska; <(do granicy z gminą Przystajń) 1,1
3 693 009 > (# DW 494 Ul. Tysiąclecia); Ul. Górnicza (cała);^(# DG 693 008 S w miejscowości Jaciska) 1,7
4 693 010 > (# DP S 2055 Żerdzina); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzinę i Jaciska;<(# DG 693 007 S w miejscowości Jaciska) 1,45
5 693 011 > (# DP S 2055 Żerdzina); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzinę i Koski Druqie;^(do końca zabudowań) 1,4
6 693 014 > (# DP S 2060 Kawki)); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kawki; < (# DW 494) 1,35
7 693 019 > (# DP S 2041 Kałmuki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kałmuki i Konieczki;<(# DP S 2036 Konieczki) 2,2
8 693 022 > (# DP S 2038 Konieczki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Paciepniki;^(do granicy z lasem państwowym) 0,75
39 693 030 > ( DG 693 024 S Zwierzyniec III); Ul. bez nazwy biegnąca przez mieiscowość Zwierzyniec III; (do końca zabudowań) 0,3
40 693 031 > ( DG 693 027 S Zwierzyniec III); Ul. bez nazwy biegnąca przez mieiscowość Działki;4(do qranicy z lasem państwowym) 0,45
41 693 038 > ( DG 693 036 Aleksandrów); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Aleksandrów i Janiki; <( DP S 2035 Janiki) 0,25
42 693 043 > ( DP 2035 S Ul. Powstańców Śląskich); Ul. 3 Maja;4(do linii kolejowej nr 181.) 0,75
43 693 044 > ( DG 693 001 S Ul. Krótka); Ul. Głębockiego;< ( DG 693 003 S Ul. Wspólna) 0,23
44 693 042 > ( DG 693 009 S Ul. Górnicza); Ul. Oqrodowa;4(# DP 2055 S Ul. 1 Maia) 0,5
45 - > ( DP 2055 S Ul. 1 Maia); Ul. bez nazwy;<(Do przedszkola publiczneqo) 0,1
46 - > ( DP 2035 S Ul. Powstańców Śląskich); Ul. bez nazwy;4(Do końca zabudowań) 0,1
RAZEM 43,00
1.6. Ilość kilometrów dróg przeznaczonych do zimowego utrzymania w sezonie
2021/2022 będzie zależna od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego
wynikających z warunków pogodowych.
1.7. Wysokość wynagrodzenia uzależniona będzie od rzeczywistej ilości
km odśnieżonych dróg pomnożonych przez ryczałtową stawkę jednostkową
[zł/km] zimowego utrzymania dróg określoną w formularzu ofertowym.
2. Warunki udziału w zapytaniu:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
2.1. Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym
niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tzn. posiadania
następującej minimalnej ilości sprzętu przeznaczonego do zimowego
utrzymania dróg tj.
Lp. Nazwa i opis wymaganego sprzętu Wymagana ilość
1 Nośnik sprzętu + pług lemieszowy 2 szt.
2 Nośnik sprzętu + piaskarka 2 szt.
3 Lub zamiast sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 i 2 tab. Nośnik sprzętu + pługo - piaskarka 2 szt.
4 Nośnik sprzętu + pług klinowy 1 szt.
5 Koparko - ładowarka 1 szt.
UWAGA
W interesie Wykonawcy pozostaje zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli mu
wykonać usługę zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. w przypadku awarii
jednostki).
2.2. Baza sprzętowa i miejsce zamieszkania operatorów sprzętu powinny być
zlokalizowane w takiej odległości od rejonu działania, aby w czasie
do 60 minut od zgłoszenia telefonicznego możliwe było rozpoczęcie pracy
związanej z ZUD na terenie Gminy Panki.
W celu wykazania spełniania warunków udziału w zapytaniu Wykonawca zobowiązany jest
warz oferta złożyć wykaz sprzętu, którym dysponuję lub będzie dysponował w związku
9 693 023 > (# DP S 2035 Ul. Powstańców Śląskich); Ul. Dworcowa (cała);^ (do końca zabudowań) 1,45
10 693 024 > (# DG 693 023 S Ul. Dworcowa); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Panki, Ceglarze, Zwierzyniec III i Konieczki; <(# DP S 2038 Konieczki) 3,2
11 693 026 > (# DG 693 024 Ceglarze); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Ślusarze; < (# DP S 2035 Janiki) 1,8
12 693 027 > (# DG 693 024 S); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III i Działki; <(do granicy z qmina Opatów) 2,5
13 693 035 > (# DP S 2032 Pacanów); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Pacanów i Aleksandrów;<(do qranicy z gminą Krzepice) 2,20
14 693 036 > (# DG 693 035 S Aleksandrów); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Aleksandrów i Janiki;< (# DP S 2035 Janiki) 1,4
15 693 001 > (# DW 494 Ul. Tysiąclecia); Ul. Krótka (cała);^(do końca zabudowań) 0,36
16 693 002 > (# DG 693 001 S Ul. Krótka); Ul. Staszica (cała);^ 0,65
17 693 003 > (# DW 494 Ul. Tysiąclecia); Ul. Wspólna (cała);<(do końca zabudowań) 0,77
18 693 004 > (# DG 693 001 S Ul. Krótka); Ul. Łąkowa (cała);^( do oczyszczalni ścieków) 0,35
19 693 005 > (# DW 494 Ul. Tysiąclecia); Ul. Nadrzeczna (cała);<(do końca zabudowań) 0,7
20 693 006 > (# DP S 2035 Ul. Powstańców Śląskich); Ul. Słoneczna (cała);^(# DP S 2032 Ul. Zielona) 0,2
21 693 013 > (# DP S 2055 Żerdzina); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Żerdzine i Praszczyki;^(# DP S 2060) 1,4
22 693 015 > (# DG 693 014 Kawki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kawki za wodą;<(do końca zabudowań) 1,0
23 693 016 > (# DW 494 Ul. Częstochowska); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Panki + Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Praszczyki;^(DP S 2060 Praszczyki) 0,4
24 693 017 > (# DW 494 Ul. Częstochowska); Ul. Polna (cała) + Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Podborek;^(# DP S 2038 Konieczki) 1,5
25 693 018 > (# DP S 2041); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kałmuki;^ (do qranicy z qmina Wręczyca Wielka) 1,25
26 693 020 > (# DP S 2041 Kałmuki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Czestochówka;^(do końca zabudowań) 0,6
27 693 021 > (# DP S 2038 Konieczki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Konieczki;<(do końca zabudowań) 0,8
28 693 028 > (# DG 693 027 S Zwierzyniec III); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III; <(do końca zabudowań) 0,7
29 693 029 > (# DG 693 027 S Zwierzyniec III); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Zwierzyniec III;<(do granicy z lasem państwowym) 0,8
30 693 032 > (# DP S 2032 Cyganka); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Cygankę i Panki;<(# DP S 2035 Panki) 1,09
31 693 033 > (# DP S 2032 Cyganka); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Cyganka;<(do granicy z gminą Przystajń) 0,7
32 693 034 > (# DP S 2032 Pacanów); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Pacanów;<(do granicy z gminą Przystajń) 0,4
33 693 037 > (# DP S 2032 Kostrzyna); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Kostrzyna;<(do granicy Gminy Krzepice) 0,4
34 693 039 > (# DP S 2035 Janiki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki (koło kapliczki);<(do przejazdu kolejowego) 0,8
35 693 040 > (# DP S 2035 Janiki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki; < (do końca zabudowań) 0,4
36 693 041 > (# DP S 2035 Janiki); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Janiki;< (do qranicy z gminą Krzepice) 0,25
37 693 012 > (# DP S 2056 Koski Pierwsze); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Koski Pierwsze;<(do końca zabudowań) 0,2
38 693 025 > (# DG 693 024 Ceglarze); Ul. bez nazwy biegnąca przez miejscowość Ceqlarze;^(do końca zabudowań) 0,3

CPV: 90620000, 90630000

Dokument nr: ZBI.ZO.271.31.2021

Otwarcie ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 13-10-2021r., o godz. 11;10 w siedzibie Zamawiającego

Składanie ofert:
5.1. Oferty należy składać do dnia: 13-10-2021 do godz. 11;00 na adres e-mail
sekretariat@panki.pl lub w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Gminy Panki
ul. Tysiąclecia 5; 42-140 Panki (sekretariat pok. Nr 15)

Miejsce i termin realizacji:
4.2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30-04-
2022r.

Wymagania:
Na podstawie art. 2 ust.l pkt.l) ustawy z dnia 11 września 2019r.
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.
zm.)
4. Termin związania ofertą i realizacji zamówienia
4.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert,
4.3. Termin płatności do 14 dni od daty wystawienia faktury / rachunku na podstawie
pisemnego protokołu odbioru odśnieżania dróg gminnych.
Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.
6. Opis sposobu obliczenia ceny
Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi
zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie
nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo
i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT -jeżeli występuje.
Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.
W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek czynności
niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu
ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu,
a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.
Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w ,,Formularzu
ofertowym" stanowiącym załącznik do zapytania. Dopuszcza się złożenie oferty wzorze
oferenta.
7. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
8. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania
i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:
Oferta, spełnia wymagania określone w pkt. 2 zapytania,
Oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego.
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie jednostkowa cena ryczałtowa
brutto - 100%
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która posiada
najniższą cenę.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na zamówieniej
z realizacja przedmiotu zamówienia wraz z podaniem podstawy do ieao dysponowania
oraz wskazaniem adresu garażowania ww. sprzętu.
3. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego
z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów,
a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się
z wykonawcami
3.1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:
W prowadzonym zapytaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą drogą elektroniczną. W przypadku, gdyby Wykonawca
nie posiadał poczty elektronicznej musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji
porozumiewanie będzie następowało za pomocą faksu. Strona, która otrzymuje
dokumenty lub informacje pocztą elektroniczną, lub wyjątkowo faksem, zobowiązana jest
bez wezwania strony przekazującej dokument lub informację do niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały
informację za pomocą poczty elektronicznej lub faksu.
Numery telefonów, faksu i adres poczty elektronicznej Zamawiającego zostały podane
na str. tytułowej niniejszego zapytania.
3.2. W przypadku, gdy przesłane za pomocą faksu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz inne dokumenty w niniejszym postępowaniu będą nieczytelne zamawiający może
się zwrócić o ponowne ich przesłanie za pomocą innego z wymienionych w niniejszej
specyfikacji sposobów.
Uwaga ze względu na ogłoszony stan epidemii kontakt osobisty z pracownikami Urzędu
upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest możliwy wyłącznie
po telefonicznym umówieniu spotkania.
3.4. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego:
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego
zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym
przekazał zapytanie. Treść pytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie
przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe,
bez ujawniania źródła zapytania
Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi
na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania
pisemności postępowania.
3.5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami
3.6. Modyfikacja treści zapytania ofertowego:
W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano
zapytanie.
Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią zapytania
1 będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

Kontakt:
3.3. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
imię i nazwisko Rafał Kapuścik, Michał Ujma,
tel. 34 317 90 35 wew. 30
e-mail zamowienia@panki.pl zamowienia.publiczne@panki.pl
fax. fax. 34 317-90-62

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.