Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjna zabudowa wyrwy

Wynik: Zobacz treść wyniku
Przedmiot:

Awaryjna zabudowa wyrwy

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zlewni w Kaliszu
Kolegialna 4
62-800 Kalisz
powiat: Kalisz
tel. 62/ 600-60-43
marcin.minnicki@wody.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Kalisz
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 62/ 600-60-43
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Awaryjne zabudowa wyrwy w korycie rzeki laskowska Woda w km 5+370 - 5+410 - NW Kępno - ZZ Kalisz"
5. Zakres zamówienia - Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 - OPZ

Dokument nr: PO.ZPU.2.2811.26.2021

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2021 r. o godz. 13:00.
Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy.

Składanie ofert:
13. Miejsce i termin złożenia ofert:
Ofertę należy przesłać do dnia 12.10.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy zakupowej.
Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: 30 listopad 2021 r.

Wymagania:
6. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania budową i robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
lub inżynieryjnej hydrotechnicznej nadanej na mocy art. 13 ust. 1, art. 14 ust. 1 pkt 3e ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub nadane na podstawie
przepisów wcześniejszych branżowych - wystarczające będą również uprawnienia w specjalności
wodno-melioracyjnej. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym uznane zostaną
uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu -
EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)
oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220).
11. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
1) Podpisaną i zeskanowaną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami Wykonawca powinien przesłać za
pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej na stronie internetowej pod adresem:
http://www.przetargi.wodv.gov.pl/ (dalej Platforma). Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne
i nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
2) Celem złożenia oferty wraz z załącznikami Wykonawca korzysta z opcji ,,Zgłoś udział
w postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe opcje
oraz załącza wymagane pliki.
3) Szczegółowy opis złożenia oferty zawiera Instrukcja dla Wykonawcy, dostępna na Platformie.
4) Oferta i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy. Jeśli zasady reprezentacji nie wynikają z przedłożonych dokumentów, wymaga się
złożenia dokumentu wskazującego osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie oraz ewentualne
pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej Wykonawcę należy załączyć jako skan do oferty.
6) Wszystkie miejsca, na których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę
podpisującą ofertę. Ewentualne zmiany powinny być naniesione czytelnie.
12. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: nie dotyczy

Uwagi:
4. Kryteria wyboru ofert: cena 100%
7. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
8. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz formy jego wniesienia:
nie dotyczy
9. Warunki gwarancji: zostały określone we wzorze umowy - Załącznik nr 5
10. Opis sposobu obliczenia ceny:
- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania
niniejszego ,,Zapytania ofertowego".
Cena wskazana w Formularzu oferty musi być tożsama z ceną wskazaną w wierszu ,,Razem Brutto"
Formularza cenowego, sporządzonego na podstawie Załącznika nr 4 do niniejszego ,,Zapytania
ofertowego".
- Cena netto, podatek VAT oraz cena brutto muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch
miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki.
- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu ofertowy, która winna wynikać z kosztorysu
ofertowego, który stanowi załącznik do oferty.
- Kosztorys ofertowy powinien uwzględniać wymagania określone w OPZ oraz załącznikach do niego.
- Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w ,,Przedmiarze robót",
na podstawie których sporządzi kosztorys ofertowy szczegółowy, który stanowić będzie załącznik
do oferty, według następujących zasad:
a. wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową z narzutami oraz wartość pozycji
z narzutami (netto),
b. cena jednostkowa każdej pozycji kosztorysu ofertowego musi obejmować wszystkie koszty
realizacji poszczególnych prac zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną.
- Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego netto
powiększona o podatek od towarów i usług - VAT, wyrażona w złotych polskich w sposób
jednoznaczny.

Kontakt:
Aleksandra Szymańska
tel.(62) 600 60 17

3. Osoby wskazane do kontaktu:
Jarosław Rybczyński
e-mail: jaroslaw.rybczynski@wody.gov.pl. tel. 62/ 600-60-43
Marcin Minnicki
e-mail: marcin.minnicki@wody.gov.pl. tel. 62/ 600-60-18

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.