Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Konserwacja rzeki

Przedmiot:

Konserwacja rzeki

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Koszalinie
Zwycięstwa 111
75-601 Koszalin
powiat: Koszalin
515 053 460
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Koszalin
Wadium: ---
Nr telefonu: 515 053 460
Termin składania ofert: 2021-10-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Konserwacja rzeki Bystrzenicy w km 26+787-28-010 oraz rzeki Kunicy w
km 0+000-1+020

Dokument nr: SZ.ZPU.2811.218.2021.KSW

Składanie ofert:
Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia
składane razem z ofertą należy złożyć za pośrednictwem Platformy do dnia
07.10.2021 r. do godz. 10:00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021r.

Wymagania:
Kryteria wyboru ofert: cena (waga kryterium 100%)
4. Zakres zamówienia - określa Przedmiar robót oraz kosztorys nakładczy stanowiący
załącznik nr 1 wzoru umowy.
5. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów
i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia): nie dotyczy
6. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.
7. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, sposobu oraz
formy jego wniesienia: nie dotyczy
8. Warunki gwarancji: określone szczegółowo w § 11 wzoru umowy.
9. Opis sposobu obliczenia ceny:
o Wykonawca w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania ofertowego podaje cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia
(netto i brutto - tj. z należnym podatkiem VAT wynoszącym 23%);
o Każda z cen musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) oraz być zaokrąglona do
dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami arytmetyki;
o Wykonawca podając ceny w ofercie powinien uwzględnić wszystkie czynności i
wymagania, składające się na wykonanie zamówienia, określone w Przedmiarze
robót i kosztorysie nakładczym oraz wzorze umowy.
10. Sposób przygotowania oferty i jej zawartość:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Podpisany i
zeskanowany komplet dokumentów należy przesłać przez stronę:
http://www.przetargi.wody.gov.pl/
Kompletna oferta musi zawierać:
o Formularz ofertowy (załącznik nr 1);
o Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 2);
o Kosztorys ofertowy ( stanowiący dokument pomocniczy przy ocenie oferty)
11. Dopuszczalność negocjacji i ich zakres: Zamawiający dopuszcza negocjacje
w zakresie uzgodnienia wysokości wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamówienia. Do negocjacji będzie zaproszony Oferent,
którego oferta jest najbardziej zbliżona kwotowo do kwoty, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na zadanie.
Komunikacja między Zamawiającym a Oferentami odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej - zwanej dalej ,,Platformą"
pod adresem http://www.przetargi.wody.gov.pl/.
Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania
z Platformy znajduje się pod adresem www.przetarqi.wodv.gov.pl
w zakładce Instrukcja dla Wykonawców.
Celem złożenia ofert oraz dokumentów lub
oświadczeń składanych razem z ofertą, Oferent korzysta z opcji ,,Zgłoś udział w
postępowaniu", a następnie wypełnia wszystkie wymagane pola, zaznacza właściwe
opcje oraz załącza pliki. Zamawiający zaleca aby poszczególne pliki były opatrywane
nazwą umożliwiającą ich identyfikację, np.: ,,oferta" itd. Szczegółowy sposób złożenia
oferty zawiera Instrukcja oferenta dostępna na Platformie. Oferty oraz dokumenty
lub oświadczenia składane razem z ofertą nie należy szyfrować - załączone pliki
są automatycznie szyfrowane po zamieszczeniu ich na Platformie
i do upływu terminu składania ofert są one niewidoczne zarówno dla Zamawiającego,
jak i dla innych Oferentów. Oferent może przed upływem terminu do składania ofert
wycofać ofertę za pośrednictwem funkcji ,,Wycofaj ofertę". Sposób wycofania oferty
został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej na Platformie.
Oferent może przed upływem terminu do składania ofert zmienić ofertę za
pośrednictwem funkcji ,,Modyfikuj ofertę". Proces modyfikacji oferty przebiega
etapowo, najpierw jest anulowana aktualna oferta,
a następnie wyświetlany jest formularz składanej nowej oferty. Sposób wycofania
oferty został opisany w Instrukcji oferenta dostępnej
na Platformie.
13. Termin związania ofertą: 30 dni.
14. Dodatkowe informacje niezbędne do przygotowania oferty:
Do dnia składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia
postępowania bez podania przyczyny. Z tytułu unieważnienia postępowania
Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów przygotowania oferty.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu składania ofert oraz do
zmiany warunków niniejszego postępowania.

Kontakt:
Osoby wskazane do kontaktu:
Tadeusz Król - Kierownik Nadzoru Wodnego w Miastku,
tel. 517-883-713 e-mail: nw-miastko@wody.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.