Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zagospodarowanie terenu publicznego

Przedmiot:

Zagospodarowanie terenu publicznego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Czernica
ul. Kolejowa 3
55-003 Czernica
powiat: wrocławski
tel. 71 7265700, tel. 502 735 268, tel. 502 735 290
zamowienia.publiczne@czernica.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Czernica
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 71 7265700, tel
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiot zamówienia: Zagospodarowanie terenu publicznego w Chrząstawie Wielkiej na
działce numer 516/1.
Warunki formalno-prawne zapytania ofertowego
I . Przedmiotowe zapytanie ofertowe przeprowadzane jest z wyłączeniem stosowania przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Oz. U. z 2021 r, poz. 1129 ze
zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tejże ustawy.
1.1. Podstawowy zakres realizacji przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) dostawę i montaż, zgodnie z wytycznymi producenta, niżej wymienionych obiektów
małej architektury wraz z pracami towarzyszącymi zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr
1):
a) stół do gry w piłkarzyki - 1 sztuka,
b) Street Workout wraz z nawierzchnia bezpieczną żwirową -1 komplet,
c) stół do gry w tenisa stołowego do wkopania -1 sztuka,
d) stół do gry w szachy - 2 komplety,
e) kosz na śmieci -1 sztuka;
2) przed przystąpieniem do wykonania zagospodarowania należy przesadzić 5 drzew oraz
usunąć 2 martwe drzewa zgodnie ze specyfikacją (załącznik nr 1);
3) geodezyjne wytyczenie lokalizacji obiektów małej architektury według projektu
zagospodarowania terenu (załącznik nr 2 i 3);
4} dostarczenie aktualnych atestów, deklaracji zgodności z przepisami oraz Instrukcji
użytkowania dla w/w elementów zagospodarowania terenu;
5) geodezyjną dokumentację powykonawczą;
6) uporządkowanie terenu.
1.2. Materiały, sprzęt oraz niezbędne urządzenia do wykonania przedmiotu umowy zapewni
Wykonawca. Dostarczone obiekty małej architektury muszą być fabrycznie nowe, wolne od
wad, wykonane przy użyciu bezpiecznych technologii. Powinny spełniać wymagania
bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty, świadectwa jakości
I spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa.
Dokumenty potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
wraz z dostawą.
1.3. Wykonawca uzgodni z przedstawicielem Zamawiającego kolorystykę użytych materiałów.
1.4. Dostarczone przez Wykonawcę elementy małej architektury muszą mleć parametry
użytkowe, funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż opisane w specyfikacji. Wymiary,
grubości elementów konstrukcyjnych, użyte materiały wykończeniowe i konstrukcyjne mogą
nieznacznie różnić się od wskazanych w specyfikacji (załącznik nr 1).
1.5. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania
i utylizacji, zgodnie z przepisami odrębnymi, wszelkich odpadów niewykorzystanych przez
Zamawiającego.
1.6. Prace związane z realizacją przedmiotu umowy będą odbywać się w dniach i godz.ch
ustalonych z Zamawiającym.
1.7. Wykonawca oświadczy, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjno - terenowymi i
innymi okolicznościami, które są istotne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy i nie
wnosi w tym zakresie żadnych zastrzeżeń.
1.8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością wymaganą
od podmiotu profesjonalnie świadczącego tego typu usługi zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa i aktualnym stanem wiedzy, a nadto zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego, oraz wykorzystując wyłącznie odpowiedniej jakości materiały dopuszczone
do obrotu i posiadające niezbędne atesty I aprobaty techniczne.
1.9. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp
i p.poż.
1.10 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania porządku i ostrożności podczas
wykonywania prac nie dopuszczając do uszkodzenia bądź zabrudzenia znajdujących się w
sąsiedztwie innych obiektów, a w przypadku powstania uszkodzeń Wykonawca ma
obowiązek naprawy wszelkich zniszczeń.
1.11. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem ww. ustaleń odpowiedzialność ponosi
Wykonawca.

Dokument nr: MTP.271.1.113.2021.MK/KW

Składanie ofert:
8. Forma i termin składania ofert
8.1. Oferty należy wysyłać w formie elektronicznej na adres:
zamowienia.publiczne@czernica.pl

w terminie do dnia 11.10.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
8. Termin realizacji zamówienia:
W ciągu 3 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
II. Zamawiający wybierze ofertę uznaną za najkorzystniejszą spośród prawidłowo złożonych ofert
przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.
III. Zamawiający pozostawi bez oceny oferty z rażąco niską ceną w stosunku do przedmiotu
zamówienia i budzące wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu zgodnie z wymaganiami
określonymi w treści zapytania ofertowego.
IV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia z Wykonawcami negocjacji cen ofertowych
w celu ulepszenia treści ofert, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert lub w przypadku,
gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na
realizację zamówienia.
V. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania na każdym etapie postępowania bez
podania przyczyny.
VI. Zamawiający informuje o konieczności publikacji danych z formularza ofertowego. Niezbędne dane
to: nazwa, imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz cena oferty. Publikacja tych danych osobowych
jest konieczna ze względu na realizacje podstawowego celu zasady konkurencyjności:
transparentność (przejrzystość) oraz równe traktowanie wykonawców.
2. Wizja lokalna
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej celem powzięcia we własnym zakresie
wszelkich informacji niezbędnych do właściwego sporządzenia oferty.
4. Opis sposobu obliczania ceny
4.1. Wykonawca powinien podać cenę brutto i netto wykonania całości zamówienia, w tym
wyszczególnić kwoty zakupu i montażu poszczególnych urządzeń wymienionych w pkt 1
ppkt 1) lit. a.
4.2. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszta niezbędne do zrealizowania zamówienia.
4.3. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według kryteriów - Cena 100%
5. Gwarancja
Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od
daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
7. Warunki płatności
Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy zostanie zapłacone Wykonawcy na
podstawie poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury
VAT/rachunku, wystawionej po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy wraz z kartami
gwarancyjnymi produktów dostarczonych przez Wykonawcę (o ile występują), w terminie do 14
dni od jej otrzymania przez Zamawiającego.
8.2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10. Zakończenie postępowania
Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą
o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Kontakt:
9. Osoby do kontaktu:
W zakresie merytorycznym -Karolina Winnicka tel. 502 735 290,
e-mail: k.winnicka@czernica.pl
W zakresie składania ofert - Magdalena Kałuża, tel. 502 735 268,
e mail:
zamowienia.publiczne@czernica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.