Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: DOSTAWA UŻYWANEGO WALCA DROGOWEGO

Przedmiot:

DOSTAWA UŻYWANEGO WALCA DROGOWEGO

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA z o.o. z siedzibą w Elblągu
ul. Szańcowa 1
82-300 Elbląg
powiat: Elbląg
tel. 55 232 64 08
epgk@epgk.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Elbląg
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 55 232 64 08
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiot zamówienia :
,,DOSTAWA UŻYWANEGO WALCA DROGOWEGO DLA
ELBLĄSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI
KOMUNALNEJ sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu"
Przedmiotem zamówienia jest dostawa używanego walca tandemowego o
następujących parametrach technicznych:
1. Walec drogowy nieuszkodzony.
2. Rok produkcji nie starszy niż 2016r.
3. Masa eksploatacyjna od 4,01 do 4,5 t.
4. Licznik motogodzin - do 1500 mtg
5. Silnik KUBOTA czterocylindrowy.
6. System spryskiwania - zraszanie wodą.
7. Walec wyposażony w system ROPS.
8. Wibracja na przednim bębnie
9. Oscylacja na tylnym bębnie
10. Walec po wymianie wszystkich płynów i olejów i filtrów, gotowy do pracy.
11. Gwarancja na maszynę na okres min.2 miesięcy lub 100 godzin pracy.
12. W ramach przedmiotu Wykonawca przeszkoli w cenie zakupu przedmiotu
zamówienia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji
dostarczanego pojazdu w siedzibie Zamawiającego w terminie odbioru.
Szkolenie powinno odbywać się w czasie uruchomienia maszyny i
obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację maszyny.

CPV: 43.31.24.00-7

Dokument nr: ZP-10/EPGK/2021

Otwarcie ofert: 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.10.2021 r. o godz. 9;00 w siedzibie
Zamawiającego, przy Ul. Szańcowej 1 w Elblągu.
Otwarcie ofert jest niejawne.

Składanie ofert:
1. Oferty można składać osobiście w siedzibie Zamawiającego przy ul.
Szańcowej 1 w Elblągu w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres siedziby
zamawiającego do dnia 13.10.2021 r. do godz. 15;00 (decyduje data
wpływu do Zamawiającego).

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji zamówienia ustala się na 7 dni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca dostarczy kompletne urządzenie do siedziby Zamawiającego,
tj. Elbląskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. ul.
Szańcowa 1, 82-300 Elbląg. W godz.ch pracy spółki, tj. od poń. do pt. od
godz. 7:00 do godz. 15:00.
2. Przed zrealizowaniem zamówienia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym
konkretny dzień i godzinę odbioru przedmiotu zamówienia.
3. Protokolarny odbiór przedmiotu zamówienia odbędzie się niezwłocznie po
odbiorze zamówienia.
4. Do przedmiotu zamówienia należy dołączyć komplet dokumentów o
dopuszczeniu do ruchu po drogach publicznych.
V. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1. Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu
składania ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami
zawartymi w ogłoszeniu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami
określonymi w tym dokumencie.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać
treści ogłoszenia - załącznik nr 1.
3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy
pisemnej, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo
pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana
przez pełnomocników, Wykonawca powinien dołączyć do oferty
pełnomocnictwa, z treści których wynika umocowanie do podpisania oferty
przez pełnomocników. Wszystkie pełnomocnictwa dołączone do oferty
powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
notarialnie.
4. Cenę należy podać w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
5. Oferta powinna być umieszczona w trwale zaklejonej kopercie. Koperta
powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, nazwą i adresem
Zamawiającego, jak również napisem: ,,Nie otwierać przed dniem
14.10.2021 r., godz. 9;00" Jeżeli koperta nie będzie opisana i
oznakowana jak wyżej, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
nieprawidłowe lub przedwczesne otwarcie koperty.
6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być
parafowane przez Wykonawcę. Zaleca się, aby zmiany były dokonane jedynie
przez czytelne przekreślenie istniejącego zapisu i wstawienie obok zapisu
innego.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Jedynym z kryteriów oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest
cena.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonuje się w systemie punktowym.
Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (100 pkt.) ofercie, która
przedstawi najniższą cenę netto za realizację całego zamówienia. Punkty dla
pozostałych ofert zostaną wyliczone ze wzoru:
C= (Cn/Co)x 100 pkt
gdzie Cn- cena netto oferty najtańszej
Co- cena netto oferty ocenianej
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełnia wszystkie
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, a jego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów.
3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców
wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
4. Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej nie będzie możliwy z uwagi na fakt, iż
dwóch lub więcej Wykonawców złożyło oferty o takiej samej cenie.
Zamawiający wezwie Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w
wyznaczonym przez niego terminie.
5. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych wcześniej ofertach.
6. Jeżeli wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy Zamawiający może
dokonać ponownego wyboru oferty spośród nie odrzuconych ofert,
wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym
Zapytaniu ofertowym.
VIII. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- Treść oferty nie odpowiada treści Zapytania ofertowego.
- Oferta została złożona przez Wykonawcę, wykluczonego z udziału w
postępowaniu o udzielnie zamówienia.
- Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
- Oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania:
li. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w ramach procedury
określonej w niniejszym ogłoszeniu, bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn.
zm.).
2. Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości poniżej 130 000 zł netto bez
podatku od towarów i usług (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych).
3. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie ich składania, zostaną
niezwłocznie zawiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, z podaniem nazw (firm), siedzib
Wykonawców, których oferty wybrano, uzasadnienia ich wyboru oraz nazw
(firm) albo imion i nazwisk, siedzib albo miejsc zamieszkania i adresów
Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie ich składania,
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone (z podaniem
uzasadnienia),
c) unieważnieniu postępowania (z podaniem uzasadnienia), jeżeli nastąpią
przesłanki do unieważnienia.
X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
1.Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
c) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie
postępowania lub wykonanie przedmiotowego zamówienia nie leży w
interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
2. Zamawiający może w każdym czasie podjąć decyzję o unieważnieniu
postępowania, bez podania przyczyn, w tym również po wyborze oferty
najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy. O tym fakcie Zamawiający
powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty.
3. Wykonawcy nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów związanych z
udziałem w postępowaniu ani zapłata jakiegokolwiek odszkodowania, w
tym w szczególności w przypadku zajścia okoliczności o których mowa w
pkt 4 i 5.
4. O terminie podpisania umowy wg wzoru zgodnego z załącznikiem nr 2,
Zamawiający poinformuje Wykonawcę drogą telefoniczną lub e-mailową.
XI. TRYB OGŁASZANIA WYNIKÓW
Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę w postępowaniu o wyborze
najkorzystniejszej oferty oraz podaje uzasadnienie jej wyboru.
Wykonawca, którego oferta została wybrana jest zobowiązany w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego podpisać umowę o treści określonej
w załączniku nr2 -Wzór umowy.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.