Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku

Przedmiot:

Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
UL. BOLESŁAWA CHROBREGO 7
02-479 WARSZAWA
powiat: Warszawa
602 403 224, 22 863-55-24
wlochy.zgn@um.warszawa.pl
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/40877/details
Województwo: mazowieckie
Miasto: WARSZAWA
Wadium: ---
Nr telefonu: 602 403 224, 22 863-
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Rodzaj zamówienia:
Robota budowlana
Kwota zamówienia:
Zamówienie do 130 000 zł netto.
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA:
Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku przy Ul. Wagonowej 4, Ul. Krańcowej 12 i Ul. Dziupli 9
w Warszawie.
IV. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji.
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Awaryjne zabezpieczenia dachu budynku przy Ul. Wagonowej 4,
ul. krańcowej 12 i Ul. Dziupli 9 w Warszawie.".
2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z cenami jednostkowymi Wykonawcy,
znajdującymi się w Kosztorysie ofertowym, sporządzonym na podstawie zamieszczonego
Przedmiaru robót.

Dokument nr: PZ.2611.71.2021

Otwarcie ofert: 6. Termin otwarcia ofert: w dniu 12.10.2021 r. o godz. 08.30.

Specyfikacja:
4. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowe i aplikacyjne do przekazywania danych, składania
ofert i innych dokumentów, dotyczące systemu dostępne są na stronie:
http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl;

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl/pn/zgnwlochy/demand/notice/public/40877/details

2. TERMIN SKŁADANIA ofert: 12.10.2021 r. do godz. 08;00
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności i opatrzeć kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym, przez Wykonawcę lub osobę
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym
dla formy organizacyjnej.
4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert. Oferta złożona po terminie zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji umowy.
Termin realizacji: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
III. Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejsze oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.
3. Zamówienia częściowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
8. Zamówienia podobne.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzjelenia zamówień podobnych.
9. Zwrot kosztów.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie
komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych
i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się drogą elektroniczną, przy użyciu platformy zakupowej e-Zamawiający, bądź mailowo
na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
2. Zamawiający zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
powinien posiadać konto w systemie Marketplanet OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl).
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w w/w. systemie. Czas
weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch
dni roboczych.
3. Pytania do Przedmiotu Zamówienia należy zadawać za pośrednictwem systemu dostępnego pod
adresem: http://zgnwlochy.ezamawiajacy.pl. Instrukcja korzystania z systemu jest dostępna pod
wyżej wskazanym adresem, w zakładce ,, Regulacje i procedury procesu zakupowego".
Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań drogą mailową, na adres: wlochy.zgn@um.warszawa.pl

Zamawiający nie wymaga podpisywania pytań kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4.1 Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości minimum 512 kb/s;
4.2 Komputer klasy PC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ,
system operacyjny - MS Windows 7 lub nowsze wersje;
4.3 Zainstalowania dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4.4 Włączona obsługa JavaScript:
4.5 Zainstalowany program obsługujący pliki w formacie .pdf;
5. Format kodowania i oznaczania czasu:
5.1 Plik stanowiący ofertę, załączony i zapisany przez Wykonawcę, jest widoczny w systemie jako
zaszyfrowany - format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia w/w pliku dostępna jest dopiero
po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
5.2 Oznaczenie czasu odbioru danych przez system stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany według lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu -
zegarem Głównego Instytutu Miar.
6. Pozostałą korespondencję (tj. oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz wszelkie
informacje) związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać drogą mailową na adres
wlochy.zgn@um.warszawa.pl, w tytule wpisując numer postępowania, którego dotyczy, bądź za
pośrednictwem formularza pytań i odpowiedzi, dostępnego na platformie e-Zamawiający pod
numerem danego postępowania. Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może
być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający
i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.
7. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza systemowego lub Formularza
własnego jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
VIII. Termin związania oferta.
1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert do dnia
10.11.2021 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi pr;:ed upływem terminu związania
ofertą określonego w Zaproszeniu, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca
się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania oferta, o którym mowa w ust. 2, wy naga złożenia przez Wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
X. Tajemnica przedsiębiorstwa
1. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1913),
które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać przekazane
w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku - ,,Załącznik stanowiący tajemnicę
przedsiębiorstwa", a następnie wraz z plikami stanowiącymi część jawną skompresowane do
jednego pliku archiwum (ZIP).
2. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(tj. Dz. U. z 2020 r. póz. 1913), przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa.
Oraz inne informacje posiadające wartość gospodarcza, co do których przedsiębiorca podjął
niezbędne działania w celu zachowania ich poufałości.
3. By zastrzeżenie było skuteczne, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dowody na to, że:
a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny
posiadający wartość gospodarczą,
b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,
c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufałości.
4. Tajemnicy przedsiębiorstwa nie mogą stanowić informacje podawane do wiadomości podczas
otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji
i warunków płatności zawartych w ofercie oraz informacje podawane do wiadomości publicznej.
XI. Sposób udzielania wyjaśnień.
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące przedmiotu zamówienia,
kierując swoje pytania drogą elektroniczną na stronie internetowej prowadzonego postępowania:
zgnwlochy.ezamawiajacy.pl lub na adres email: wlochy.zgn@um.warszawa.pl.
Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął do Zamawiającego nie później niż
do końca dnia, w którym upływa połowa czasu wyznaczonego terminu składania ofert.
UWAGA!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta Wykonawcy w systemie Marketolanet
OnePlace (oneplace.marketpalnet.pl). Czas weryfikacji danych do złożenia wniosku o rejestrację do
aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji dla Wykonawcy dla postępowań opublikowanych po
01.01.2021 r., w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego dostępnej na stronie
internetowej platformy e-Zamawiający: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl.
Rejestracja konta Wykonawcy jest bezpłatna i nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta Wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie
zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i złożyć (wysłać) w systemie.

Uwagi:
I. Miejsce publikacji dokumentów zamówienia.
Strona internetowa prowadzonego postępowania: zgnwlochy.ezamawiajacy.pl

Kontakt:
VII. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami.
Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawce mi:
1. W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
1.1 Pan Jerzy Wilamowski - Inspektor nadzoru ogólnobudowlanego, tel. 602 403 224
e-mail: jwilamowski@um.warszawa.pl
2. W zakresie dotyczącym dokumentacji postępowania:
2.1 Pani Agnieszka Joachimiak - Inspektor ds. Planowania i Utrzymania Zasobów, tel. 22 863-55-24,
e-mail: ajoachimiak@um.warszawa.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.