Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
12z dziś
4932z ostatnich 7 dni
20764z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiot:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
44-102 Gliwice
powiat: Gliwice
techniczny@io.gliwice.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Gliwice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
W imieniu Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie - Państwowego Instytutu
Badawczego Oddział w Gliwicach, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzjelenia odpowiedzi
na opublikowane zapytanie ofertowe dot. pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.
"Przebudowa, nadbudowa budynku Narodowego Instytutu Onkologii celem utworzenia Centrum
Wsparcia Badań Klinicznych"
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Planowane rozpoczęcie - listopad 2021
Planowane zakończenie - luty 2022
W załączeniu przesyłamy projekt budowlany, będący załącznikiem nr 1 do zapytania.
Ogólny zakres zadań:
1) nadzór inwestycyjny całego procesu inwestycyjnego robót budowlanych i konstrukcyjnych
wynikających z opracowanego projektu budowlanego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaż i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
108 póz. 953) i umowy z wykonawcą robót budowlanych, a w szczególności:
- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji
z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, umową, przepisami prawa, obowiązującymi
normami państwowymi, wytycznymi branżowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
- sprawdzanie jakości wykonanych robot, wbudowanych wyrobów budowlanych,
a w szczególności zapobieganie zastosowaniu materiałów wadliwych i nie dopuszczonych do
obrotu i stosowania,
- sprawdzanie, odbiór częściowy robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz
udział w czynnościach odbioru końcowego robót budowlanych,
- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcie wad, a także kontrolowanie rozli-
czeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
- kontroli zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz terminowości ich wykonania.
Do obowiązków inspektora nadzoru należeć będzie m.in.:
- merytoryczny nadzór nad wykonywaniem robót,
- dokładne zapoznanie się z warunkami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą
i rzetelne egzekwowanie zapisów przedmiotowych dokumentów,
- nadzór nad kompletowaniem i kontrola wszelkich dokumentów wymaganych od Wykonawcy
robót budowlanych koniecznych do odbioru
- kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu
budowlanego oraz wycenę robót,
- właściwa dyspozycyjność wobec Wykonawcy robót i Inwestora - Zamawiającego, stawianie
się na uzasadnione wezwanie Inwestora
- uczestnictwo w spotkania organizowanych przez Zamawiającego
- pisemne zgłaszanie Zamawiającemu informacji dotyczących ewentualnych zakłóceń
związanych z realizacją prac, w tym również informacji o wszelkich opóźnieniach w realizacji
harmonogramu z określenie ich przyczyn.
Dodatkowe wymagania stawiane inspektorowi nadzoru w zakresie zadania:
1. Inspektor nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane do nadzorowania robót
budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz powinien brać udział w robotach
budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub
inwentarza zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.).
2. Spełnienie warunku potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk
zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub
robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej,
na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której
nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy lub
zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (zgodnie z Ustawą z
dnia 23 lipca 2003r. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze
zm.)

Dokument nr: DA/DT-381-78/21

Składanie ofert:
6. Termin złożenia oferty: 12 października 2021 r.
7. Miejsce i sposób składania ofert lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie:
a) ofertę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej techniczny@io.gliwice.pl

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: listopad 2021 - luty 2022

Wymagania:
2. Kryterium: cena-100%
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiają-
cego wraz z ofertą należy przedłożyć:
> Świadectwa potwierdzające spełnienie dodatkowych wymagań, o których mowa w punkcie 1
powyżej.
5. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać:
a) wartość netto i brutto zamówienia
b) dokument o którym mowa w pkt. 4 powyżej.
c) warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia faktury,
d) okres ważności złożonej oferty (wymagany min. 30 dni),
e) pełnomocnictwo jeśli oferta nie zostanie podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania
na mocy KRS/CEIDG.
b) w razie niejasności na etapie przygotowania oferty, można zwrócić się do Zamawiającego
o wyjaśnienia (jednak nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert) przesyłając
je na adres poczty elektronicznej: techniczny@io.gliwice.pl
8. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe polegające
na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
informując o tym niezwłocznie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
9. Zamawiający, w toku badania i oceny ofert, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert lub ich uzupełnienia.
10. Zamawiający udostępni informacje o wyniku postępowania na stronie internetowej http://www.io.qli-
wice.pl/instvtut/zamowienia
11. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyli się od zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający ma prawo wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny lub unieważnić po-
stępowanie.
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lud odwołania niniejszej procedury
na każdym etapie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.