Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przegląd aluminiowej stolarki okiennej

Przedmiot:

Przegląd aluminiowej stolarki okiennej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3
31-547 Kraków
powiat: Kraków
tel. 12 417 56 52
gospodarczy@krakow.sa.gov.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 12 417 56 52
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Skarb Państwa - Sąd Apelacyjny w Krakowie
działając z zamiarem udzielania zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 000,00 zł (art. 2 ust. 1 pkt 1) a contrario ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą:
Przegląd aluminiowej stolarki okiennej w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie
ul. Przy Rondzie 3, 31-547 Kraków
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1.1. Przedmiotem zamówienia jest Przegląd aluminiowej stolarki okiennej w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie, Ul. Przy Rondzie 3 31-547 Kraków.
1.2. Przegląd obejmować będzie:
1.2.1. czyszczenie i konserwację uszczelki centralnej i akustycznej,
1.2.2. czyszczenie, odkurzanie rowków okuciowych,
1.2.3. smarowanie, konserwację newralgicznych elementów okucia,
1.2.4. weryfikację poprawności i zakresów działania okucia,
1.2.5. regulację okucia,
1.2.6. weryfikację poszczególnych elementów składowych,
1.2.7. sporządzenie raportu usterek dla konstrukcji,
1.2.8. przedstawienie kosztorysu napraw.
1.3. Zestawienie okien podlegających przeglądowi w budynku Sądu Apelacyjnego w Krakowie - załącznik nr 2

Dokument nr: GI.-2220-25/21

Składanie ofert:
8.1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail gospodarczy@krakow.sa.gov.pl
w terminie do dnia 08.10.2021 r. do godz. 15.00.

Miejsce i termin realizacji:
2. Wymagany termin realizacji zamówienia:
Do dnia 15.12.2021r.

Wymagania:
3. Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego - Wzorze umowy, na warunkach której Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert:
4.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
KRYTERIUM WYBORU
WAGA
Cena
100%

4.2. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
4.3. Punkty za kryterium ,,cena" zostaną obliczone według wzoru:
4.4. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów
w ww. kryterium oraz będzie odpowiadała wszystkim wymogom postawionym przez Zamawiającego.
5. Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie:
5.1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką Wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez Wykonawcę na podstawie opisu przedmiotu zamówienia, łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
5.2. Cena ofertowa ustalona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami wynikającymi z niniejszego Zapytania ofertowego.
5.3. Cena ofertowa musi być wyrażona cyfrowo i słownie.
5.4. Wszystkie wartości cenowe należy podać w złotych (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku).
5.5. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej określa Formularz ofertowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
6. Oferta ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. Formularz ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 1
do Zapytania ofertowego,
6.2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień,
6.3. Stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę
7.2. Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie, oraz obejmować całość zamówienia.
7.3. Zaleca się przy sporządzeniu oferty skorzystanie z wzoru przygotowanego przez Zamawiającego, przedstawionego w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Wykonawca może przedstawić ofertę na swoich formularzach, z zastrzeżeniem, że muszą one zawierać wszystkie informacje określone przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu.
8.2. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
8.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data i godzina wpływu na serwer Zamawiającego).
8.4. Oferent zobowiązany jest do oznaczenia w przedłożonej ofercie terminu nią związania, nie krótszego niż 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert, o którym mowa w pkt 8 ppkt 8.1. W sytuacji braku oznaczenia terminu związania ofertą przyjmuje się, iż wynosi on 30 dni od dnia zakończenia zbierania ofert.
9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający może także poprawiać oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Zapytania ofertowego oraz warunków postępowania. W przypadku zmiany może zostać przedłużony termin składania ofert.
11. W przypadku otrzymania ofert, które będą przekraczały kwotę przeznaczoną
na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji z Wykonawcami, ograniczenia zakresu zamówienia bądź odstąpienia od udzielenia zamówienia po wyborze oferty a przed zawarciem umowy bez podawania uzasadnienia. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania uzasadnienia.
12. Zamawiający odrzuci oferty, które nie będą spełniały wymogów Zamawiającego.
13. Zamawiający powiadomi uczestników postępowania o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania drogą elektroniczną
14. Informacje dotyczące zawierania umowy:
Po dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego/elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego/korespondencyjnie w terminie podanym przez Zamawiającego.

Kontakt:
15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie niniejszego postępowania jest: Monika Gawlik tel. 12 417 56 52; email: gospodarczy@krakow.sa.gov.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.