Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych

Przedmiot:

Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: HEMAP HENRYK KRYSIAK
Jana Długosza 105
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
605 460 754
biuro@hotelcoliber.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/72797
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: ---
Nr telefonu: 605 460 754
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Powstaje w kontekście projektu
RPSL.03.02.00-24-0721/20 - Modernizacja obiektu hotelowego oraz wdrożenie innowacyjnego rozwiązania w celu utrzymania oraz zwiększenia konkurencyjności

Opis
Zadanie 1. Zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych
Przedmiotem zamówienia jest zakup stacji ładowania samochodów elektrycznych o parametrach równoważnych/nie gorszych niż:
- możliwość zarządzania poborem energii
- maksymalny prąd ładowania do 32 A w instalacji 3-fazowej (do 22 kW)
- kabel zasilający
- stacja z dwoma gniazdami
Dodatkowe informacje dla Oferentów:
- parametr ,,możliwość zarządzania poborem energii" oznacza, że stacja powinna posiadać system zarzadzania energią. Zamawiający nie uzna za spełnienie wymagania, jeśli urządzanie będzie miało możliwość na sztywno ustawienie poboru mocy przez urządzenie z zakresu od 3,7kW do 22kW
- linia zasilająca jest wyprowadzona do miejsca montażu stacji
- stacja ma być wolnostojąca
- nie jest wymagany kabel ładujący
- stacja nie będzie ogólnodostępna, będzie przeznaczona tylko do użytku dla gości hotelowych
- przeprowadzenie procesu odbioru UDT będzie zrealizowane przez Zamawiającego
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie u Zamawiającego.
Okres gwarancji
minimalny oczekiwany okres obowiązywania gwarancji został ustalony na poziomie 12 miesięcy, natomiast maksymalny na poziomie 36 miesięcy.

CPV: 31000000-6

Dokument nr: 2021-1538-72797, 12/08/2021

Składanie ofert:
TERMIN SKŁADANIA ofert
2021-10-13

Miejsce i termin realizacji:
Planowany termin podpisania umowy
2021-10

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
śląskie
Powiat
kłobucki
Gmina
Kłobuck
Miejscowość
Kłobuck

Wymagania:
Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków zamówienia lub wprowadzenia zmian w umowie na etapie podpisywania i w podpisanej umowie oraz zmian w ustalonych warunkach zamówienia, w tym w szczególności zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, z następujących powodów:
- zmiany Wytycznych i interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 lub innych obowiązujących Wytycznych, obowiązujących dla zawartej umowy i wymagających zmiany umowy zawartej z Wykonawcą.
- zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, skutkującego koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
- zmiany związanej z koniecznością likwidacji oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych stwierdzonych w treści umowy.
- zmiany terminu realizacji zamówienia, terminu płatności, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia przez Zamawiającego i/lub Wykonawcę w momencie zawarcia umowy okoliczność wystąpienia siły wyższej (za działania siły wyższej uznaje się np. epidemie, pandemie, stany wyjątkowe, klęski żywiołowe - powodzie, lawiny, pożary sezonowe itp., zdarzenia losowe, katastrofy, strajki generalne lub lokalne, i inne, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy), awarie, niespodziewane wypadki, przedłużające się prace budowlane miejsca, gdzie maja zostać zainstalowane maszyny itp., za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
- Oferta złożona: po terminie lub niekompletna lub nie zawierająca wymaganego oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021; Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021) lub nieprzygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021) nie będzie podlegała rozpatrzeniu,
- Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021; Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021), o których mowa w treści niniejszego zapytania ofertowego,
- Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021),
- Wszystkie środki trwałe składające się na elementy przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Nowy środek trwały to wytworzony (wyprodukowany) przez fabrykę (zakład przemysłowy) środek trwały, który przed nabyciem nie był w jakiejkolwiek formie używany. Oznacza to, że powinny one pochodzić bezpośrednio od producenta lub od podmiotów pośredniczących w ich obrocie. Za fabrycznie nowe środki trwałe można również uznać nabyte od innych zbywców, w przypadku gdy uprzednio nie były używane (eksploatowane) oraz nigdy nie zostały zaewidencjonowane w ewidencji środków trwałych i nie podlegały amortyzacji. Oświadczenie w zakresie zobowiązania się przez Wykonawcę do dostarczenia fabrycznie nowych środków trwałych stanowi Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/08/2021,
- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Ceny mogą być podane w PLN lub EUR. Zamawiający w przypadku ofert w walucie EUR do przeliczeń zastosuje średni kurs NBP z dnia rozstrzygnięcia zapytania.
- Oferta musi być podpisana przez osobę do tego upoważnioną, która widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, wypisie z ewidencji działalności gospodarczej lub innym dokumencie zaświadczającym o jej umocowaniu prawnym do reprezentowania podmiotu składającego ofertę lub przedłoży do oferty stosowne pełnomocnictwo.
- Ważność oferty minimum do dnia 31.10.2021 r.

Uwagi:
Data opublikowania ogłoszenia
2021-10-06
Data ostatniej zmiany
2021-10-06

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena oferty najtańszej (kwota netto)
------------------------------------------------- x 70 = liczba punktów
Cena oferty badanej (kwota netto)
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin realizacji najkrótszy z ofert (w dniach kalendarzowych)
---------------------------------------------------------------------------- x 20 = liczba punktów
Termin realizacji z oferty badanej (w dniach kalendarzowych)
Szczegółowy opis kryterium w załączniku "Zapytanie ofertowe 12_08_2021"
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja z oferty badanej (w miesiącach)
--------------------------------------------------------------------------------- x 10 = liczba punktów
Max okres gwarancji przyjęty przez Zamawiającego (w miesiącach)
Szczegółowy opis kryterium w załączniku "Zapytanie ofertowe 12_08_2021"

Kontakt:
Osoby do kontaktu
Aneta Nieszporska
tel.: 605 460 754
e-mail: biuro@hotelcoliber.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.