Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4812z ostatnich 7 dni
20440z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa obiektów małej architektury

Przedmiot:

Budowa obiektów małej architektury

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA BOGATYNIA
ul. Ignacego Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. (075) 7725372, tel. 075-77 32 028, tel.: 75 77 25 366, tel.: 75 77 25 360;
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. (075) 7725372,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Bogatynia, w imieniu której występuje Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
zaprasza do złożenia oferty na budowę obiektów małej architektury w ramach Otwartych Stref
Aktywności na terenie gminy Bogatynia, adres: Bogatynia, Ul. Energetyków, dz. nr 2/9, AM-15, obręb II
Bogatynia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane o wartości poniżej kwoty
określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
( t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129).
1. Przedmiot zamówienia
1.1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefy
aktywności przeznaczonej do realizacji w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-
rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności.
W ramach zadania należy wykonać siłownię plenerową wyposażoną w 6 różnych urządzeń,
w tym jedno dostosowane dla osób niepełnosprawnych i jedno dla dzieci, strefę relaksu wyposażoną w 4
ławki oraz urządzenia do gier edukacyjnych montowanych na stałe do podłoża oraz infrastrukturę
towarzyszącą, w tym stojak na rowery, kosze na odpady, tablicę informacyjną, a także dojścia
i nawierzchnie wokół urządzeń.
Zestawienie elementów wyposażenia:
a) montażu urządzeń sportowych siłowni plenerowej:
- urządzenie do wyciskania siedząc 1 os - 1 szt.;
- prasa nożna 1-os - 1 szt.;
- wahadło 1-os;- narciarz 1-os - 1 szt.;
- urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci 4-os - 1 szt.;
- urządzenie wielofunkcyjne dla niepełnosprawnych 2-os - 1 szt.;
b) strefa relaksu:
- ławka z oparciem montowana na stałe do podłoża 4 szt.;
- stół do gry w szachy montowany na stałe do podłoża - 1 kpl;
- stół do ping ponga montowany na stałe do podłoża 1 szt.;
c) infrastruktura towarzysząca:
- tablica informacyjna montowana na stałe do podłoża 1 szt.;
- betonowy kosz na odpady 2 szt.;
- stojak rowerowy na 5 stanowisk - 1 szt.;
Dodatkowo w ramach inwestycji należy wykonać utwardzenie nawierzchni w zakresie:
- betonowa kostka brukowa 116,80 m2 oraz nawierzchnia żwirowa 81,10 m2.
Wszystkie zamontowane urządzenia siłowni plenerowej muszą tworzyć jednorodną stylistycznie całość
pod względem wizualnym, materiałowym i kolorystycznym.
Każde zamontowane urządzenie musi być bezpieczne oraz posiadać aktualny certyfikat potwierdzający
wykonanie zgodnie z normą PN-EN 16630:2015-06, wydany przez akredytowaną jednostkę PCA.
Wokół każdego urządzenia zachować strefę bezpieczeństwa min. 1,5 m. W strefie relaksu urządzenia
powinny korespondować z urządzeniami siłowni plenerowej.
W ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wysiewu nowych trawników oraz nasadzeń
nowych drzew i krzewów.Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia opisuje projekt budowlano wykonawczy pn. ,,Budowa
obiektów małej architektury w ramach Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia",
Bogatynia Ul. Energetyków, dz. nr 2/9; AM-15; obręb II Bogatynia opracowany w lutym 2019 roku przez
Biuro Projektowe Portal AB s.c. Ul. Sudecka 89 lok. 11-12, 58-500 Jelenia Góra.
1.2. Zamawiający będzie wymagał, aby Wykonawca zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego
na warunkach w niej określonych. W tym celu przekazuje projekt umowy stanowiący integralną część
zapytania.
1.3. Warunek dotyczący przedmiotu zamówienia:
Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty budowlane, licząc od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego.
1.4. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej terenu przeznaczonego pod inwestycję celem
właściwego rozpoznania zakresu robót.
1.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji w zakresie zaoferowanych
cen z Wykonawcami, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu postawione przez
Zamawiającego, w przypadku gdy ceny podane przez Wykonawców przekraczają wartość środków
przeznaczonych na realizację zamówienia.

Dokument nr: IR.271.66.2021.PW

Składanie ofert:
6.1. Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy
w Bogatyni przy Ul. Daszyńskiego 1, w Kancelarii Urzędu - pokój nr 5. TERMIN SKŁADANIA ofert upływa
13.10.2021r.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania zamówienia
2.1. Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 90 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania
umowy.
2.2. Przekazanie terenu wykonywania robót nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia
podpisania umowy.

Wymagania:
3. Warunki, jakie musi spełnić Wykonawca.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą że spełniają warunek dotyczący:
3.1. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawcy muszą wykazać, że:
3.1.1. W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną (zakończoną,
wykonaną w ramach jednej umowy) obejmującą swoim zakresem budowę placu zabaw lub siłowni
zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 30.000 zł brutto.
W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy
dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia
robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN).
3.1.2. Skierują do realizacji zamówienia, co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Uwaga.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
2Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych
na podstawie aktualnie
obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane rozumie przez to również odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów
regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach
przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone
w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wskazana w ppkt 3.1.2. osoba
musi posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazana osoba nie posiada biegłej
znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego,
zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą,
na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 5 zaproszenia do składania ofert.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert w oparciu o informacje zawarte w złożonej ofercie wraz z załącznikami oraz złożonych
innych oświadczeniach i dokumentach, złożonych przez Wykonawcę wg formuły spełnia/nie spełnia.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.
4. Opis sposobu obliczenia ceny
4.1. Wykonawca podaje w formularzu ofertowym całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto za
wykonanie całego przedmiotu zamówienia w rozbiciu na wynagrodzenie ryczałtowe brutto (łącznie
z podatkiem VAT), wysokość podatku VAT i ryczałtowe wynagrodzenia netto.
4.2. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe brutto, wynagrodzenie netto oraz wysokość podatku VAT
należy podać w zapisie liczbowym z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).
4.3. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie
z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za
oczywistą pomyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku VAT.
4.4. Cenę całkowitą należy ustalić jako cenę ryczałtową.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w art. 632 określa ten rodzaj wynagrodzenia
następująco:
,,Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiarów lub kosztów tych prac"
4.5. Wykonawca w całkowitym wynagrodzeniu ryczałtowym brutto zobowiązany jest przewidzieć,
wszystkie koszty mogące powstać w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym między
innymi koszty związane z nadzorem służb technicznych, zabezpieczeniem terenu (placu budowy) w dzień
i w nocy, wykorzystaną energią elektryczną, zużyciem wody, przygotowaniem zaplecza budowy,
zagospodarowaniem tj. utylizacją lub odzyskiem wytworzonych odpadów (w tym złomu, gruzu
betonowego i bitumicznego) oraz ich transportem i przekazaniem do najbliższej instancji przetwarzającej
odpady w celu ich odzysku lub utylizacji.
4.6. Zamawiający dopuszcza zmianę całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy
w sytuacji, gdy nastąpi zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku cena przedmiotu
umowy zostanie odpowiednio zmieniona (bez zmiany wartości netto).
3Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia i jest materiałem pomocniczym
w celu ułatwienia Wykonawcy dokonania wyliczenia ceny ofertowej.
5. Opis sposobu przygotowania oferty
Formularz oferty i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do
reprezentowania Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
Wykonawca może upoważnić inną osobę do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli
w jego imieniu.
W takim przypadku umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy musi być udokumentowane
stosownym pełnomocnictwem, które należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii
potwierdzonej notarialnie.
Do formularza ofertowego (załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia) należy załączyć:
1) Wykaz robót budowlanych wraz z dowodami, zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem przedmiotu, wartości wykonanych robót, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. Wykaz
należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej zaproszenia.
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zadania załącznik nr 3 do niniejszej
zaproszenia.
3) uprawnienia budowlane osoby wykazanej w załączniku nr 3;
4) wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego osoby wykazanej
w załączniku nr 3, potwierdzony aktualnym zaświadczeniem wydanym przez tę izbę.
5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej.
Ofertę należy złożyć w szczelnie zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta)
zaadresowanym i opisanym wg treści:
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)
Nazwa Zamawiającego Gmina Bogatynia
Oferta na budowę obiektów małej architektury w ramach Otwartych Stref Aktywności
na terenie gminy Bogatynia
6.2. Ofertę można również przesłać drogą elektroniczną na adres: piotr.wysocki@bogatynia.pl
Oferty, które zostaną złożone lub wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym terminie ich składania, jak
również oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane (w przypadku ofert składanych drogą
elektroniczną liczyć się będzie data dostarczenia oferty na serwer pocztowy Zamawiającego). Forma
dokumentów - oryginał lub kopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.
6.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w postaci papierowej,
w formie cyfrowej kopii (skan oferty) lub też w formie elektronicznej. Dla ważności oferty wymagane
jest jej podpisanie (własnoręczne w przypadku formy papierowej i cyfrowej kopii oraz kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w przypadku oferty składanej w formie elektronicznej). Formularz oferty
i stosowne załączniki muszą być podpisane przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania
Wykonawcy wynikającą wprost z właściwego rejestru.
4Uwaga!
Cyfrowa kopia (skan oferty) jest uważana przez Zamawiającego, za równoważną formie pisemnej
postaci papierowej oferty wobec powyższego podpis elektroniczny nie jest wymagany pomimo
wersji elektronicznej oferty.
7. Kryterium
7.1. Po ocenie spełnienia warunków oraz formalnej poprawności ofert, zostanie dokona ocena ofert -
wybór najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryterium wyboru:
Cena ofertowa (brutto) - waga 100 pkt
7.2. Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane w odniesieniu do wymienionego kryterium.
Najtańsza cena ofertowa brutto otrzyma maksymalną ilość punktów określonych poniżej przez
Zamawiającego, natomiast pozostałym Wykonawcom zostanie przyznana odpowiednio (proporcjonalnie)
mniejsza ilość punktów.
7.3. Ocena ofert będzie się odbywała wg następującej zasady:
Ocena punktowa kryterium ceny (Kc) dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena =
najniższa cena ofertowa brutto
------------------------------------------------------
cena oferty badanej brutto
X 100% X 100 pkt.
W zakresie kryterium (cena ofertowa brutto) oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
7.4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru (uzyskała największą ilość punktów) - oferta
z najniższą ceną ofertową.
7.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostaną
złożone oferty o tej samej cenie (tej samej ilości punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców którzy
złożyli te ofert, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
wcześniej w złożonych ofertach.

Uwagi:
8. Informacje dotyczące gromadzenia danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję,
że:
? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia,
ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
? inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Bogatynia jest Pan Marcin Kuliś, email:
iod@bogatynia.pl ;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na budowę obiektów małej architektury
w ramach Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Bogatynia, adres: Bogatynia, ul. Energetyków,
dz. nr 2/9, AM-15, obręb II Bogatynia.
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania;
? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lat, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy;
? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
? posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
5?
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Kontakt:
1.6. Zamawiający informuje, że na terenie gminy Bogatynia funkcjonuje składowisko odpadów
komunalnych; w sprawach ceny, rodzaju odpadów i możliwości ich przyjęcia należy kontaktować się
z zarządcą składowiska, którym jest Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Kilińskiego 17 w Bogatyni, tel. 075-77 32 028.
9. Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
Aleksandra Kołodyńska-Wojciechowska - naczelnik wydziału, tel.: 75 77 25 360;
Edyta Pietrzak - podinspektor, tel.: 75 77 25 366
Piotr Wysocki - sprawy formalno - prawne, tel.: 75 77 25 372.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.