Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
176z dziś
5096z ostatnich 7 dni
20928z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Wymiana złoży

Przedmiot:

Wymiana złoży

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o
ul. ks. Piotra Skargi 10
05-600 Grójec
powiat: grójecki
Sekretariat Prezesa Zarządu tel.: 48 664 91 01 fax: 48 664 21 81
sekretariat@pcmg.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grójec
Wadium: ---
Nr telefonu: Sekretariat Prezesa
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana złoży odżelaziaczy stacji uzdatniania.
2. Szczegółowy zakres w ramach ww. zadania został określony w załączniku nr 2
do Zapytania ofertowego.

Składanie ofert:
VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 11.10.2021r. godz. 12:00
VII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
Wymaga się złożenie oferty jak niżej:
1. W formie pisemnej w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie na adres: Powiatowe Centrum
Medyczne w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ul. Ks. Piotra Skargi 10,
05-600 Grójec.
Kopertę opisać w następujący sposób:
,,Zapytanie ofertowe: Wymiana złoży odżelaziaczy stacji uzdatniania. Nie otwierać przed
11.10.2021r. godz. 12:00".
2. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w Zapytaniu ofertowym,
Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcom.
3. Za termin złożenia oferty przesłanej pocztą tradycyjną przyjmuje się datę jej wpływu
do sekretariatu Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Ul. Ks. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2021r.

Uwagi:
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zamówienie udzielane jest na podstawie art. 6a ustawy z dnia 2 marca 2020r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. z 2020r. poz. 1842, z późn. zm.).
2. Zamówienie będzie prowadzone w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady
uzyskania najlepszych efektów.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym postępowaniu zastosowanie będą miały
przepisy Kodeksu Cywilnego.
IV. KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:
Kryterium: cena - waga 100 pkt
Oferty ocenione będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką może uzyskać oferta,
wynosi 100.
Kryterium: cena:
Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.
Punkty w kryterium ceny będą przyznawane według następującej zasady:
cena oferowana minimalna brutto
X =------------------------------------- x 100 pkt
cena badanej oferty brutto
2. Do realizacji zamówienia Zamawiający wybierze Wykonawcę, którego oferta otrzyma
największą liczbę punktów.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony
www.pcmg.pl . Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, zostanie
zawarta umowa - projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.
IX. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Forma płatności przelew na podstawie faktury wystawionej w terminie 3 dni od daty
podpisania protokołu odbioru.
2. Termin płatności - w ciągu 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury
do siedziby Zamawiającego.

Kontakt:
VI. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ
Osobą ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami i udzielania informacji oraz
odpowiedzi na pytania na temat zamówienia jest:
- p. Jacek Gradowski Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczo-Administracyjnego,
tel. 48 664 91 32, e-mail: sekretariat@pcmg.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.