Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pomieszczeń biurowych

Przedmiot:

Remont pomieszczeń biurowych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34
31-752 Kraków
powiat: Kraków
Telefon: +48126868000 Faks: 12 645-12-70, tel. (12) 68 68 216, tel. 126868222
zyzik@gupkrakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: +4812686800
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
w postępowaniu o wartości mniejszej niż 130 000 zł
Postępowanie prowadzone jest na podstawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie oraz Kodeksu Cywilnego
Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie
ZAPRASZA
do złożenia oferty dla zamówienia pn.:
Remont 12 pomieszczeń biurowych w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
obejmujący pomieszczenia: 3A, 5, 18R, 19R, 112, 216, 217, 221, 222, 230, 243, 245
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (określenie wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o
możliwości składani ofert częściowych)
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych dla zadania pn.: ,,Remont
12 pomieszczeń biurowych w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Ul. Wąwozowa 34,
obejmujący pomieszczenia: 3A, 5, 18R, 19R, 112, 216, 217, 221, 222, 230, 243, 245.
3. Zakres prac remontowo-budowlanych zamówienia obejmuje, :
Demontaże:
- demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami - 14 szt.,
- demontaż okien zewnętrznych 117x115 - 2 szt.,
- demontaż posadzki z wykładziny PCV - 256,1 m2,
- demontaż opraw oświetleniowych - 34 szt.
Strona 1 z 7
- demontaż osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) - 1kpl.
Roboty remontowe (w tym montaże):
- montaż drzwi HDF wraz z ościeżnicami- 14 szt. ( 2 szt. - 90, 12 szt. 80),
- montaż okien zewnętrznych PCV 117x115 - 2 szt.,
- montaż parapetów wewnętrznych z konglomeratu gr. 4cm 130x35 - 2 szt.
- naprawa parapetów wewnętrznych wraz z malowaniem130x35 - 24 szt.,
- wykonanie posadzki z wykładziny obiektowej - 256,1 m2,
- malowanie ścian wraz z przygotowaniem podłoża - 544,4 m2,
- malowanie sufitów wraz z przygotowaniem podłoża - 256,1 m2,
- malowanie instalacji c. o. (grzejniki, rury) - 1 kpl.
- montaż opraw oświetleniowych - 34 szt.
- montaż nowego osprzętu elektrycznego (gniazdka, włączniki) - 1 kpl.
- uporządkowanie miejsca prowadzenia prac.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania
ofert, składa się z dwóch części: Części I - Opis Przedmiotu Zamówienia i zawiera m. in.: opis stanu
istniejącego pomieszczeń biurowych przeznaczonych do remontu na dzień Ogłoszenia o zamówieniu,
opis zakresu robót budowlanych, wytyczne BHP przy pracach budowlanych, postępowanie
Wykonawcy z odpadami poremontowymi, stosowane przepisy prawa i wymogi prawne niezbędnie
stosowane w trakcie realizacji zamówienia oraz Części II - Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych oraz Przedmiar robót - Załączniki nr 4 do Zaproszenia do składania
ofert

CPV: 45261320-3, 45311000-0, 45324000-4, 45421000-4, 45421100-5

Dokument nr: OZ.271.281.2021.MZY

Otwarcie ofert: 4. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert.

Składanie ofert:
Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ulica
Wąwozowa 34, 31-752 Kraków; osobiście albom za pośrednictwem poczty lub kuriera, na Dzienniku
podawczym - pokój 119, w terminie: do dnia 13 października 2021 r., do godz. 10:00. Urząd jest
czynny od poniedziałku do piątku w godz.ch: od 7:45 do 14:45
w formie elektronicznej, jako skan podpisanych oryginałów dokumentów przekazanych
drogą elektroniczną jako załącznik do e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej:
zyzik@gupkrakow.pl
1. TERMIN SKŁADANIA ofert: do dnia 13.10.2021 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy, z uwzględnieniem zapisów
postanowień Umowy (Wzór), stanowiących załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Ul. Wąwozowa 34,
31-752 Kraków

Wymagania:
5. Wykonawca zobowiązany jest:
a) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub
zawodową - wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) albo do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
b) zorganizować i przeprowadzić prace remontowo - budowlane zgodnie z przepisami prawa oraz
Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert,
Przedmiarem Robót - Załącznik nr 4 do Zaproszenia do składania ofert i zapisami Wzoru Umowy -
Załącznik nr 5 do Zaproszenia do składania ofert.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w zakresie:
1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (informacja z KRS lub CEiDG);
2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
3. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia,
4. posiadają osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia
Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez
Zamawiającego na podstawie złożonego przez Wykonawcę Oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu i będzie to podstawą do oceny pełnej treści Oświadczenia na zasadzie:
SPEŁNIA WARUNKI /NIE SPEŁNIA WARUNKÓW.
Strona 2 z 7
Warunki zostaną spełnione, gdy Wykonawca Oświadczy, że spełnia łącznie wszystkie warunki. Brak
spełnienia któregokolwiek warunku zostanie uznane za brak spełnienia wszystkich warunków.
V. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY WRAZ Z PODANIEM WAGI KRYTERIUM
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował tylko kryterium oceny:
CENA brutto OFERTY - waga 100% (maksymalnie można uzyskać 100 punktów)
1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta która uzyska najwięcej punktów zgodnie z kryterium
oceny.
3. Sposób oceny ofert:
Sposób przyznania punktów w kryterium ,,cena" nastąpi wg poniższego wzoru:
C= Cmin/Cbad X 100 pkt
Gdzie:
C - liczba punktów badanej oferty w zakresie kryterium cena
Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert nie podlegających odrzuceniu
Cbad - cena oferty badanej, przy czym 1% odpowiada 1 punktowi
Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu ceny ofertowej do dwóch miejsc po przecinku,
podanej tylko w złotych polskich.
4. Oferta która uzyska największą ilość punktów zgodnie z w/w kryterium, zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza.
5. Pozostałe oferty nie podlegające odrzuceniu zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów. Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym podać cenę w zaokrągleniu do
dwóch miejsc po przecinku, tylko w złotych polskich oraz zapisać cenę słownie we wskazanym
miejscu Formularza ofertowego. Należy podać obowiązującą stawkę podatku VAT.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w zaproszeniu
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Zaproszeniu.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
3. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez
osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
4. Oferta powinna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowani Wykonawcy.
5. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed
upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dodatkowo umieścić
informację o treści: ,,Zmiana oferty"
6. Dokumenty wymagane wraz z Ofertą:
1) Formularz Ofertowy, według Wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według wzoru
stanowiącego załącznik Nr nr 2 do Zaproszenia), w celu potwierdzenia spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale IV Zaproszenia,
3) Odpis lub informacja z: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu
potwierdzenia w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może uzyskać aktualne dane za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. W takim przypadku Wykonawca wskaże
w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Zaproszenia), dane umożliwiające dostęp do tych
dokumentów (adres internetowy, pod którym dostępny jest przedmiotowy dokument,
4) dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy, jeżeli nie wynikają one z dokumentów dołączonych do oferty, a z innych
dokumentów np. Umowa spółki cywilnej/ uchwała wspólników,
5) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy Ofertę podpisuje osoba działającą w imieniu
Wykonawcy, a upoważnienie nie wynika z powyższych dokumentów (w formie oryginału/kopii
notarialnej/poświadczonej za zgodność z oryginałem lub Skanu oryginału dokumentu
potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy),
Treść pkt 6 pkt 5) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców
wspólnie obiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie
Strona 3 z 7
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (do Oferty należy załączyć odpowiednie
pełnomocnictwo). Powyższe dotyczy również spółki cywilnej, chyba że umowy tej spółki
wynika sposób jej reprezentowania ( do stwierdzenia, czego niezbędne jest załączanie do
Oferty umowy spółki cywilnej). Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą
wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być
podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące
wspólnie. Wykonawcy wspólnie nieubiegający się o udzielenie zamówieni, ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
WAŻNE !
Formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę/osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy i przedłożony wraz z dokumentem/dokumentami
potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą Ofertę.
VIII. Forma i sposób złożenia dokumentów
1) Ofertę oraz pozostałe dokumenty ( opisane w rozdziale VI. pkt 6) i należy przekazywać do
Zamawiającego w jednej z niżej opisanych form:
? w formie pisemnej (papierowej), podpisanych własnoręcznym podpisem;
Składanie ofert w formie pisemnej - papierowej :
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzeźroczystej kopercie lub opakowaniu, a na kopercie/
zewnętrznym opakowaniu należy umieści następujące informacje:
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
ul. Wąwozowa 34
nazwa i adres Wykonawcy 31-752 Kraków
Oferta na wykonanie prac remontowo -budowlanych, pn.:
,,Remont 12 pomieszczeń biurowych w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w
Krakowie, obejmujący pomieszczenia: 3A, 5, 18R, 19R, 112, 216, 217, 221, 222, 230,
243, 245"
Nr zamówienia: OZ.271.281.2021.MZY.
Nie otwierać przed dniem 13.10.2021 r. do godz. 10:00
Dopuszczalne jest złożenie dokumentów w formie elektronicznej opatrzonych kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
2) W postępowaniu: informacje, wezwania, pisma, Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą
elektroniczną.
2. Oferta powinna być wypełniona i podpisana przez osobę umocowaną do reprezentowania
Wykonawcy.
Strona 4 z 7
3. Ofertę (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) należy zeskanować oraz przesłać drogą
elektroniczną, na adres e-mailowy: zyzik@gupkrakow.pl, w terminie określonym powyżej powołując
się na Nr zamówienia: OZ.271.281.2021.MZY
UWAGA!!!
Oferty złożone na inny adres e-mailowy Zamawiającego, nie będą podlegały ani otwarciu, ani ocenie.
XII. Zawiadomienie o wyborze oferty/unieważnieniu postępowania
1) Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści informację o wyborze oferty
najkorzystniejszej na stronach internetowych:
? http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
2) W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu
postępowania na stronach internetowych:
? http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
XIII. Zawarcie umowy
? Z wybranym Wykonawcą, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana
umowa, która stanowi załącznik Nr 5 do Zaproszenia. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca
odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest unieważnienie postępowania
albo podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu
uzyskał kolejno najwyższą liczbę punktów. W razie konieczności, opisana procedura może
zostać powtórzona względem dalszych Wykonawców.
? Umowa zostanie podpisana w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
? Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązuje się do
podpisania umowy w terminie najpóźniej 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego
informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej: ,
http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=28
? Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności,
? Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej, w formie aneksu, pod rygorem ich
nieważności.
XV. Pozostałe informacje
1. Postępowanie jest realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych, z uwagi fakt, iż wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 130 000 złotych,
o której jest mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy; Zamawiający stosuje Regulamin udzielania
zamówień publicznych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie; w sprawach nieuregulowanych
w zaproszeniu do składania ofert, Zamawiający stosuje w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
Strona 5 z 7
2. Zamawiający poprawia w ofercie:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty ? niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
W przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym w lit. c), zamawiający wyznacza wykonawcy
odpowiedni termin na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej
poprawienia.
Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki.
3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) została złożona po terminie składania ofert;
b) została złożona przez wykonawcę: podlegającego wykluczeniu z postępowania lub
niespełniającego warunków udziału w postępowaniu, lub który nie złożył w przewidzianym terminie
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, lub innych dokumentów lub oświadczeń;
c) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
d) jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia;
e) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
określonymi przez zamawiającego;
f) została złożona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
g) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
h) wykonawca w wyznaczonym terminie zakwestionował poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 2)
lit. c);
i) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
j) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą;
4. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty;
b) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
c) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może
zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;
d) w przypadku, gdy zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie lub koszcie;
e) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
f) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego;
g) wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem
zapisu w brzmieniu: Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może unieważnić
postępowanie albo zawrzeć umowę z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejno
najwyższą liczbę punktów (w razie konieczności, opisana procedura może zostać powtórzona
względem dalszych Wykonawców).
5. Ubiegający się o udzielenie zamówienia ma prawo do złożenia tylko jednej oferty. Ofertę zatrzymuje
Zamawiający. Złożone wraz z ofertą dokumenty lub oświadczenia nie podlegają zwrotowi.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów poniesionych przez Wykonawców w związku
z przygotowaniem i złożeniem ofert.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień treści złożonych
ofert i wzywać do uzupełniania dokumentów (poza formularzem oferty). Informacje podane w celu
obliczenia punktów w ramach kryterium oceny ofert nie podlegają uzupełnieniu.

Uwagi:
7. RODO
Klauzula informacyjna stosowana w przeprowadzanych postępowaniach o udzielenie
zamówienia publicznego w drodze zaproszenia do składania ofert lub innego postępowania.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r informuję, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
Strona 6 z 7
z siedzibą przy ul. Wąwozowej 34, 31-752 Kraków,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie możliwy jest pod
numerem tel. nr (12) 68 68 230 lub adresem e-mail: iod@gupkrakow.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzania postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego lub przeprowadzania postępowań w drodze zapytania ofertowego, na
podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w związku z art. 6 ust. 1 lit. ,,b"
(przetwarzanie w celu wykonania umowy) i ,,c" (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być mogą być w zakresie i celach wynikających
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa określone podmioty, w tym organy władzy publicznej
oraz jednostki wykonujące zadania publiczne bądź działające na zlecenie organów władzy publicznej.
Mogą nimi być w szczególności organy zajmujące się kontrolą poprawności prowadzenia postępowań
oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w ramach danych przekazywanych w systemie
SL2014,
5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres: 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, 10 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia (dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE),
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania oraz zawarcia umowy z wykonawcą, którego oferta okaże się najkorzystniejsza,
9) Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu),
10) Pana/Pani dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji
międzynarodowej.

Kontakt:
X. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI
1. Tomasz Węgrzyn: tel. 126868222, e-mail: wegrzyn@gupkrakow.pl, w zakresie przedmiotu
zamówienia,
2. Małgorzata Zyzik: tel. 12 6868217, e-mail: zyzik@gupkrakow.pl
XIV. Osoby wyznaczone do kontaktów
W sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:
Tomasz Węgrzyn: tel. (12) 68 68 222, e-mail: wegrzyn@gupkrakow.pl
W sprawach dotyczących procedury postępowania:
Małgorzata Zyzik: tel. (12) 68 68 217, e-mail: zyzik@gupkrakow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.