Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5146z ostatnich 7 dni
20588z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Wykonanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II
ul. Lidzbarska 27
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
Tel./fax 023/657-25-02
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: Tel./fax 023/657-25-
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej na :
,,Termomodernizacja budynku szkoły"
Wartość zamówienia
nie przekracza 130.000,00zł-Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).
I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY" oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania.
W zakres wchodzi:
Projekt obejmować powinien optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego na podstawie załączonego Audytu Energetycznego w wariancie optymalnym.
1. Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania.
2. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.
3. Ocieplenie stropodachu i stropu poddasza.
4. Modernizacja instalacji oświetlenia
5. Montaż instalacji fotowoltaicznej.
6. Koszt pozwoleń niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (jeżeli są konieczne).
7. Wykonanie kosztorysów inwestorskich.
8. Przedmiarów robót specyfikacji technicznych oraz nadzoru inwestorskiego (jeżeli jest konieczny) i dostarczenie ich w wersji papierowej i elektronicznej.
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dla realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i kosztorysami inwestorskimi oraz przedmiarami robót,
b) złożenie w imieniu Zamawiającego właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenia na budowę lub kompletnego zgłoszenia wykonania robót budowlanych oraz innych wymaganych przepisami decyzji i pozwoleń oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych decyzji (jeżeli są konieczne).

CPV: 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 71.24.80.00-8, 71.31.00.00-4

Składanie ofert:
Oferty winny być złożone w ZESPOLE SZKÓŁ TCHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II, UL. LIDZBARSKA 27, 09-300 ŻUROMIN, w sekretariacie , w terminie do 13.10.2021r., do godz. 13:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. Termin wykonania zamówienia: 23.12.2021r.

Wymagania:
II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału w postępowaniu oraz złożą wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że:
1. Posiadają adekwatny potencjał oraz odpowiednie zasoby rzeczowe i ludzkie umożliwiające realizację zamówienia.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Wykazane uprawnienia budowlane, muszą być zgodne z ustawą z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1333) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29.04.2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 poz 831 z poźn. zm.) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednimi przepisami obowiązującymi na terenie kraju z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach ( dołączyć przed podpisaniem umowy)
Oświadczenia i dokumenty jakie należy dostarczyć wraz z ofertą:
Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.
W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
V. SKŁADANIE OFERT
Ofertę należy złożyć w 1 egzemplarzu.
Ofertę (oryginał) należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-ZAWODOWYCH IM. JANA PAWŁA II, UL. LIDZBARSKA 27, 09-300 ŻUROMIN
oraz opisane: ,,Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej na ,,Termomodernizację budynku szkoły"
,,Nie otwierać przed dniem 13 października 2021r., godz. 13:15"
VI. Kryterium oceny ofert.
Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu będzie cena 100%. Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:
P=??????????100 ??????
o P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie
o Cn - cena oferowana minimalna brutto
o Cb - cena oferty badanej brutto
1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
2) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryteria otrzyma maksymalną liczbę punktów, tj. 100,
3) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
UWAGA: Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
4) zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie zgodna z treścią zapytania ofertowego i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.
VII. Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
VIII. Warunki zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru:
Zamawiający zamknie postępowanie bez dokonania wyboru, jeżeli:
a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków zapytania,
b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,
d) postępowanie będzie obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
IX. Warunki odwołania postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informację o odwołaniu postępowania zamawiający przekaże wykonawcom, którzy zostali zaproszeni do złożenia oferty lub złożyli oferty.
X. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:
Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,
b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści zapytania,
c) wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
XI. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek zamawiający przekaże wykonawcy, którego omyłki będą dotyczyły.
XII. Zasady uzupełniania dokumentów:
Zamawiający może wezwać wykonawców, którzy wraz z drukiem oferty nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
XIII. Forma składanych dokumentów:
Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane z tłumaczeniem na język polski.
XIV. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami:
Informację o wynikach lub o zamknięciu postępowania bez dokonania wyboru zamawiający przekaże wykonawcom.
XV. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie zamawiającego stosowne pisemne oświadczenie.
XVI. Wybór oferty:
1) w przypadku jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
2) jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane w złożonych ofertach.
XVII. Oferty złożone po terminie:
Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek wykonawcy.
XVIII. Umowa
Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotowego zamówienia.
Przed terminem podpisania umowy wybrany wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie uprawnień.
Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
XIX. Faktury
Zamawiający wyłącza w postępowaniu stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.