Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Utworzenie kasy biletowej

Przedmiot:

Utworzenie kasy biletowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieruszów
ul. Rynek 1-7
98-400 Wieruszów
powiat: wieruszowski
tel.: 62 78 32 610, telefon 627832628
inwestycje@wieruszow.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieruszów
Wadium: ---
Nr telefonu: tel.: 62 78 32 610,
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: ,,Utworzenie kasy biletowej przy stadionie na Ul. Sportowej w Wieruszowie" IV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w pkt III zapytania, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia i wykonania : 1) Bramka obrotowa niska BON-02( mechanizm produkcji zachodniej z dwoma ramionami, obudowa ze stali nierdzewnej, pokrywa ,,pełna" z piktogramem). Zasilacz do bramki obrotowej w zestawie. Wersja zewnętrzna -2 szt. 2) Odpowiednio przygotowane miejsca( otwory) w pokrywie bramki do montażu czytników zbliżeniowych bez klawiatury-2 kpl. 3) Bramka uchylna BEW-02 (dwukierunkowa z blokadą elektromechaniczną wewnątrz bramki. Po odblokowaniu ramię bramki uchylane ręcznie. Powrót ramienia samoczynny). Obudowa i ramię wykonane ze stali nierdzewnej. Maksymalna długość ramienia 90 cm. Wersja zewnętrzna -2 szt.
4) Zasilacz do bramki uchylnej - 2szt. 5) Słupek wygrodzeniowy ze stali nierdzewnej -10szt 6) Barierka wygrodzeniowa ze stali nierdzewnej (2 poziome rurki ze stali nierdzewnej pomiędzy słupkami).-6,0 mb 7) System KD (dla 200 pracowników) - oprogramowanie typu FCnet3-1szt. - serwer systemu typu Dell -1szt. - UPS Serwer 1200 VA -1szt. - komputer PC -1szt. - Ups typu PC kasa 800 VA -1szt. - monitor 21,5"-1 szt. - czytnik kasowy -1szt. - drukarka fiskalna -1szt. - szuflada do drukarki fiskalnej -1 szt. - drukarka raportów A4 -1szt. - czytnik bramkowy -4 szt. - przycisk zwalniający bramkę - 4szt. - czytnik zewnętrzny (furta)- 2 szt. - centrala KD - 1 szt. - opaski z transponderem - 150 szt. - karty abonamentowe typu mifare- 100szt. 8) DOSTAWA i montaż urządzeń. Wdrożenie oprogramowania i szkolenie z użytkowania. Asysta przy otwarciu. 9) Dokumentacja powykonawcza 10) Doprowadzenie zasilania 230 VAC i sieci Ethernet 11) Przygotowanie podłoża do montażu urządzeń 12) Doprowadzenie okablowania zasilającego i sterującego do bramek

Dokument nr: ZI.271.1.60.2021HB

Składanie ofert:
Ofertę należy przesłać lub złożyć w terminie do 13 października 2021 roku, godz.15:00 na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego, w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Wieruszowie Ul. Rynek 1-7, lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Wieruszowie, Ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów lub drogą elektroniczną na adres: inwestycje@wieruszow.pl

Miejsce i termin realizacji:
V. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2021 roku VI. Kryterium oceny ofert: Cena -100%

Wymagania:
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie :
§4 ust.1 pkt 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130000 złotych netto
VII. Termin płatności: 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury Vat. Warunkiem płatności jest dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez wad.
VIII. Istotne warunki zamówienia (w tym termin gwarancji i rękojmi):
1. Wykonawca winien posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy; 2. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
IX. Forma złożenia oferty: 1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim w jednym egzemplarzu, w przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, oferty zostaną odrzucone. 2. Oferta powinna być czytelna. 3. Ofertę oraz wszystkie załączniki do oferty podpisuje Wykonawca lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 4. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni. 5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie lub uzupełnienie treści złożonej oferty. Oferta Wykonawcy, który nie odpowie na takie wezwanie lub odpowie w niewystarczający sposób zostanie odrzucona. Za ofertę najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska najwięcej punktów, zgodnie z przyjętymi w zapytaniu ofertowym kryteriami. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. Ogłoszenie, a także warunki zapytania mogą być zmienione lub odwołane. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.
Na przesłanej kopercie należy umieścić a) nazwę i adres Zamawiającego b) nazwę i adres Wykonawcy
napis: : Oferta na : ,,Utworzenie kasy biletowej przy stadionie na ul. Sportowej w Wieruszowie"
XI. Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania.
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie. O zakończeniu postępowania bez wyboru oferty Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ofercie.
2. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o szczegółach podpisania umowy z Zamawiającym.
3. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu zamówieni zawierającą : nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania wybranego wykonawcy, a także cenę wybranej oferty.
XII. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do :
a) unieważnienia postepowania w całości lub części w każdym czasie;
b) zamknięcia postepowania bez dokonania wyboru oferty;
c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu;
d) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od wykonawców w każdym etapie postępowania.
2. W przypadku korzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek uprawnienia wskazanego w pkt. 1) Wykonawcom nie przysługuje żądanie roszczenia z tytułu udziału w postępowaniu.
XIII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenia RODO BURMISTRZ 2. Formularz ofertowy 3. Parafowany projekt umowy /-/ Rafał Przybył
(podpis Zamawiającego lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu)
Do zapytania dołączono:
1) Dokument potwierdzający wypełnienie obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych;
2) Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
3) Formularz ofertowy
4) Parafowany projekt umowy
5) Dokumentacja projektowa

Uwagi:
Klauzula informacyjna - dotycząca przetwarzania danych osobowych w trybie zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130000 złotych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze. zm.), dalej ,,RODO" informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wieruszów, z siedzibą przy ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów, tel. 627832610, email: um@wieruszow.pl.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pani Elżbieta Biczysko, tel. 627832615 email: inspektordanych@wieruszow.pl;
3. Cel i podstawa przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego postępowania - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, tj. z późn. zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869, z późn. zm.), zawarcia i realizacji umowy i jej rozliczenia z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w tym postępowaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W przypadku niewywiązania się z zawartej umowy, w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym realizując prawnie uzasadniony interes administratora. 6 ust. 1 lit.. f) RODO
4. Odbiorcy danych osobowych: Podmiotami, którym przekazywane będą dane osobowe mogą być:
a) podmioty wykonujące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi ubezpieczeniowe, świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu rozliczeń projektów unijnych lub państwowych, wykonawcy projektu oraz inspektorzy nadzoru;
b) operatorzy pocztowi;
c) operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności;
d) organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Ponadto odbiorcą danych będą podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (Kancelaria prawna, podmioty świadczące usługi IT, usługi hostingowe),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg. kategorii archiwalnej B5 w przypadku dokumentacji zapytań lub B10 w przypadku zawartych umów zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. 2011 nr 14, poz. 67 ze zm), lub do upływu terminu wynikającego z zakończonego postępowania sądowego lub egzekucyjnego.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania wymaganych danych może w konsekwencji doprowadzić do odrzucenia oferty i zawarcia umowy/zlecenia.
7. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane osobowe nie są profilowane, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego ale tylko na podstawie szczególnych przepisów w tym umów międzynarodowych.
10. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO www.uodo.gov.pl
.........................., dnia................................. .........................
(czytelny podpis)
Załącznik nr 2
do zapytania ofertowego
Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
...................,dnia.......................... ......... ..........................................
( czytelny podpis )
1) rozporządzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłącznie stosowania obowiązku informacyjnego, stosowanie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Kontakt:
X. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
Hanna Brzezińska - podinspektor ds. inwestycji, pok. 65, telefon 627832628

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.