Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o
ul. Traugutta 33
09-200 Sierpc
powiat: sierpecki
tel. 24 275 55 35
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sierpc
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 24 275 55 35
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe
Na postępowanie o udzielenie zamówienia, którego wartość jest poniżej kwoty 130.000,00 złotych,
wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, do których
nie ma zastosowania przedmiotowa ustawa
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert cenowych na
,,Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych".
1. Opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest:
a) wymiana wraz z obróbką ościeży łącznie ok. 10 szt. okien i 1 szt. drzwi balkonowych, 1 szt.
szyby o wymiarach podanych w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania,
b) wymiana ok. 3 szt. parapetów zewnętrznych podanych w załączniku nr 1 do niniejszego
zapytania.
2) Podane powyżej ilości są szacunkowe i mogą ulec zmianie.
3) Przedmiot zamówienia winien być wykonany w kolorze białym z profili PCV pięciokomorowych
z szybami o Umin = 1,1 W/m2K.
4) W każdym oknie minimum jedno skrzydło winno być rozwieralno - uchylne, pozostałe skrzydła
rozwieralne.
5) Okna muszą posiadać mikrowentylację oraz szklenie szybami 4/16/4.

Dokument nr: ZGM.2.2/1/2021

Składanie ofert:
Ofertę cenową należy złożyć w terminie do dnia 11.10.2021r. do godz.10:00 w biurze Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej w siedzibie Spółki, Ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
,,Wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych w lokalach komunalnych".

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji
30.11.2021.

Wymagania:
3. Wykonawca związany jest z ofertą 30 dni.
4. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
o Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium - cena (z VAT): 100%,
o Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nieodrzuconych.
6. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
o wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
o Certyfikat jakości okien i drzwi balkonowych.
7. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
9. Opis sposobu obliczania ceny:
o na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę:
a) za 1 szt. złotych brutto
b) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w złotych brutto,
o wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku oraz słownie,
o cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,
o wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10. Informacje o formalnościach:
o Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający na swojej stronie internetowej
zamieści informacje o wyniku postępowania,
o Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą,
o Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich
ponownej oceny,
o Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone
w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga,
o W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
o Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.