Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie ogrodu deszczowego

Przedmiot:

Wykonanie ogrodu deszczowego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni m.st Warszawy
ul. Hoża 13A
00-528 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48 22 277 42 00, 22 277 49 13, 723 245 271, 501 548 402
kontakt@zzw.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. +48 22 277 42 0
Termin składania ofert: 2021-10-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy w postępowaniu,
którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 30 000 EURO (art. 4 ust. 8 Pzp.) zwraca się z prośbą
o złożenie oferty na:
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)
Wykonanie ogrodu deszczowego podzielonego na dwie części wraz z rabatą bylinową i łąką kwietną" w
pasie drogowym Ul. Rosoła (działka nr ew. 5/18 z obr. 1-10-23) w dzielnicy Ursynów
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja ogrodu deszczowego podzielonego na dwie części wraz z rabatą
bylinową i łąką kwietną, w pasie drogowym ul, Rosoła w dzielnicy Ursynów, zgodnie z dokumentacją
projektową (zwaną dalej Dokumentacją) stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.
Wybrane lokalizacje dotyczą:
Ogród deszczowy ez. 1 i ez. 2 - dz. nr ew. 5/18 z obrębu 1 -10-23 w rejonie Ul. Rosoła w Warszawie (działka
własność m.st. Warszawy);
1) Zadanie wykonywane jest w.ramach realizacji zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego na
rok 2021 pn. ,,105 drzew, 1400 m2 krzewów i 1 ogród deszczowy przy Ul. Rosoła" (nr 954).
2) Ogólne wymagania dotyczące wykonania ogrodów deszczowych:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania ogrodu deszczowego zgodnie z posiadaną
przez Zamawiającego dokumentacją (załącznik nr 1 do umowy) z materiałów dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa;
b) dokładne parametry stosowanych materiałów i doboru roślin są wskazane w dokumentacji.
Zastosowany materiał roślinny i ziemię należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji
przed realizacją zamówienia.
c) Ogród deszczowy należy oznaczyć zgodnie z wytycznymi Systemu Identyfikacji Wizualnej
Oznaczania Wykonanych Zadań w ramach budżetu partycypacyjnego na rok 2015 dla Urzędu
m.st. Warszawy:
Poniżej przykładowe oznaczenie wg Systemu Identyfikacji Wizualnej Oznaczania Wykonanych
Zadań w ramach budżetu obywatelskiego:
Sposób oznaczenia powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.
d) W czasie obowiązywania umowy Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania wszystkich
elementów będących przedmiotem zamówienia zgodnie z Dokumentacją wg podanych przez
siebie cen ryczałtowych. Zryczałtowane ceny jednostkowe określone w ofercie nie podlegają
negocjacjom i zmianom podczas trwania umowy, za wyjątkiem zmian dopuszczonych w
Umowie.

CPV: 45111200-0-, 45112710-5

Dokument nr: 231/WZP/2021

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@zzw.waw.pl w terminie do 08.10.2021 r. oraz w
wersji oryginalnej podpisanej przez osoby właściwe do reprezentowania w ustalonym dniu podpisania
umowy.

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
Termin zakończenia budowy ogrodu deszczowego: do 30.11.2021 r.

Wymagania:
1. Tryb udzjelenia zamówienia
1) Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień >
publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1843), dalej jako ustawa Pzp, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp.
2) Wykonawcom na czynności Zamawiającego podejmowane w niniejszym postępowaniu nie przysługują środki
ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp.
3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany treści zapytania ofertowego do czasu upływu terminu
składania ofert.
4) Zamawiający informuje, iż niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego,
nie jest również aukcją lub przetargiem w rozumieniu art. 70 1 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest
ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Pzp.
5) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyny.
W związku z powyższym Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w stosunku do Zamawiającego o
zawarcie umowy. Powyższe dotycz również sytuacji, w której cena oferty najkorzystniejszej będzie
przekraczała kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie
mógł jej zwiększyć do kwoty oferty najkorzystniejszej.
6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty Związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7) Zamawiający odrzuci złożoną ofertę, jeżeli:
a) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
b) Wykonawca nie spełnia wymagań określonych w zapytania ofertowym,
c) oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
d) oferta zawiera rażąco niską ceną w rozumieniu art. 90 ust. 1 ustawy,
e) złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
8) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienia treści złożonej oferty, w szczególności
w zakresie podejrzenia złożenia oferty zawierającej rażąco niską cenę.
9) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie dopełnia wymaganych do zawarcia umowy
formalności, w szczególności nie wnosi zabezpieczenia, należytego wykonania umowy lub nie
przedkłada wymaganych dokumentów, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert
spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie
3. Wymagania względem Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
a) zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje prace polegające na wykonaniu
ogrodu deszczowego lub wykonania rabat bylinowych i łąk kwietnych za łączną kwotę nie mniejszą
niż 50.000,00 PLN brutto.
b) Wymagania dodatkowe:
1) Przed złożeniem oferty wskazane jest zapoznanie się z terenem realizacji prac, dojazdami do
miejsca wykonywania robót, infrastrukturą znajdującą się na terenie inwestycji i terenach
sąsiednich oraz warunkami wodno - gruntowymi.
2) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia terenu prowadzonych prac w
sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tego terenu.
3) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wszelkich materiałów
oraz narzędzi niezbędnych do wykonywania prac.
4) Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa,
wiedzą techniczną i normami technicznymi przywołanymi w przepisach techniczno -
budowlanych.
5) Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja prac i usług, jakość użytych wyrobów
i wykonania wszelkich robót i usług były na wysokim poziomie. W tym zakresie Zamawiający
będzie kontrolował działania Wykonawcy.
6) Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności ód następstw i za
wyniki swojej działalności w zakresie: organizacji robót i zabezpieczenia interesów osób
trzecich, ochrony własności publicznej i prywatnej.
7) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC od wszelkich ryzyk
budowlanych i nieprzewidzianych zdarzeń losowych oraz strat, na kwotę min. 100% wartości
wynagrodzenia brutto wykonawcy, wskazanego w § 6 ust. 1 umowy, przez cały okres
obowiązywania Umowy.
6. Sposób przygotowania oferty Wykonawcy:
W ofercie należy określić cenę brutto realizacji przedmiotu zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona
cyfrowo i słownie. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia powinna obejmować kompleks
czynności i kosztów z nimi związanych. Jeśli Wykonawca jest osobą fizyczną cena brutto powinna zawierać
wszystkie obowiązkowe składki i potrącenia.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób
czytelny. W ofercie należy określić proponowany termin wykonania wszystkich prac, będących przedmiotem
zamówienia, przy czym nie może być on dłuższy niż termin określony w pkt 5 zapytania ofertowego.
1) Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, jak również
powinna zawierać m.in. koszty: wszystkich prac przygotowawczych, demontażowych,
odtworzeniowych, porządkowych, zabezpieczających, koszty załadunku, transportu
i rozładunku materiałów, magazynowania, wywozu odpadów budowlanych i ich utylizacji,
oznakowania, montażu,
2) Oferta Wykonawcy musi zawierać pełny zakres prac.
7. Kryteria oceny ofert, ich waga i sposób oceny
1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i
ichwagami:
a) cena (,,C") -100 pkt
2) Sposób dokonania oceny:
a) W zakresie kryterium cena ofertowa brutto ,,C" oferta może uzyskać max. 100 punktów
najniższa zaoferowana cena brutto
C = -----------------------------------x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
3) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów.
4) Zamawiający dokona obliczeń z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Dostęp do informacji publicznej
Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż treść niniejszego zamówienia, a w szczególności dane go
identyfikujące (ograniczone w przypadku osoby fizycznej do imienia i nazwiska, a w przypadku osoby
fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - do danych ujawnionych w Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej), przedmiot zamówienia i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w
trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020r. póz. 2176 z
późń. zm.).
10. Termin związania ofertą:
1) Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Osobą właściwą do kontaktu w zakresie realizacji zamówienia jest Sylwia Kucharska,
email: skucharczyk@zzw.waw.pl. telefon: 22 277 49 13, Magdalena Zaborska, email: mzaborska@zzw.waw.pl.
telefon: 723 245 271, Piotr Zakrzewski, email: piotr.zakrzewski@zzw.waw.pl. telefon: 501 548 402

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.