Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa projektorów oświetleniowych

Przedmiot:

Dostawa projektorów oświetleniowych

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Muzeum Sztuki w Łodzi Muzeum Sztuki w Łodzi
ul. Więckowskiego 36
90-734 Łódź
powiat: Łódź
p.kepa@msl.org.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Łódź
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2021-10-11 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Muzeum Sztuki w Łodzi zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu pn. dostawa projektorów oświetleniowych na potrzeby wystawy stałej ,,Atlas nowoczesności. Kolekcja sztuki XX i XXI wieku. Ćwiczenia", prezentowanej w siedzibie Muzeum Sztuki w Łodzi przy Ul. Ogrodowej 19.
II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektorów oświetleniowych BEACON LED MUSE II OBD w ilości 30 sztuk.

2. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych projektorów o +/- 10 sztuk za cenę jednostkową zaproponowaną w złożonej ofercie.

3. Oferowane projektory oświetleniowe muszą być nowe, nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji oraz posiadać stosowne certyfikaty, atesty, raporty dopuszczające je do sprzedaży i użytkowania na terenie RP oraz spełnia normy bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

4. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Projektory BEACON LED MUSE II OBD z opcją ściemniania (wbudowany potencjometr elektroniczny/dimmer), ze zmienną ogniskową (50 - 550), o bardzo wysokim wskaźniku oddawania barw (CRI>97).
2) Opcja montowania do szynoprzewodów znajdujących się na wyposażeniu galerii Muzeum Sztuki w Łodzi.
3) Gwarancja pracy ciągłej (8 godz. dziennie / 6 dni w tygodniu / min. 5 lat)

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej przesłanej za pośrednictwem poczty, kuriera, dostarczonym osobiście przez Wykonawcę na adres Zamawiającego - Muzeum Sztuki w Łodzi, Ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź bądź w formie elektronicznej na adres email: p.kepa@msl.org.pl w terminie do dnia 11.10.2021 do godz. 10.00.

Miejsce i termin realizacji:
1. Termin realizacji - do dnia 10.12.2021r.
2. DOSTAWA do Muzeum Sztuki w Łodzi - Łódź Ul. Ogrodowa 19.

Wymagania:
3. Płatność na podstawie faktury VAT - 14 dni od dnia dostarczenia towaru do Zamawiającego.

IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania.
2. Ofertę należy oznaczyć/w tytule wpisać:
2. Oferty dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą rozpatrywane.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu składania ofert.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Termin związania ofertą: 30 dni.
6. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.

VI OCENA OFERT, WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryterium:
LP.
KRYTERIUM
SPOSÓB OBLICZENIA
WAGA
1.
Cena ofertowa:
Cena = cena najtańszej oferty/cenę badanej ofert x 100
100

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową brutto.
3. Dla porównania ofert, Zamawiający przyjmie cenę ofertową za 30 sztuk, niemniej przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości o +/- 10 sztuk.

VII KONTAKT ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI:
Wszelkie zapytania do treści niniejszego zapytania należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej e-mail: p.kepa@msl.org.pl

VIII INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA:
O wyniku postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej www.msl.org.pl.

IX POZOSTAŁE INFORMACJE:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od prowadzonego postępowania, na każdym jego etapie.
2. Informujemy, że złożone w wyniku zapytania oferty mają na celu rozpoznanie rynku i nie mogą stanowić skutecznego roszczenia do zlecenia dostawy. Niemniej, mogą stać się podstawą do zlecenia stosownej dostawy.
3. Zamawiający odrzuci oferty, jeśli ich treść nie będzie odpowiadała treści zapytania.
4. Zamawiający ma prawo wezwać do uzupełnienia ofert.
5. Do prowadzonego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 2019).

Uwagi:
X KLAUZULA RODO:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", Muzeum Sztuki w Łodzi informuje, że:
a) Dane kontaktowe administratora danych: Muzeum Sztuki w Łodzi ul. Więckowskiego 36, 90-734 Łódź, Polska; email: muzeum@msl.org.pl; tel. 42 6338273.
b) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO): Radosław Rutkowski email: iodo@msl.org.pl.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania o ofertę cenową.
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019), dalej ,,ustawa Pzp";
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a w przypadku umów i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, które otrzymały dofinansowanie przez Unię Europejską przez okres wynikający z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania oraz obowiązku archiwizacyjnego. \\\\obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
? na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
? na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
? w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
? na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.