Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
5019z ostatnich 7 dni
19652z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Plac Józefa Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin
powiat: żuromiński
tel. 23 6572558, fax. 23 6572540
Województwo: mazowieckie
Miasto: Żuromin
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. 23 6572558, fax
Termin składania ofert: 2021-10-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem w imieniu
zamawiającego decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla przebudowy drogi
gminnej nr 460726W Ul. Warszawska w Żurominie w zakresie budowy chodnika (długość ok. 90m) działki
nr ewid. 789/10, 3389/1, 3389/2. (lokalizacja -- załącznik)
3. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki zamawiającego:
a) opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wraz z propozycją zastosowanych rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych (przekroje podłużne i poprzeczne). Obie koncepcje należy
przedłożyć do akceptacji Zamawiającego;
b) uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do
opracowania projektu budowlanego;
c) aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;
d) opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej - map podziałowych niezbędnych do uzyskania
decyzji ZRID;
e) opracowanie kompletnego projektu budowlanego łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami,
opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w
tym zakresie przepisami oraz wiedzy technicznej -- 5 egz.;
f) opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzjelenia przez
zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID
lub pozwoleniem na budowę -- 2egz.
g) specyfikacje techniczne (ogólne i szczegółowe) wykonania i odbioru robót budowlanych objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-użytkowego -- 2 egz.
h) uczestniczenie bez dodatkowego wynagrodzenia w postępowaniu przetargowym na roboty
realizowane na podstawcie dokumentacji projektowej, której opracowanie stanowi przedmiot
zamówienia, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące
przedmiotowych dokumentacji projektowych w terminie określonym przez Zamawiającego,
i) wykonania badań geotechnicznych podłoża, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji
projektowych, będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i
wiedzą techniczną,
j) wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi, wyjaśnień, informacji dotyczących rozwiązań w
dokumentacji projektowej kierowanych przez kierownika budowy oraz pozostałych uczestników procesu
budowlanego,
k) w przypadku wystąpienia robót dodatkowych oraz koniecznych powstałych w wyniku błędu projektowego
Wykonawca, na wniosek kierownika budowy zobowiązany będzie bez dodatkowego wynagrodzenia do
opracowania projektów zamiennych i dodatkowych jeżeli nastąpi taka potrzeba.
l) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zasadami wiedzy
technicznej oraz ewentualnymi wskazówkami i zaleceniami Zamawiającego, tj. min. z.:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego,
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych,
- Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
Zastosowane w projekcie, będące przedmiotem zamówienia rozwiązania, tj. np. parametry
techniczne, muszą być zgodne z obowiązującymi normami, Prawem Budowlanym,
obowiązującymi przepisami i normami w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
4. Warunki realizacji:

Dokument nr: IBGKiOŚ.271.1.315.2021

Otwarcie ofert: 12. Termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,
09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 13.10.2021 roku, do godz. 9;15

Składanie ofert:
11. Miejsce i termin złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć na adres:
Urząd Gminy i Miasta Żuromin Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,
Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 13.10.2021 roku, do godz. 9;00
13. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej złożyć Zamawiającemu
w zamkniętej kopercie. Ofertę należy opatrzyć opisem: ..Oferta na opracowanie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ..Przebudowa drogi gminnej nr 460726W
ul. Warszawska w Żurominie,
gm. Żuromin w zakresie budowy chodnika.". Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert
13.10.2021 r. godz. 9;15

Miejsce i termin realizacji:
4.1. Termin realizacji zamówienia:
Wykonanie projektów budowlanych od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2021 r.
4.2. Warunki płatności: Płatne po wykonaniu przedmiotu zamówienia, protokolarnym odbiorze oraz
dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni od daty jej dostarczenia do Urzędu Gminy
i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17.

Uwagi:
5. Opis kryteriów wyboru wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną
osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia, która posiada uprawnienia
w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia (lub odpowiadające im ważne
uprawnienia/odbyte praktyki (doświadczenie), które zostały wydane/zdobyte na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów).
6. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
a) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, oraz doświadczeń niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także z informacją o podstawie do dysponowania osobami
posiadającymi uprawnienia budowlane w sanitarnej zgodnie z treścią załącznika nr 2 do zapytania
ofertowego.
b) Wykaz usług wykonanych w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, wraz z podaniem nazwy projektu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane zgodnie z treścią załącznika nr 4 do zapytania ofertowego.
7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie informacji
zawartych w dokumentach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą.
8. Warunki wykluczenia z postępowania
Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stopniu prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione
wątpliwości co do bezstronności tych osób.
Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub
kapitałowych z Zamawiającym (zał. 3 do zapytania ofertowego).
9. Odrzuceniu podlegają oferty:
- których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,
- złożone przez oferenta nie spełniającego warunków określonych w zapytaniu ofertowym,
- złożone po terminie składania ofert,
- złożone przez oferenta w sposób niezgodny z treścią zapytania ofertowego,
- nieuzupełnione w terminie określonym w treści wezwania do uzupełnienia,
- złożone przez oferenta wykluczonego z postępowania.
10. Opis kryteriów oceny oferty
Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie najkorzystniejszej dla Zamawiającego ceny.
Kryterium- 100% cena.
Wykonawca w formularzu ofertowym określi cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia. Cena
oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia
w tym min. podatek VAT. Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem
zamówienia przez cały okres realizacji zamówienia. Wykonawca nie może żądać podwyższenia
wynagrodzenia.
14. Postępowanie prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej lub formy elektronicznej, przy
czym do złożenia oferty wymagana jest forma pisemna.
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny.
W uzasadnionych przypadkach
Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego oraz
wydłużyć termin składania ofert. Każda zmiana staje się integralną częścią zapytania ofertowego.
Dokonaną zmianę treści zapytania ofertowego Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim
wykonawcom do których zapytanie zostało skierowane.
17. Termin związania ofertą - 30 dni
18. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do wszystkich potencjalnych
wykonawców do których zostało skierowane zapytanie ofertowe. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę o udzielenie zamówienia. W przypadku
uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający ma prawo dokonać wyboru innego
oferenta spośród złożonych ofert.
19. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.
W przypadku gdy do oferty nie zostały załączone wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia lub są one
niezgodne z zapytaniem ofertowym Zamawiający wezwie do uzupełnienia przy czym wezwanie kierowane jest
tylko do Wykonawcy którego oferta jest najkorzystniejsza. Brak uzupełnienia dokumentów lub oświadczeń we
wskazanym przez Zamawiającego terminie spowoduje odrzucenie oferty.

Kontakt:
16. Opis sposobu udzielania wyjaśnień:
Wszelkie pytania dot. zamówienia należy kierować na adres: Urząd Gminy i Miasta Żuromin
PI. J. Piłsudskiego 3,09-300 Żuromin lub
e-mail: edebska@zuromin.info

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.