Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
4517z ostatnich 7 dni
18964z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Przedmiot:

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ochotnicza Straż Pożarna w Unierzyżu
Unierzyż 32
06-445 Strzegowo
powiat: mławski
tel. [0 23) 6794004 wew. 18.
ospunierzyz@strzegowo.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Strzegowo
Wadium: ---
Nr telefonu: tel. [0 23) 6794004
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku strażnicy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Unierzyżu
Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy
minimum 10,1 kWp dla budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Unierzyżu.
Zamówienie obejmuje również przygotowanie oraz zgłoszenie do OSD Instalacji PV
na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi projekt techniczny - załącznik nr 3 do niniejszego
zaproszenia.
Niniejsze zamówienie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
2. Rodzaj zamówienia - robota budowlana

Otwarcie ofert: 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 12.10.2021 r. o godz. 13;15 w Urzędzie Gminy
w Strzegowie pokój nr 9.
7. Otwarcie ofert będzie jawne.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Strzegowie pok. nr 1 (sekretariat) w
terminie do dnia 12.10.2021 r. do godz. 13;00
4. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu/kopercie oznaczonej w
następujący sposób:
,, Ochotnicza Straż Pożarna w Unierzyżu, Unierzyż 32, 06 - 445 Strzegowo
Oferta w postępowaniu na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Unierzyżu"
NIE OTWIERAĆ przed dniem 12.10.2021 roku, godz. 13;15",
5. Na opakowaniu należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie
otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji (wykonania) zamówienia: do 22.11.2021 r.

Wymagania:
Zaleca się, aby wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne
do prawidłowego przygotowania oferty i podpisania umowy.
Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa
w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć,
wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może
podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do
zrealizowania zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia jak również w
nim nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.
Będą to m.in. następujące koszty: podatków, wykonania wszelkich robót budowlanych
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonania wszelkich robót
przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych.
2. Cena oferty musi być podana w PLN cyframi i słownie, z wyodrębnieniem należnego
podatku VAT - jeżeli występuje, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty
zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a
końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
3. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia.
4. Cena może być tylko jedna.
5. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywać się będą w złotych
polskich.
Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego wykonawcę
więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne,
spowoduje jej odrzucenie.
2. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
3. Ofertę należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik do niniejszego
zaproszenia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania
lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
5. Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
6. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.
Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - do reprezentowania Wykonawcy,
zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej
cenie oferty oraz podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów
dołączonych do oferty; oznacza to, że jeżeli umocowanie takie nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru) to do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub uwierzytelnioną
notarialnie jego kopię. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz
opatrzone podpisem osoby/osób podpisującej ofertę.
7. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać
ofertę.
8. Na ofertę powinny składać się następujące dokumenty:
1/ formularz oferty,
2/ odpowiednie pełnomocnictwo (jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik).
9. Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, uzupełnienia
dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty od
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.
2. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do
Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie podanym wyżej nie będą rozpatrywane i zostaną
zwrócone wykonawcy bez ich otwierania.
8. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania.
Termin związania ofertą
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu związania ofertą
zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie
tego terminu o oznaczony okres oraz o przedłużenie ważności lub wniesienie nowego
wadium, jeżeli było wymagane.
Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
1) została złożona po terminie składania ofert;
2) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
3) nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami
technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert,
określonymi w zaproszeniu do składania ofert;
4) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
5) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
6) wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu
związania ofertą;
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący
sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Najniższa cena -100%
Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie @
1. Cena (koszt) 100%
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali
100-punktowej.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert x 100pkt x Znaczenie kryterium 100%
Cena oferty badanej
Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt (1% = 1 pkt] w zakresie kryterium ceny.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium.
3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty
najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Zamawiający poprawia w ofercie:
1] oczywiste omyłki pisarskie;
2] oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
6. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania co najmniej jednej
ważnej oferty.
7. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejsza spośród pozostałych ofert, chyba
że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
Unieważnienie postępowania.
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się w przypadkach, gdy:
1) nie złożono żadnej oferty;
2) wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu;
3) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty;
4) złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;
5) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
wcześniej przewidzieć;
6} postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego;
7} przed wyłonieniem wykonawcy zachodzi konieczność istotnej modyfikacji
w przedmiocie zamówienia;
2. Postępowanie może być unieważnione bez podania przyczyny, w każdym
momencie, przed otwarciem ofert.

Kontakt:
Osoba upoważniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Wojciech Klimkiewicz, tel. [0 23) 6794004 wew. 18.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.