Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
42z dziś
4962z ostatnich 7 dni
20794z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Zakup, dostawa ,montaż. latarni/lamp oświetlenia parkowego

Przedmiot:

Zakup, dostawa ,montaż. latarni/lamp oświetlenia parkowego

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Kultury w Wolbromiu
ul. Leśna2
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
Telefon: 32/6441341,647-24-01, tel kom. 606721082, 606487563
info@dk.wolbrom.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32/6441341,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Domu Kultury w Wolbromiu zaprasza do złożenia oferty
na zadanie pn:
,,Wielkie rzeczy w małym mieście"
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn."Wielkie rzeczy w małym
mieście", obejmującego: Zakup, dostawę ,montaż. latarni/lamp oświetlenia parkowego dla
Domu Kultury w Wolbromiu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup, dostawę montaż 6szt latami/lamp oświetlenia parkowego dla Domu Kultury w
Wolbromiu przy Ul. Leśnej2.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawierający parametry techniczne i jakościowe
stanowi załącznik nr 4,4a, 4b,, do zapytania ofertowego, (elementy te należy traktować jako
podstawowe), będące integralną częścią niniejszego zapytania. Wszystkie latamie/lampy
powinny spełniać niezbędne normy, być dopuszczone do użytkowania oraz posiadać karty
techniczne. Montaż powinien być zgodny z technologią przewidzianą dla tego rodzaju prac.

CPV: 34928500-3, 31527200-8, 31527210-1, 34928520-9, 31532000- 4, 31510000-4, 45316100-6

Składanie ofert:
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Dom Kultuiy w Wolbromiu 32-340 Wolbrom ul.
Leśna 2 pokój nr.l terminie do dnia 12.10.2021roku, do godz. 10;00 (liczy się data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego), na adres: Dom Kultury w Wolbromiu 32-340 Wolbrom Ul. Leśna 2.

Miejsce i termin realizacji:
II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Od dnia zawarcia umowy do 20.11.2021 roku.

Wymagania:
Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i
przejrzystości, w trybie zapytania ofertowego, z wyłączeniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129)
2. Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata od
momentu podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
III. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. Są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
1.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,
1.5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
1.6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży
oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają następujące wymagania:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,
Zamawiający wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający wymaga posiadanie wiedzy i doświadczenia, . Ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie
będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia -
niespełnienia
c) posiadają potencjał techniczny
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły
spełnienia - niespełnienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone
V. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr Ido niniejszego
zapytania ofertowego i złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale VI.
2. Cena powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z przedłożonym Formularzem
oferty. W Formularzu należy podać cenę brutto, w tym należny podatek VAT.
3. Za cenę oferty przyjmuje się sumaryczną cenę brutto, wszystkich elementów wchodzących w
skład zamówienia - cena ryczałtowa.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty, składniki, upusty i zniżki związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, również te, które nie wynikają w sposób oczywisty z
niniejszego zapytania ofertowego, a są niezbędne do wykonania zamówienia. Cenę oferty należy
skalkulować na podstawie kalkulacji własnej w cenach bieżących, biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia.
5. Cenę w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana
cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5
lub więcej, to zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr.l do niniejszego Zapytania
ofertowego.
W przypadku złożenia oferty
drogą pocztowa o ważności jej złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na ofercie lecz
data wpływu oferty do Domu Kultury w Wolbromiu w następującej formie:
o Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), podpisana własnoręcznym podpisem.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej
podpisana własnoręcznym podpisem
o Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski - nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim
o Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem,
posiadać datę sporządzenia, zawierać siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być opatrzona
pieczątką firmową.
o Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
o Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
4. Zamawiaiacv wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty;
4.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy - wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego -zał nr 1, oryginał
4.2 Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 2, oryginał.
4.3 Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
zał. nr 3, oryginał
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.dk.wolbrom.pl, w zakładce BIP zamówienia publiczne, ogłoszenia oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6. Opakowanie i oznakowanie oferty.
a) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
lub opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, na którym należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
- opis:
Zamawiający:
Dom Kultury w Wolbromiu
ul. Leśna 2
32-340 Wolbrom
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA:
,,Wielkie rzeczy w małym mieście"- Zakup, dostawę montaż latami/lamp
oświetlenia parkowego dla Domu Kultury w Wolbromiu.
Nie otwierać przed godz. 10;00 w dniu
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, oraz poprzez zamieszczenie
stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej pod następującym adresem: www.dk.wolbrom.pl w zakładce BIP
zamówienia publiczne.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, dodatkowo
zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku,
gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego przeznaczone na
realizację zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania o których
mowa wpkt. 3.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych. Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią zapytania ofertowego (nie
odpowiadające treści) zostaną odrzucone.
3. Przedmiotowe postępowanie nie j est prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach
niż w złotych polskich.
6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu .
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Uwagi:
Godziny urzędowania: od wtorku do soboty w godz. 7.00- 15.00.

Kontakt:
Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
udziela Pan Stanisław Milejski pod numerem telefonu 606487563, oraz adresem, e-mail:
smilejski@dk.wolbrom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.