Infolinia: 58 732-70-70 info@eurobudowa.pl
JEDYNA W POLSCE
PLATFORMA
PRZETARGÓW I ZLECEŃ
WYSPECJALIZOWANA
W BRANŻY BUDOWLANEJ
Codziennie nowe
ogłoszenia
Raporty e-mail
Intuicyjny
panel klienta
Płatności on-line
Aplikacja mobilna

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
958z dziś
5743z ostatnich 7 dni
21328z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup, dostawa,montaż szafy rozdzielczej

Przedmiot:

Zakup, dostawa,montaż szafy rozdzielczej

Data zamieszczenia: 2021-10-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Dom Kultury w Wolbromiu
ul. Leśna2
32-340 Wolbrom
powiat: olkuski
Telefon: 32/6441341, 647-24-01, tel kom. 606721082
info@dk.wolbrom.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wolbrom
Wadium: ---
Nr telefonu: Telefon: 32/6441341,
Termin składania ofert: 2021-10-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn."Wielkie rzeczy w małym
mieście", obejmującego:
Zakup. dostawę,montaż szafy rozdzielczej dla Domu Kultury w
Wolbromiu.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Zakup, dostawę montaż kompletnie okablowanej i wyposażonej szafy rozdzielczej dla Domu
Kultury w Wolbromiu przy Ul. Leśnej2.
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia zawierający parametry techniczne i jakościowe
stanowi załącznik nr 4,4a,, do zapytania ofertowego, (elementy te należy traktować jako
podstawowe), będące integralną częścią niniejszego zapytania. Wszystkie elementy
wyposażenia szafy powinny spełniać niezbędne normy, być dopuszczone do użytkowania
oraz posiadać karty techniczne. Montaż powinien być zgodny z technologią przewidzianą dla
tego rodzaju prac.

CPV: 31213000-2, 31213100-3

Składanie ofert:
Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty, stanowiącego załącznik nr. 1 do niniejszego Zapytania
ofertowego.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Dom Kultury w Wolbromiu 32-340 Wolbrom ul.
Leśna 2 pokój nr.l terminie do dnia 12.10.2021 roku. do godz. 10;00 (liczy się data wpływu oferty
do siedziby Zamawiającego), na adres: Dom Kultury w Wolbromiu 32-340 Wolbrom Ul. Leśna 2.
Godziny urzędowania: od wtorku do soboty w godz. 7.00- 15.00.W przypadku złożenia
oferty drogą pocztową o ważności iei złożenia nie będzie decydowała data stempla pocztowego na
ofercie lecz data wpływu oferty do Domu Kultury w Wolbromiu w następującej formie:
o Ofertę należy złożyć wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności (Zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej, podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym), podpisana własnoręcznym podpisem.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji przedmiotu zamówienia:
1. Od dnia zawarcia umowy do 20.11..2021 roku.

Wymagania:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 2 lata od
momentu podpisania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
III. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA.
1. O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1.1. Są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
1.2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1.3. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
1.4. posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% lub akcji,
1.5. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
1.6. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia
w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia
2.1 Zamawiający uzna, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli złoży
oświadczenie o braku występowania ww. powiązań. Oświadczenie stanowi zał. nr 3
do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty Wykonawców, którzy nie podpiszą ww.
oświadczenia lub go nie złożą z ofertą, zostaną odrzucone.
IV. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu i
spełniają następujące wymagania:
a) posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonywania działalności,
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień do wykonywania działalności.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Zamawiający wymaga posiadanie wiedzy i doświadczenia, . Ocena spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie
będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły spełnienia -
niespełnienia
c) posiadają potencjał techniczny
Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnego potencjału technicznego. Ocena spełnienia
warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę
oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego, według formuły
spełnienia - niespełnienia.
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
e) posiadają odpowiednią sytuację ekonomiczną i finansową do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie wymaga posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o złożone przez
Wykonawcę oświadczenie będące załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego,
według formuły spełnienia - niespełnienia.
Oferty Wykonawców, którzy nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, zostaną odrzucone
V. Sposób przygotowania oferty.
1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr Ido niniejszego
zapytania ofertowego i złożyć w terminie i miejscu określonym w rozdziale VI.
2. Cena powinna być podana w PLN cyfrowo i słownie zgodnie z przedłożonym Formularzem
oferty. W Formularzu należy podać cenę brutto, w tym należny podatek VAT.
3. Za cenę oferty przyjmuje się sumaryczną cenę brutto, wszystkich elementów wchodzących w
skład zamówienia - cena ryczałtowa.
4. Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty, składniki, upusty i zniżki związane
z realizacją przedmiotu zamówienia, również te, które nie wynikają w sposób oczywisty z
niniejszego zapytania ofertowego, a są niezbędne do wykonania zamówienia. Cenę oferty należy
skalkulować na podstawie kalkulacji własnej w cenach bieżących, biorąc pod uwagę przedmiot
zamówienia.
5. Cenę w ofercie należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana
cena powinna być zaokrąglona według ogólnych zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5
lub więcej, to zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
o Oferta musi być sporządzona w języku polskim pod rygorem nieważności w formie pisemnej
podpisana własnoręcznym podpisem
o Dokumenty sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język
polski - nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona w języku polskim
o Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem,
posiadać datę sporządzenia, zawierać siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być opatrzona
pieczątką firmową.
o Oferta musi być podpisana czytelnie przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
o Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za
zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź
kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.
3. Oferent przed upływem terminu do składania ofert ma prawo zmienić lub wycofać
swoją ofertę.
4. Zamawiaiacv wymaga, aby oferta zawierała następujące dokumenty;
4.1 Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo -ofertowy - wg.
załączonego wzoru formularza ofertowego -zał nr 1, oryginał
4.2 Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 2, oryginał.
4.3 Wypełnione i podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
zał. nr 3, oryginał
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego:
www.dk.wolbrom.pl, w zakładce BIP zamówienia publiczne, ogłoszenia oraz na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
6. Opakowanie i oznakowanie oferty.
a) Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie
lub opakowaniu w siedzibie Zamawiającego, na którym należy umieścić:
- nazwę i adres Zamawiającego,
- nazwę i adres Wykonawcy,
opis:
Zamawiający:
Dom Kultury w Wolbromiu
ul. Leśna 2
32-340 Wolbrom
OFERTA NA REALIZACJĘ ZADANIA:
,,Wielkie rzeczy w małym mieście"- Zakup, dostawę ,montaż szafy
rozdzielczej dla Domu Kultury w Wolbromiu.
Nie otwierać przed godz. 10;00 w dniu
VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny
ofert
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:
a) cena ofertowa - 60 % wagi,
b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia - 20 % wagi,
c) termin wykonania zamówienia - 20 % wagi.
2. Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią ilość punktów,
wyliczoną w następujący sposób:
ad. al cena ofertowa (IP1) - 60 pkt - wg następującego wzoru:
IP1 = (Cn / Cb) x Ze
IP1 - liczba punktów w kryterium ,,cena ofertowa"; Cn - cena najniższa spośród wszystkich
rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert; Cb - cena oferty badanej (przeliczanej);
Ze - znaczenie (waga) kryterium ,,cena ofertowa" wyrażona w punktach - 60 pkt;
o Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami.
o Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku według zasady, że jeżeli trzecia cyfra jest równa lub większa od 5
- to zaokrąglamy w górę, jeżeli jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku
nie ulega zmianie.
ad. b) okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia (IP2ł - 20 pkt zostanie
obliczony w następujący sposób:
- MINIMALNY wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia
wynosi 2 lata.
- Okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy PODAĆ W LATACH w Formularzu
Oferty (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).
- Wykonawca, który zaoferuje minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia
otrzyma 0 punktów. Maksymalnie można otrzymać 20 punktów.
- Punkty w kryterium okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienia będą
przyznawane w następujący sposób:
VIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
3. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając zawiadomienie
wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty, oraz poprzez zamieszczenie
stosownej informacji w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej pod następującym adresem: www.dk.wolbrom.pl w zakładce BIP
zamówienia publiczne.
4. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.
5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana j ako naj korzystniej sza, dodatkowo
zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku,
gdy ceny złożonych ofert będą przewyższać środki Zamawiającego przeznaczone na
realizację zamówienia.
7. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania o których
mowa w pkt. 3.
8. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert
częściowych. Oferty częściowe jako sprzeczne z treścią zapytania ofertowego (nie
odpowiadające treści) zostaną odrzucone.
3. Przedmiotowe postępowanie nie j est prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach
niż w złotych polskich.
6. Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty,
pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.

Kontakt:
Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego
udziela Pan Stanisław Milejski pod numerem telefonu 606487563, oraz adresem, e-mail:
smilejski@dk.wolbrom.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2021

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.